Gjatë luftës së Serbisë me Kosovën në vitet 1998/1999 numri i personave të dhunuar e përdhuunuar është shumë i lartë, mes tyre gra, fëmijë por edhe shumë burra. Vitet e fundit janë shtuar shumë rrëfimet e djemve dhe burrave kosovarë që përveç dhunës që kanë përjetuar nga forcat serbe edhe janë përdhunuar. I tillë është edhe rasti i një burri që tani jeton në Diasporë, por në kohën kur ka ndodhur krimi ka qenë vetëm 16 vjeç. Mbrëmjen e kaluar ai rrëfeu në RTK, momentet e tmerrshme që kishte përjetuar një ditë teksa shkonte për në Prishtinë ku është përdhunuar brutalisht nga pesë ushtarë.

“Ata më vendosën atje në një dhomë, ishte një dhomë mjaft e madhe, nuk mund të them sa por dukej si një sallë. Aty ishte një tavolinë dhe ata filluan torturat atje, unë rezistova aq sa munda, ata më hoqën rrobat me forcë, kisha një këmishë të kuqe, e shqyen dhe gjithçka derisa i hoqën të gjitha. Kanë qenë 5 persona përafërsisht, me sa mbaj mend, unë rezistova aq sa munda. Gjithmonë mbaj mend një fytyrë të njërit prej tyre dhe nuk mund ta harroj, ai kishte një kapelë në të cilën nuk di si ta shpjegoj, me një shirit përpara dhe syzet me dioptri. Ai është personi që unë gjithmonë kujtoj fytyrën e tij, ata ishin të gjithë të dhunshëm, por nganjëherë dhuna ndryshon. Ai ishte më i dhunshmi. Thjesht, ata më përdhunuan seksualisht.Unë isha 16 vjeç, nuk jam i sigurt nëse kisha arritur 16 vjeç, mbase 16 vjeç, por fizikisht isha i dobët dhe ka qenë problem me mi dhanë më shumë se 13 vjet.

Më tej ai thotë se përveçse e kishin përdhunuar, ushtaret serb e kishin dhunuar dhe provokuar me thikë në fytyrë duke folur edhe shqip madje. Personi më pas tregon se pas dhunës seksuale ai edhe është fotografuar nga këta ushtarë serb.

“Ishte një torturë e vërtetë, pasi njëri prej tyre po më mbante për flokë, dy prej tyre më mbanin për duar, po flas për kohën sa isha akoma me vetëdije, dhe ata më përdhunuan me radhë, të gjithë . Kështu ka qenë. Pas kësaj mbaj mend që djersitesha shumë dhe djersa ime po shkonte nga balli dhe fytyra në gojën time. Ata përveç se më mbanin më provokonin me thikë, në fytyrë, trup. Kanë fol shqip, e di që tre prej tyre kanë qenë të zi në fytyrë, masanej fjalë dhe sharje të ndryshme; qenka i i virgjër, fjalë të ndryshme, unë po flas për kohën ndërsa isha akoma me vetëdije. Ata kishin një aparat fotografik, dhe unë e di që ata bënë foto me mua, por unë fillova të bëhem i turbullt, jam i mpirë, nuk mund të ndjeja më asgjë, nuk pashë më dhe nuk kuptoja me, por e di që blici i kamerës ka bërë tërë kohën.

Ata më dogjën me një cigare në trup, i kam përafërsisht tri-katër shenja në trup që ende vërehen në pjesën e sipërme të trupit tim, kam shenjë në ballë kur ata mbanin majën e thikës, kur ata bënin foto, e kam një shenjë që është e dukshme, e kam një shenjë në mjekër e cila është mjaft e dukshme, një torturë e vërtetë mund të them, për mua kanë qenë 200 orë, por afërsisht ishin 2 orë që ata më kanë mbajtur brenda, derisa më hodhën nga atje si një leckë dhe më dëbuan”, rrëfeu personi.

During Serbia’s war with Kosovo in 1998/1999 the number of raped and raped persons is very high, among them women, children but also many men. In recent years, the stories of Kosovar boys and men who, in addition to the violence they have experienced by Serbian forces, have also been raped, have increased greatly. Such is the case of a man who now lives in the Diaspora, but at the time of the crime was only 16 years old. Last night he told RTK, the horrible moments he had experienced one day while going to Pristina where he was brutally raped by five soldiers.

“They put me there in a room, it was quite a big room, I can not say how much but it looked like a hall. There was a table there and they started torturing there, I resisted as much as I could, they removed my clothes by force, I had a red shirt, they tore it and everything until they took it all off.There were 5 people approximately, as far as I remember, I resisted as much as I could.I always remember a face of one of them and I can not forget, he had a hat in which I do not know how to explain it, with a front strap and binoculars.He is the person I always remember his face, they were all violent, but sometimes the violence changes.He was the most violent.Just , they raped me sexually.I was 16 years old, I’m not sure if I had reached 16 years old, maybe 16 years old, but I was physically weak and it has been a problem with me being given more than 13 years.

He further says that in addition to raping him, Serbian soldiers had raped and provoked him with a knife in the face, even speaking Albanian. The person then states that after the sexual violence he was photographed by these Serbian soldiers.

“It was a real torture, as one of them was holding my hair, two of them were holding my hands, I’m talking about the time I was still conscious, and they raped me in turn, everyone. So it was. After I remember that I was sweating a lot and my sweat was going from my forehead and face to my mouth. In addition to holding me, they were provoking me with a knife, in the face, body. They spoke Albanian, I know that three of them were black in the face. , masanej different words and insults; qenka ii virgin, different words, I’m talking about the time while I was still conscious.They had a camera, and I know they took pictures with me, but I started to become i blurry, I’m numb, I could not feel anything anymore, I did not see and did not understand, but I know that the camera flash has done all the time.

They burned me with a cigarette on my body, I have approximately three or four marks on my body that are still visible on the upper part of my body, I have a mark on my forehead when they held the tip of the knife, when they took pictures, I have a mark that it is visible, I have a mark on my chin which is quite visible, a real torture I can say, for me it was 200 hours, but it was approximately 2 hours that they kept me inside, until they threw me from there as a cloth and I was expelled, “the person confessed.