Një pllakë guri me një mbishkrim të veçantë është gjetur në fshatin Labinot Mal të Elbasanit gjatë hulumtimeve në terren. Pllaka u gjend buzë rrugës që të drejton për te rrënojat e një kishe, ku, rreth dyqind metra mbi këtë rrugë, ka qenë shtrirë lagjia Labinoti i Vjetër.

Në këtë pllakë guri dallohen shumë qartë katër gërma latine të bashkuara që lexojnë ALBA, por objekti gjithashtu ka edhe gjurmë gërmash të padeshifruara. Mësuesi që ra në gjurmët e këtij guri e ka dorëzuar atë në Muzeun e Elbasanit.

Ende nuk dihet nëse është një pllakë varri, apo fragment i ndonjë monumenti që flet për një emër vendi, fisi apo personi, por arkeologët tashmë kanë nisur të punojnë në këtë drejtim.

Por nëse i referohemi studimeve të Prof. DR Dhimitër Shuteriqit është vështruar si trajtë e latinizuar e emrit antik të Ilirëve: Albanoi, Albos, Albo dhe i përket emrit Alba-nia, të trojeve ku banojnë shqiptarët e sotëm. Por verifikimet e mëtejshme do të kërkojnë mendimin dhe gjykimin e specialistëve.

A stone slab with a special inscription was found in the village of Labinot Mal in Elbasan during field research. The plaque was found on the side of the road that leads to the ruins of a church, where, about two hundred meters above this road, the old Labinot neighborhood has been laid.

In this stone slab are very clearly visible four Latin letters joined that read ALBA, but the object also has traces of unencrypted letters. The teacher who fell in the footsteps of this stone handed it over to the Elbasan Museum.

It is not yet known if it is a tombstone, or a fragment of a monument that speaks of a place name, tribe or person, but archaeologists have already begun to work in this direction.

But if we refer to the studies of Prof. DR Dhimitër Shuteriqit has been considered as a Latinized form of the ancient name of the Illyrians: Albanoi, Albos, Albo and belongs to the name Alba-nia, of the lands where today’s Albanians live. But further verifications will require the opinion and judgment of specialists.