Eshte shuar ne moshen 79 vjecare mesuesi i njohur Elbasanas Sami Domni. Ai Ka lindur në vitin 1942 ne një familje tregtare elbasanase. Me urtesi dhe i palodhur ai e lidhi te gjithe jetën e tij me arsimin, veçanërisht me shkollën 9-vjeçare “Naim Frashëri” ku ka punuar pa ndërprerje 30 vjet si mësues i vizatimit. Mësues Domni nuk la asnjë aktivitet arsimor pa ndjekur dhe dokumentuar.

Ai njihet si njeriu qe Shkonte kudo pa u mërzitur, ne shkolla të ndryshme, takime të mësuesve veteranë dhe efektivë, familje të arsimtarëve të ndryshëm, me qëllim që të plotësojë e sistemojë aktivitetin dhe jetën e tyre. Ndonese në moshë relativisht të thyer, mësues Samiu e vazhdoi këtë punë me një përkushtim dhe dashamirësi të pabesueshme. Ai ishte ideatori dhe organizatori i ngritjes së muzeut te shkollës 9-vjeçare “Naim Frashëri” i vlerësuar në nivel kombëtar për seriozitetin dhe rigorozitetin e treguar.

Është autor i “Metodika e vizatimit, klasa V-VIII”, albumin historik “80 Vjetori i shkollës “Naim Frashëri”, librin “Pasaporta e shkollës”, ka botuar 172 artikuj me karakter metodik e studimor për arsimin, për të janë botuar në shtyp 18 shkrime vlerësuese, si dhe janë transmetuar 6 kronika televizive, ka botuar libërthin “Mirënjohje” për 115 mësuesit elbasanas me titujt “Mësues i Merituar” dhe “Mësues i Popullit”, duke na dhënë në mënyrë të përmbledhur jetëshkrimin e secilit prej tyre. Ai ka krijuar këndin fotografik të gjithë drejtuesve të arsimit në vite të Elbasanit, që është ekspozuar në Drejtorinë Arsimore Rajonale.

Largimi nga kjo jete e mësues Sami Domni-t do ti dhëmbë të gjithë atyre që e kanë njohur dhe bashkëpunuar ndër vite.

The famous teacher from Elbasan, Sami Domni, passed away at the age of 79. He was born in 1942 in a trading family from Elbasan. With wisdom and tirelessness he connected all his life with education, especially with the 9-year school “Naim Frashëri” where he worked without interruption for 30 years as a drawing teacher. Teacher Domni did not leave any educational activity unattended and documented.

He is known as the man who went everywhere without being upset, in different schools, meetings of veteran and effective teachers, families of different teachers, in order to complement and organize their activity and life. Although at a relatively young age, teacher Samiu continued this work with incredible dedication and kindness. He was the originator and organizer of the establishment of the museum of the 9-year school “Naim Frashëri” praised at the national level for the seriousness and rigor shown.

He is the author of “Drawing methodology, class V-VIII”, the historical album “80th anniversary of the school” Naim Frashëri “, the book” School passport “, he has published 172 articles of methodological and study character for education, for which they have been published in publishes 18 evaluative articles, as well as 6 television chronicles have been broadcast, has published the booklet “Gratitude” for 115 teachers from Elbasan with the titles “Merited Teacher” and “Teacher of the People”, giving us a summary of the biography of each of them. He has created the photo corner of all education leaders in the years of Elbasan, which is exhibited in the Regional Education Directorate.

Leaving this life of teacher Sami Domni will hurt all those who have known and collaborated over the years.