Megjithëse në pjesën më të madhe të rasteve jemi në përputhje me atë që themi, ka disa raste kur themi diçka që është krejtësisht ndryshe nga ajo që bëjmë. Këtu janë gënjeshtrat e vogla që femrat përdorin për t’u ndier më pak fajtore:

“Të hënën do filloj dietën”:

Ju jeni të vetëdijshëm që jeni duke marrë shumë yndyrë dhe se aleatët tuaj më të mirë janë sallata dhe domate, por megjithatë insistoni të hani ushqime jo të shëndetshme dhe për të mos u ndier keq thoni “Të hënë do filloj dietën”. Kjo është një gënjeshtër, sepse ajo e hënë nuk vjen kurrë.

“Do shoh ish-in tim, por asgjë nuk do të ndodhë”:

Ju jeni ndarë me ish-in tuaj, keni qarë dhe kur më në fund po gëzoni jetën tuaj, ish-i juaj ju telefonon, ju flisni normalisht, por kur ai kërkon që ju ta takoni i thoni vetes “Do përballem me ish-in tim, por asgjë nuk do të ndodhë”. Të gjithë e dimë se ka një shans 90% që kjo dalje e padëmshme do të kthehet në diçka tjetër. Mos e tradhtoni veten.

“Unë nuk jam e zemëruar”:

Nga shprehja “Unë nuk jam e uritur” vjen “Unë nuk jam e zemëruar” dhe ka nga ata që e kuptojnë se në realitet jeni, por shmangni ndonjë diskutim në lidhje me këtë.

 

Although in most cases we are consistent with what we say, there are some times when we say something that is completely different from what we do. Here are the little lies women use to feel less guilty:

“I will start the diet on Monday”:

You are aware that you are gaining a lot of fat and that your best allies are salads and tomatoes, but still insist on eating unhealthy foods and not to feel bad say “I will start the diet on Monday”. This is a lie because that Monday never comes.

“I will see my ex, but nothing will happen.”

You are separated from your ex, you have cried and when you are finally enjoying your life, your ex calls you, you speak normally, but when he asks you to meet him you say to yourself “I will face my ex mine, but nothing will happen. ” We all know there is a 90% chance that this harmless exit will turn into something else. Do not betray yourself.

“I’m not angry.”

From the phrase “I’m not hungry” comes “I’m not angry” and there are those who understand that you are in reality, but avoid any discussion about it.