Pandemia Covid -19 do të shtrijë efektet negative për dekada me radhe për shkak të humbjeve që individët do të përjetojnë nga cenimi i cilësisë arsimore.

Humbjet gjatë gjithë jetës nga dijet e munguara për shkak të pandemisë përllogariten 6777 dollarë për fëmijët dhe studentet të angazhuar në sistemin arsimor shqiptar, përllogarit Banka Botërore në një kërkim të posaçëm në rang global në lidhje me kostot që ka prodhuar mbyllja e shkollave gjatë pandemisë.

Banka analizoi kostot e mbylljes së shkollës COVID-19 për të ardhurat gjatë gjithë jetës për vendet me të ardhura të ulëta, të mesme dhe të larta, për arsimi i mesëm dhe i lartë, si dhe bota në tërësi.

Fitimet e munguara nga puna (për një person në shkollë) në të ardhmen janë vlerësuar 2,833 në të ardhura të ulëta, 6,777 dollarë amerikanë në vendet me të ardhura të mesme ku bën pjesë edhe Shqipëria dhe 21,158 dollarë amerikanë në vendet me të ardhura të larta. Në nivel global, kjo humbje është 20 404 dollarë amerikanë për një person në shkollë aktualisht.

Këto humbje mund të duken një çmim i menaxhueshëm në luftën kundër COVID- 19 në nivel individual. Por po te merren parasysh se në të gjithë botën janë 1,5 miliardë persona në sistemet arsimore humbjet gjatë gjithë jetës së tyre përllogariten nga 252 – 360 miliardë dollarë në vendet me të ardhura të ulëta vendet, në 4.8 – 6.8 trilionë dollarë në vendet me të ardhura të mesme dhe 3.4 – 4.9 trilionë dollarë në vendet me të ardhura te larta. Humbjet totale globale arrijnë në 11 – 15 trilionë dollarë.

Po të ngarkohet në një vit e gjithë kostoja e humbjeve në PBB-në varion nga 43-61 për qind në vendet me të ardhura të ulëta, 15- 22 për qind në vendet me të ardhura të mesme dhe 6-9 për qind në vendet me të ardhura të larta. Në rang global humbjet e ardhshme përfaqësojnë 12-18 për qind të PBB-së aktuale vjetore.

Tek të diplomuarit në universitete humbjet vjetore në rang global llogariten 725 dollarë në vit ose 18 mijë dollarë gjatë gjithë jetës.

Të diplomuarit me shkollë e mesme do të humbasin 363 dollarë në vit dhe gati 9,000 dollarë gjatë gjithë jetës, ndërsa të arsimuarit në nivelin e ulët do kenë humbje vjetore 272 dollarë dhe 6,700 dollarë gjatë gjithë jetës.

The Covid-19 pandemic will extend the negative effects for decades due to the losses that individuals will experience from compromising educational quality.

Lifetime losses from missing knowledge due to the pandemic are estimated at $ 6777 for children and students engaged in the Albanian education system, the World Bank estimates in a special global survey on the costs of closing schools during the pandemic.

The Bank analyzed the costs of closing the COVID-19 school for lifelong income for low-, middle- and high-income countries, for secondary and higher education, and the world as a whole.

Missing earnings from work (per person in school) in the future are estimated at 2,833 in low-income, 6,777 US dollars in middle-income countries where Albania is part and 21,158 US dollars in high-income countries . Globally, this loss is US $ 20,404 per person in school currently.

These losses may seem like a manageable price in the fight against COVID-19 at the individual level. But if we take into account that there are 1.5 billion people in education systems worldwide, the losses in their lifetime are estimated from 252 – 360 billion dollars in low-income countries, to 4.8 – 6.8 trillion dollars in countries with middle-income and $ 3.4-4.9 trillion in high-income countries. Total global losses amount to 11 – 15 trillion dollars.

If charged in one year the total cost of losses in GDP varies from 43-61 percent in low-income countries, 15-22 percent in middle-income countries and 6-9 percent in countries high income. Globally, future losses represent 12-18 percent of current annual GDP.

At university graduates, annual losses globally are estimated at $ 725 a year or $ 18,000 over a lifetime.

High school graduates will lose $ 363 a year and nearly $ 9,000 for life, while low-level graduates will lose $ 272 a year and $ 6,700 a lifetime.