Kryqi i Kuq ka theksuar se ndryshimi i klimës duhet të shihet si një katastrofë “në shkallë më të gjerë” sesa koronavirusi, duke treguar nevojën që njerëzit të veprojnë në mënyrë urgjente për të adresuar problemin e madh që po i kanoset botës, pasi nuk ka vaksinë kundër tij..

Ndryshimi i klimës nuk është duke pritur që Covid-19 të vihet nën kontroll, sipas Federatës Ndërkombëtare të Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe (IFRC) në një raport mbi katastrofat në të gjithë botën që nga vitet 1960.

Sipas organizatës, më shumë se 100 katastrofa kanë ndodhur që nga marsi – kur Organizata Botërore e Shëndetësisë dha lajmin e pandemisë dhe deri në shtator më shumë se 50 milion njerëz janë prekur.

“Sigurisht që Covid-19 është këtu, prek familjet tona, miqtë tanë, prindërit tanë dhe është një krizë shumë serioze me të cilën njerëzit po përballen tani,” tha sekretari i Përgjithshëm i IFRC Jagan Sapagin në një konferencë shtypi.

Sidoqoftë, “për mendimin tonë, ndryshimi i klimës do të ketë një ndikim më të rëndësishëm në jetën e njeriut dhe Tokës në një periudhë afatmesme dhe afatgjatë” në krahasim me Covid-19 .

Përveç kësaj, “nëse jemi me fat, ne do të kemi një vaksinë kundër koronavirusit vitin e ardhshëm dhe, nëse gjithçka shkon mirë për disa vite do të jemi në gjendje të trajtojmë efektet e Covid-19”, shtoi ai, duke theksuar: “Fatkeqësisht nuk ka asnjë vaksinë. kundër ndryshimit të klimës “.

“Ne kemi nevojë për veprim dhe investime të menjëhershme në mënyrë që të mbrojmë jetën e njeriut në Tokë”, përfundoi ai, duke u bërë thirrje të gjithë njerëzve të ndërmarrin sa më shpejt veprimet e duhura, sipas AMPE.

Tashmë, IFRC ka vënë re, se frekuenca dhe intensiteti i fenomeneve meteorologjike po rritet ndjeshëm, me më shumë ciklone të kategorisë 4 ose 5, më shumë valë nxehtësie duke shënuar rekorde që nuk janë parë kurrë dhe reshje më të mëdha shiu, duke u renditur mes dukurive më ekstreme të motit, transmeton abcnews.al

Vetëm në vitin 2019, u regjistruan 308 fatkeqësi natyrore, duke vrarë 24,400 njerëz në të gjithë botën. 77% ishin të lidhura me fenomenet meteorologjike.

Numri i katastrofave klimatike është rritur që nga vitet 1960 dhe duke filluar nga vitet 1990 dhe është rritur me gati 35% çdo 10 vite. Shkalla e katastrofave për shkak të motit ekstrem po rritet gjithashtu, nga 76% në vitet 2000 në 83% në vitet 2010.

Ndryshimi i klimë, kërcënim për mbijetesën tonë

Katastrofat ekstreme të motit kanë prekur 1.7 miliardë njerëz dhe kanë vrarë më shumë se 410,000 në dhjetë vitet e fundit, shumica e tyre në vendet me të ardhura të mesme dhe të ulëta.

Valët e nxehtësisë që pasuan stuhitë ishin më vdekjeprurëse.

Përballë kësaj sfide që kërcënon mbijetesën tonë afatgjatë, IFRC i bën thirrje komunitetit ndërkombëtar të veprojë sa më shpejt të jetë e mundur.

Agjencia ka vlerësuar se nevojiten rreth 50 miliardë dollarë në vit për të përmbushur nevojat e 50 dekadave të ardhshme në vendet në zhvillim në mënyrë që të përshtaten me ndryshimet klimatike.

“Kjo nuk ia vlen as të merret në konsideratë duke parë përgjigjen globale ndaj ndikimit ekonomik për shkak të pandemisë,” tha IFRC.

Agjencia gjithashtu u ankua se shumë vende veçanërisht të prekuara nga ndryshimi i klimës kanë marrë shumë pak ndihma.

Sipas raportit asnjë nga 20 vendet më të prekura nga ndryshimet klimatike dhe katastrofave natyrore, të tilla si Somalia dhe Sudani, nuk janë në mesin e 20 vendeve që marrin fondet më të larta për frymë për t’u përshtatur me ndryshimet klimatike.

The Red Cross has stressed that climate change should be seen as a catastrophe “on a larger scale” than the coronavirus, showing the need for people to act urgently to address the great problem that is threatening the world, as there is no vaccine against it ..

Climate change is not waiting for Covid-19 to be brought under control, according to the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) in a report on disasters worldwide since the 1960s.

According to the organization, more than 100 disasters have occurred since March – when the World Health Organization announced the pandemic, and by September more than 50 million people were affected.

“Covid-19 is certainly here, it affects our families, our friends, our parents, and it’s a very serious crisis that people are facing right now,” IFRC Secretary-General Jagan Sapagin told a news conference.

However, “in our opinion, climate change will have a more significant impact on human life and the Earth in the medium and long term” compared to Covid-19.

In addition, “if we are lucky, we will have a coronavirus vaccine next year and, if all goes well for a few years, we will be able to treat the effects of Covid-19,” he added. Unfortunately there is no vaccine. against climate change ”.

“We need immediate action and investment in order to protect human life on Earth,” he concluded, urging all people to take appropriate action as soon as possible, according to AMPE.

Already, the IFRC has noticed that the frequency and intensity of meteorological phenomena is increasing significantly, with more Category 4 or 5 cyclones, more heat waves setting records that have never been seen and more rainfall, ranking among the most extreme weather phenomena, reports abcnews.al

In 2019 alone, 308 natural disasters were recorded, killing 24,400 people worldwide. 77% were related to meteorological phenomena.

The number of climate disasters has increased since the 1960s and since the 1990s and has increased by almost 35% every 10 years. The rate of disasters due to extreme weather is also increasing, from 76% in 2000 to 83% in 2010.

Climate change, a threat to our survival

Extreme weather disasters have affected 1.7 billion people and killed more than 410,000 in the last ten years, most of them in middle- and low-income countries.

The heat waves that followed the storms were more deadly.

In the face of this challenge that threatens our long-term survival, the IFRC calls on the international community to act as soon as possible.

The agency estimates that about $ 50 billion a year is needed to meet the needs of the next 50 decades in developing countries in order to adapt to climate change.

“This is not even worth considering given the global response to the economic impact of the pandemic,” the IFRC said.

The agency also complained that many countries particularly affected by climate change have received very little assistance.

According to the report, none of the 20 countries most affected by climate change and natural disasters, such as Somalia and Sudan, are among the 20 countries receiving the highest per capita funding to adapt to climate change.