Ditën e sotme, policia ka njoftuar se ka sekuestruar pasurinë e shtetasit Gëzim Sallaku. Vlera e pasurisë së sekuestruar arrin deri në shifrat e 3 milionë eurove, të cilat sipas autoriteteve të policsë, janë arritur duke u marrë me veprimtari të paligjshme kriminale.

Sallaku ka qenë i njohur edhe më parë si emër për drejtësinë shqiptare dhe atë italiane, pasi ka histori të bujshme të aktivitetit të tij të paligjshëm në shtetin fqinj ku ka qenë i dënuar që nga viti 1999 deri në vitin 2008.

Si rezultat i hetimeve të kryera dhe provave të grumbulluara, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës vendosi sekuestron preventive për pronat e shtetasve Gëzim Sallaku, S. S. dhe R. K., banues në Durrës, prona të dyshuara të përfituara nga veprimtaria kriminale e shtetasit Gëzim Sallaku, të cilat janë të regjistruara edhe në emër të shtetasve S. S. dhe R. K., konkretisht:

– Sekuestro 100% të aksioneve të shoqërisë “GSA Sallaku” sh.p.k, me aktivitet “Import, eksport, tregti autoveturash, kamionësh etj”, me seli në Durrës, me ortak të vetëm dhe administrator shtetasin Gëzim Sallaku;

– 2 apartamente, në Durrës, në emër të shtetasit Gëzim Sallaku;

– 20.600 m2 sipërfaqe toke arë, në Durrës, në emër të shtetasit Gëzim Sallaku;

– 1000 m2 sipërfaqe toke truall, mbi të cilën janë ndërtuar 2 banesa me sipërfaqe 140 m2 secila, në Durrës, në emër të shtetasit Gëzim Sallaku;

– Një godinë banimi dykatëshe dhe 2 apartamente banimi, në Durrës, në pronësi të shtetasit R. K.;

13 automjete të markave të ndryshme në pronësi të shoqërisë tregtare “GSA Sallaku”.

Vazhdon puna nga Njësia e Hetimit të Krimit Ekonomik e Financiar, për identifikimin e pasurive të tjera të këtyre personave dhe lidhjeve të tyre familjare dhe shoqërore.

Shtetasi Gëzim Sallaku ka kryer veprimtari kriminale dhe është dënuar në shtetin italian nga viti 1999 – 2008.

Njoftimi i Plotë

Policia e Shtetit

Vendoset sekuestro preventive mbi disa prona që kapin vlerën rreth 3 milionë euro, në pronësi të dy vëllezërve dhe të një shtetasi tjetër.

Në vijim të punës për identifikimin, gjurmimin, gjetjen dhe sekuestrimin e pasurive që rrjedhin nga veprimtaria kriminale në fushën e pastrimit të parave, pas një pune të mirëfilltë hetimore dhe profesionale të kryer nga Njësia për Hetimin e Krimit Ekonomik e Financiar në Drejtorinë Hetimore në Departamentin e Policisë Kriminale, në bashkëpunim të ngushtë me Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Durrës, u bë i mundur finalizimi i hetimeve 3-vjeçare në ngarkim të dy vëllezërve dhe të një shtetasi tjetër, me të cilin dy vëllezërit kanë lidhje shoqërore.

Si rezultat i hetimeve të kryera dhe provave të grumbulluara, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës vendosi sekuestron preventive për pronat e shtetasve Gëzim Sallaku, S. S. dhe R. K., banues në Durrës, prona të dyshuara të përfituara nga veprimtaria kriminale e shtetasit Gëzim Sallaku, të cilat janë të regjistruara edhe në emër të shtetasve S. S. dhe R. K., konkretisht:

– Sekuestro 100% të aksioneve të shoqërisë “GSA Sallaku” sh.p.k, me aktivitet “Import, eksport, tregti autoveturash, kamionësh etj”, me seli në Durrës, me ortak të vetëm dhe administrator shtetasin Gëzim Sallaku;

– 2 apartamente, në Durrës, në emër të shtetasit Gëzim Sallaku;

– 20.600 m2 sipërfaqe toke arë, në Durrës, në emër të shtetasit Gëzim Sallaku;

– 1000 m2 sipërfaqe toke truall, mbi të cilën janë ndërtuar 2 banesa me sipërfaqe 140 m2 secila, në Durrës, në emër të shtetasit Gëzim Sallaku;

– Një godinë banimi dykatëshe dhe 2 apartamente banimi, në Durrës, në pronësi të shtetasit R. K.;

13 automjete të markave të ndryshme në pronësi të shoqërisë tregtare “GSA Sallaku”.

Vazhdon puna nga Njësia e Hetimit të Krimit Ekonomik e Financiar, për identifikimin e pasurive të tjera të këtyre personave dhe lidhjeve të tyre familjare dhe shoqërore.

Shtetasi Gëzim Sallaku ka kryer veprimtari kriminale dhe është dënuar në shtetin italian nga viti 1999 – 2008.

Njësia për Hetimin e Krimit Ekonomik në Drejtorinë Hetimore në Departamentin e Policisë Kriminale, në bashkëpunim me Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Durrës, në vitin 2018, nisur nga disa transferta të dyshimta bankare të shtetasve të sipërpërmendur, ka filluar hetimin për veprën penale “Pastrimi i produkteve të veprës penale ose të veprimtarisë kriminale”.

Materialet për ekzekutimin e Vendimit të Gjykatës iu dërguan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Durrës.

Today, the police announced that they have seized the property of the citizen Gëzim Sallaku. The value of the seized property amounts to 3 million euros, which according to the police authorities, have been achieved by engaging in illegal criminal activities.

Sallaku has previously been known as a name for Albanian and Italian justice, as he has a sensational history of his illegal activity in the neighboring country where he was convicted from 1999 to 2008.

As a result of the investigations carried out and the evidence gathered, the Court of the Durrës Judicial District decided to prevent the seizure of the properties of citizens Gëzim Sallaku, SS and RK, resident in Durrës, suspected properties obtained from the criminal activity of the citizen Gëzim Sallaku, which are also registered in the name of SS and RK citizens, namely:

– Sequestration of 100% of the shares of the company “GSA Sallaku” sh.p.k., with activity “Import, export, trade of cars, trucks, etc.”, based in Durrës, with sole partner and administrator citizen Gëzim Sallaku;

– 2 apartments, in Durrës, in the name of the citizen Gëzim Sallaku;

– 20,600 m2 of arable land, in Durrës, in the name of the citizen Gëzim Sallaku;

– 1000 m2 of land, on which 2 apartments with an area of ​​140 m2 each were built, in Durrës, in the name of the citizen Gëzim Sallaku;

– A two-storey residential building and 2 residential apartments, in Durrës, owned by the citizen R. K .;

13 vehicles of different brands owned by the company “GSA Sallaku”.

The work of the Economic and Financial Crime Investigation Unit continues, for the identification of other assets of these persons and their family and social ties.

Citizen Gëzim Sallaku committed criminal activities and was convicted in the Italian state from 1999 – 2008.

Full Notice

state police

Preventive seizure is imposed on some properties worth about 3 million euros, owned by two brothers and another citizen.

Following the work for the identification, tracing, finding and sequestration of assets deriving from criminal activity in the field of money laundering, after a thorough investigative and professional work carried out by the Economic and Financial Crime Investigation Unit in the Investigation Directorate in the Department of the Criminal Police, in close cooperation with the Prosecution of the Durrës Judicial District, made possible the finalization of the 3-year investigation against the two brothers and another citizen, with whom the two brothers have social ties.

As a result of the investigations carried out and the evidence gathered, the Court of the Durrës Judicial District decided to prevent the seizure of the properties of citizens Gëzim Sallaku, SS and RK, resident in Durrës, suspected properties obtained from the criminal activity of the citizen Gëzim Sallaku, which are also registered in the name of SS and RK citizens, namely:

– Sequestration of 100% of the shares of the company “GSA Sallaku” sh.p.k., with activity “Import, export, trade of cars, trucks, etc.”, based in Durrës, with sole partner and administrator citizen Gëzim Sallaku;

– 2 apartments, in Durrës, in the name of the citizen Gëzim Sallaku;

– 20,600 m2 of arable land, in Durrës, in the name of the citizen Gëzim Sallaku;

– 1000 m2 of land, on which 2 apartments with an area of ​​140 m2 each were built, in Durrës, in the name of the citizen Gëzim Sallaku;

– A two-storey residential building and 2 residential apartments, in Durrës, owned by the citizen R. K .;

13 vehicles of different brands owned by the company “GSA Sallaku”.

The work of the Economic and Financial Crime Investigation Unit continues, for the identification of other assets of these persons and their family and social ties.

Citizen Gëzim Sallaku committed criminal activities and was convicted in the Italian state from 1999 – 2008.

The Economic Crime Investigation Unit in the Investigation Directorate of the Criminal Police Department, in cooperation with the Durrës Judicial District Prosecutor’s Office, in 2018, based on several suspicious bank transfers of the above-mentioned citizens, has launched an investigation into the criminal offense “Laundering products of a criminal offense or criminal activity ”.

The materials for the execution of the Court Decision were sent to the Prosecution at the Durrës Court of First Instance.