Zyrtarët e Ministrisë së Brendshme në Britaninë e Madhe proceduan gabimisht për hyrje të paligjshme në vend, 69 shqiptarë. Këta të fundit, në fakt nuk kishin arritur as që të futeshin në vend.

Të paktën pesë burra u burgosën për një krim që nuk e kryen si rezultat i një gabimi, dhe tashmë dënimi i tyre do të tërhiqet. Shtetasit shqiptarë, siç raportojnë mediat, ndodheshin në bordin e një anijeje peshkimi të kapur në brigjet e Great Yarmouth më 17 nëntor.

Anija, që po lundronte nga Ostendi në Belgjikë, ishte nën shënjestrën e një operacioni të përbashkët që përfshinte njësinë e Zbatimit të Imigracionit të Zyrës së Brendshme, Forcën Kufitare dhe Agjencinë Kombëtare të Krimit.

Të 72 personat në bord u arrestuan. Ndalimi i atyre që ndodheshin në anije menjëherë, do të thotë se ata nuk arritën që të futeshin në Britaninë e Madhe dhe për këtë arsye nuk kishin kryer asnjë krim sipas Aktit të Emigracionit, por megjithatë, Zbatimi i Imigracionit i procedoi 69 pasagjerët duke përdorur ligjin.

Të mërkurën, Shërbimi i Prokurorisë së Kurorës njoftoi se po ndalonte procedimet kundër pasagjerëve sepse çështja dështoi për mungesë provash.

Home Office officials in the UK erroneously proceeded to enter the country illegally, 69 Albanians. The latter, in fact, had not even managed to enter the country.

At least five men have been jailed for a crime they did not commit as a result of a mistake, and now their sentence will be withdrawn. The Albanian citizens, as reported by the media, were aboard a fishing boat caught off the coast of Great Yarmouth on November 17.

The ship, which was sailing from Ostend to Belgium, was the target of a joint operation involving the Home Office Immigration Enforcement Unit, the Border Force and the National Crime Agency.

All 72 people on board were arrested. Detaining those on board immediately means that they failed to enter the UK and therefore did not commit any crime under the Immigration Act, but nevertheless, Immigration Enforcement prosecuted 69 passengers using the law .

On Wednesday, the Crown Prosecution Service announced it was suspending proceedings against the passengers because the case failed for lack of evidence.