Një çift burrë e grua, të cilët kanë pasur mosmarrëveshje në lidhje me pronat që burri ka humbur, kanë qenë të pranishëm në rubrikën “Shihemi në Gjyq”. Burri emri i të cilit është Lufti, ka qenë i martuar me ish-gruan dhe nuk ka dashur t’ia japë divorcin, madje ai i ka dhuruar asaj dhe shtëpinë e tij dy katëshe. Kjo e ka çuar në konflikte me gruan aktuale sepse ajo i kërkon pronat që i ka dhënë ish-bashkëshortes, ndërkohë që ata tashmë po jetojnë me qera në mes të katër rrugëve.

Diskutimi i plotë:

Rita: Jam nga Peshkopia, jam martuar në Vorë në vitin 2005, më ka lindur djali në 2007. Që në momentin e martesës dhe deri më sot unë po vuaj me ish-bashkëshorten e tij dhe djalin e këtij.

Eni Çobani: Pse po vuan me ta ti sot sepse ata janë ndarë?

Lutfi: Nuk kam qenë i ndarë kur unë e kam marrë këtë. Nuk ma jepte gjykata kurrë derisa të mbushte djali 18-vjeç.

Eni Çobani: Domethënë ti e ke marrë këtë duke qenë i pa ndarë. Ti paske pasur dy gra, se tani po na dalin këto modele.

Rita: Kur unë jam njohur me këtë më ka thënë unë kam toka, kam prona, kam dyqan, kam shtëpi, kam qenë i martuar, kam një djalë, jam në proces gjyqësor me gruan. Zonja Eni kanë kaluar 15 vite, në 2015 është dhënë divorci sepse ne u larguam nga Shqipëria për në Gjermani.

Lutfi: Unë nuk të mora me zor në Gjermani. Thashë hajde ikim se kishim një kredi për të larë.

Rita: Shkuam për një jetë më të mirë aty dhe na kthyen mbrapsht. Zoti Lutfi, ti më the se ke prona e shtëpi, ku i ke? Ne jetojmë me qira. Gruaja i ka shitur tokën, i ka shitur shtëpinë se nuk është ky i zoti. Je mashtrus, ku i ke pronat, t’i merr gruaja pronat, t’i shet gruaja pronat ty.

Lutfi: I ka shit kapoja i gjykatës, kryemafia e gjykatës para ’90-ës.

Rita: A je pronar ti, ku i ke pronat?

Eni Çobani: Rita ti do ta ndash Lutfiun se nuk po të kuptoj?

Rita: Po, do ta ndaj fare.

Lutfi: A do të ndahesh, ndahu, pse erdhe këtu. Unë jam mysliman dhe marr 7 gra. Nuk kam për të të pyetur ty fare, ik këput qafën.

A couple of men and women, who had disagreements about the properties that the husband lost, were present in the section “See you in court”. The man, whose name is Lufti, was married to his ex-wife and did not want to divorce her, he even gave her and his two-story house. This has led to conflicts with the current wife because she is claiming the properties he has given to his ex-wife, while they are already living in rent in the middle of four streets.

Full discussion:

Rita: I am from Peshkopia, I got married in Vora in 2005, my son was born in 2007. From the moment of marriage and until today I am suffering with his ex-wife and his son.

Eni Çobani: Why are you suffering with them today because they are separated?

Lutfi: I was not separated when I got this. The court never gave it to me until my 18-year-old son turned.

Eni Çobani: I mean you got this by not being divided. You had two wives, because now these models are coming out.

Rita: When I was acquainted with this he told me I have land, I have property, I have a shop, I have a house, I was married, I have a son, I am in court with my wife. Mrs. Eni, 15 years have passed, in 2015 a divorce was granted because we left Albania for Germany.

Lutfi: I did not take you hard to Germany. I said let’s go because we had a loan to wash.

Rita: We went for a better life there and they sent us back. Mr. Lutfi, you told me that you have property and house, where do you have them? We live for rent. The woman sold the land, sold the house because he is not the owner. You are a fraud, where you have the property, the wife takes the property, the wife sells the property to you.

Lutfi: He was sold by the head of the court, the head of the court before the ’90s.

Rita: Are you the owner, where are your properties?

Eni Çobani: Rita, will you share Lutfi because I do not understand you?

Rita: Yes, I will share it completely.

Lutfi: Will you split up, split up, why did you come here. I am a Muslim and I get 7 wives. I do not have to ask you at all, run away.