Shtyhet me 3 muaj vlefshmëria e kolaudimit të automjeteve. Akti Normativ është firmosur nga Kryeministri Rama dhe ministrja e Belinda Balluku. DPRRTSH sqaron se me këtë VKM çdo certifikatë aktuale fiton edhe 3 muaj vlefshmëri.

Shtyrja e kolaudimit bëhet për shkak se gjatë 2020, pati bllokime qarkullimi. Po ashtu shtyrja është bërë me qëllim që t’i jepet kohë shërbimit të ri të kolaudimit të përgatitet për rifillimin, duke i dhënë kohë edhe daljes së ndryshimeve në Kodin Rrugor që është miratuar si draft në qeveri dhe pret kalimin në parlament gjatë janarit. Shërbimi i ri i kolaudimit po përgatitet për të kaluar nga koncensionari në shtet.

Shtyrje të vlefshmërisë së certifikatave përfitojnë të gjitha llojet e mjeteve. Megjithatë bëhet me dije se taksat duhet te paguhen në afatet përkatëse, pasi kanë kamata.

The validity of vehicle testing is postponed by 3 months. The Normative Act was signed by Prime Minister Rama and Minister Belinda Balluku. DPRRTSH clarifies that with this DCM each current certificate gains another 3 months validity.

The postponement of the test is done because during 2020, there were traffic jams. The postponement was also made in order to give time to the new testing service to prepare for the resumption, giving time for the release of the amendments to the Road Code that has been approved as a draft in the government and awaits passage in parliament in January. The new testing service is being prepared to move from concessionaire to state.

Delays in the validity of certificates benefit all types of assets. However, it is noted that taxes must be paid on time, as they have interest.