Pólicia e Kosovës ka zhvilluar kontroll në dy shtëpi në Prishtinë ku gjeti 26 persona, mes të cilëve 13 ishin fëmijë. Pas informacioneve se tráfikoheshin qenie njerëzore, efektivët zbuluan se fëmijët e gjetur kishin lidhje familjare dhe vinin nga Shqipëria.

“Pólicia e Kosovës, gjegjësisht: Sektori Qendror për Hetimin e Trafikimit me Qenie Njerëzore dhe Drejtoria për Migrim dhe të Huaj, të përkrahur nga zyrtarë të Qendrës për Punë Sociale-Prishtinë, më 18.08.2020, me urdhër të gjykatës kanë kontrolluar dy lokacioneve (shtëpi) në Prishtinë, me qëllim të verifikimit të informacioneve se në ato shtëpi qëndrojnë disa shtetas të huaj, të cilët mund të ishin víktima potenciale të tráfikimit me qenie njerëzore. Policia, në ato dy lokacione ka hasur në 26 (njëzet e gjashtë) persona, prej tyre 13 fëmijë, të cilët ishin kryesisht në lidhje familjare dhe vinin nga Shqipëria”, njofton pólicia.

Po ashtu, pólicia ka bërë të ditur se në mesin e këtyre personave është hasur një 21-vjeçar nga Shqipëria i cili po bashkëjetonte me një 13-vjeçare nga Greqia.

“Në mesin e këtyre personave është hasur edhe i dyshuari M.S. (viti i lindje 1999) shtetas i Shqipërisë, i cili ishte duke bashkëjetuar me një shtetase të Greqisë të moshës 13 vjeçare. Pólicia në konsultim me prokuroren e rastit ka iniciuar veprën penále ‘bashkësia jashtëmartesore me personin nën moshën gjashtëmbëdhjetë vjet’.

I dyshuari është ndaluar për 48 orë, ndërsa viktimës i është ofruar stréhim dhe trajtim sipas Proceduarve Standarde Vepruese të Drejtorisë për Hetimin e Tráfikimit me Qenie Njerëzore. Po ashtu, përmes ILEC-ut është njoftuar zyra greke në Prishtinë për shtetasen e tyre”, thuhet në njoftimin e pólicisë.

“Kurse, 24 (njëzet e katër) persona të tjerë të hasur në ato dy lokacione, janë trajtuar nga zyrtarë pólicorë të Drejtorisë për Migrim dhe të Huaj. Të njëjtit, përmes PKK Vërmicë, janë kthyer në Shqipëri”, thekson njoftimi.

 

Kosovo Police conducted a search of two houses in Pristina where it found 26 people, 13 of whom were children. After the information that human beings were trafficked, the officers discovered that the children found had family ties and came from Albania.

“Kosovo Police, namely: Central Sector for Investigation of Trafficking in Human Beings and Directorate for Migration and Foreigners, supported by officials of the Center for Social Work-Pristina, on 18.08.2020, by court order have searched two locations ( house) in Prishtina, in order to verify the information that there are some foreign nationals living in those houses, who could be potential victims of human trafficking. The police, in those two locations has encountered 26 (twenty six) people, 13 of them children, who were mainly in family ties and came from Albania “, reports the police.

Also, the police has announced that among these persons was encountered a 21-year-old from Albania who was living with a 13-year-old from Greece.

“Among these persons was also found the suspect M.S. (year born 1999) citizen of Albania, who was cohabiting with a citizen of Greece at the age of 13 years. The police, in consultation with the prosecutor of the case, has initiated the criminal offense of ‘extramarital union with a person under the age of sixteen’.

The suspect was detained for 48 hours, while the victim was offered shelter and treatment according to the Standard Operating Procedures of the Directorate for Investigation of Trafficking in Human Beings. Also, through ILEC, the Greek office in Prishtina was notified about their citizen “, it is said in the notification of the police.

“Whereas, 24 (twenty four) other persons encountered in those two locations, were treated by police officers of the Directorate for Migration and Foreigners. The same, through BCP Vërmicë, have returned to Albania “, the announcement emphasizes.