Takimet mund të jenë shumë të komplikuara. Por nëse i hidhni një sy tabelës suaj astrologjike, mund të jeni në gjendje të merrni një avantazh.

Nëse do të mund të shmangnit një takim me dikë që është astrologjikisht i pakrahasueshëm, nuk do të donit ta dinit? Jo, se ju do të merrni vendimet tuaja bazuar vetëm në këtë element, por është një shenjë, që nuk jeni dakord?

Nina Kahn, një astrologe, shkruan në bustle.com se cilat shenja të Horoskopit nuk përputhen me njëra-tjetrën dhe sqaron se papajtueshmëria e shenjave nuk dënon një marrëdhënie, thjesht shikon më thellë pozicionin e planetëve të secilit person dhe sa të përshtatshme ata janë.

Shenja më pak e përshtatshme me një Dash është Gaforrja dhe me Gaforren Dashi

Dashi dinamik nuk mund të bëjë hapin në nevojë për paqe të Gaforres. Gjithashtu, kjo nuk mund t’i japë atij ndjenjën e sigurisë që ai kërkon. Dashi jeton intensivisht, është dinamik dhe i vendosur. Gaforrja është romantike, e ndjeshme dhe ekspresive ndaj partnerit të saj. E përbashkëta është impulsiviteti juaj, por edhe kjo mund të shkaktojë tension. Nëse doni që marrëdhënia të funksionojë, duhet të gjeni një ekuilibër midis personalitetit të fortë të Dashit dhe nevojës së Gaforres për siguri.

Shenja më pak e përshtatshme me një Dem është Luani dhe me Luanin Demi

Ju e doni zakonin dhe shijoni gëzimet e vogla të jetës, kështu që mbase energjia dhe nevoja për vëmendje të vazhdueshme të Luanit do t’i bjerë pak rëndë, Demit. Luanët gjithmonë duan të jenë qendra e admirimit dhe të kenë një personalitet shumë të fortë, që bie ndesh me bindjet tuaja. Të dy duhet të bëni mjaft kompromise për të qenë të qetë.

Shenja më pak e përshtatshme me një Binjakët janë Peshqit dhe me Peshqit me Binjakët

Komunikimi është shumë i rëndësishëm për një Binjak, prandaj takimi me një Peshk mund të mos jetë shumë i suksesshëm. Peshqit shpesh lihen në mendimet e tyre dhe kanë një mënyrë më idilike për të trajtuar jetën, gjë që bie ndesh me logjikën katrore të një Binjaku. Vënia e ndjenjave tuaja para ngjarjeve tuaja logjike është mjaft e vështirë, Binjakët. Peshqit nga ana tjetër funksionojnë kryesisht me emocione, gjë që çon në tensione. Nuk është e pamundur të jesh së bashku, por duhet të punosh në komunikimin tënd.

Shenja më pak e përshtatshme me një Virgjëreshë është Shigjetari dhe me Virgjëreshën Shigjetari.

Ju dëshironi rregull në jetën tuaj si Virgjëreshë dhe spontaniteti i një Shigjetari mund t’ju irritojë. Aftësia e tij për të marrë vendime në moment, aura e tij pozitive vazhdimisht dhe dashuria e tij për rreziqet duken si papjekuri në sytë e një Virgjëreshe. Stresi që do të krijohet do të sjellë tensione, por nëse arrini me shumë durim të vendosni një program (së bashku) në marrëdhënien tuaj, do të keni sukses.

Shenja më pak e përshtatshme me një Peshore është Bricjapi dhe me Peshoren Bricjapi.

Peshorja është një socialist dhe diplomat, gjithmonë duke kërkuar zgjidhjen e mesme dhe të drejtë. Nga ana tjetër, Bricjapi pragmatist, i sheh gjërat shumë realisht dhe kjo ngatërron Peshoren. Marrëdhëniet janë shumë të rëndësishme për ju dhe mund të jetë e vështirë për ju të pranoni që Bricjapi e vë karrierën e tij mbi gjithçka tjetër. Nëse vendosni që doni të dilni me të, dijeni se do të toleroni kritikën e tij të ashpër (por reale).

Shenja më pak e përshtatshme me një Akrep është Ujori dhe me Ujorin Akrepi.

Si Akrep keni nevojë për kohën tuaj personale në marrëdhënie, gjë që do ta bëjë të vështirë marrëdhënien tuaj me një Ujor shoqëror dhe energjik. Zakonisht, një Ujor i shikon gjërat nga një këndvështrim kolektiv, ndërsa ju jeni duke kërkuar kuptime më të thella, kështu që mund të mos jetë e lehtë për ju që të vazhdoni.

Meetings can be very complicated. But if you take a look at your astrological chart, you may be able to take advantage.

If you could avoid meeting someone who is astrologically incomparable, would you not want to know? No, that you will make your decisions based only on this element, but is it a sign, that you do not agree?

Nina Kahn, an astrologer, writes on bustle.com which Horoscope signs do not match each other and explains that the incompatibility of the signs does not condemn a relationship, it just looks deeper into the position of each person’s planets and how appropriate they are.

The least suitable sign with an Aries is Crab and with Crab Aries

The dynamic Aries can not take the step in Crab’s need for peace. Also, it does not give him the sense of security he seeks. Aries lives intensely, is dynamic and determined. Crab is romantic, sensitive and expressive towards her partner. Common is your impulsivity, but even that can cause tension. If you want the relationship to work, you need to find a balance between Aries strong personality and Crab’s need for security.

The least appropriate sign with a Taurus is Leo and with Leo Taurus

You love the habit and enjoy the little joys of life, so maybe Leo’s energy and need for constant attention will fall a little heavily on Taurus. Leos always want to be the center of admiration and have a very strong personality, which contradicts your beliefs. You both have to make enough compromises to be calm.

The least appropriate sign with a Gemini are Pisces and with Pisces with Gemini

Communication is very important for a Gemini, so meeting a Pisces may not be very successful. Pisces are often left in their thoughts and have a more idyllic way of dealing with life, which contradicts the square logic of a Gemini. Putting your feelings before your logical events is quite difficult, Gemini. Pisces on the other hand function mainly with emotions, which leads to tensions. It is not impossible to be together, but you have to work on your communication.

The least appropriate sign with a Virgo is Sagittarius and with Virgo Sagittarius.

You want order in your life as a Virgo and the spontaneity of a Sagittarius can irritate you. His ability to make decisions in the moment, his constantly positive aura and his love of risks seem like immaturity in the eyes of a Virgo. The stress that will be created will bring tensions, but if you manage with a lot of patience to put a program (together) in your relationship, you will succeed.

The least appropriate sign with a Libra is Capricorn and with Libra Capricorn.

Libra is a socialist and diplomat, always looking for the middle and right solution. The pragmatic Capricorn, on the other hand, sees things very realistically and this confuses Libra. Relationships are very important to you and it can be hard for you to accept that Capricorn puts his career above everything else. If you decide you want to go out with him, know that you will tolerate his harsh (but real) criticism.

The least appropriate sign with a Scorpio is Aquarius and with Aquarius Scorpio.

As a Scorpio you need your personal time in relationships, which will make your relationship with a social and energetic Aquarius difficult. Usually, an Aquarius looks at things from a collective perspective while you are looking for deeper meanings, so it may not be easy for you to move on.