Një burrë kinez mbeti i hutuar pasi zbuloi se ai nuk ishte i vetmi baba i binjakëve të tij të porsalindur. Nga ana biologjike kemi mësuar të gjithë bebet binjake zhvillohen nga e njëjta veze, e cila ndahet dhe formon dy embrione dhe binjakët jo identikë zhvillohen nga dy vezë të fekonduara.

Në shumicën dërrmuese të këtyre rasteve, duhet një spermatozoid për të fekonduar vezët, kështu që është e sigurt se embrioni ka vetëm një baba.

Por kjo nuk vlen për dy foshnje binjake në Kinë, sepse pasi u nënshtruan një testi të ADN si pjesë standarde për të regjistruar lindjet e tyre, rezultoi se foshnjat kishin baballarë të ndryshëm, duke treguar se nëna e tyre ka mashtruar babanë.

Deng Yajun, drejtoresha e Qendrës së Identifikimit të Mjekësisë Ligjore të Pekinit dhe mjeku që nënshkroi raportin e atësisë tha se këto raste ndodhin një në një milion.

Ajo shpjegoi:

Së pari, nëna duhet të prodhojë dy vezë për të pasur binjakë dhe ajo duhet të ketë marrëdhënie me dy meshkuj në një hapësirë të shkurtër kohore. Rezultatet treguan se fëmijët kanë të njëjtën nënë por jo të njëjtin baba. Ata kanë të paktën dy baballarë.
Fenomeni i rrallë njihet si mbivendosje heteropaterale dhe zakonisht ndodh kur gratë bëjnë seks me dy burra të ndryshëm brenda një dite para ose pas ovulacionit, duke lejuar që të dy vezët e prodhuara të fekondohen. Si rezultat, binjakët nuk do të jenë identikë. Përtej tronditjes që është e pritshme, ende nuk është e qartë si ka reaguar burri ndaj gruas së tij pas këtij lajmi dhe nëse do të rrisë foshnjat si të tijët.

Situata megjithëse është jashtëzakonisht e rrallë, një tjetër rast i mbivendosjes heteropateriane ndodhi në Kinë vitin e kaluar, kur një nënë në Xiamen kërkoi një provë atësisë për të regjistruar lindjen e fëmijëve të saj. Babai kishte pyetur veten pse binjakët nuk dukeshin njësoj, pasi një fëmijë kishte sy të ndryshëm, gojë dhe hundë që nuk i ngjante atij në asnjë mënyrë.

Burri kurrë nuk e vuri në dyshim mundësinë e të mos qenit baba biologjik ndaj njërit prej dy fëmijëve, por mësoi se gruaja e tij e kishte mashtruar pasi rezultatet e testit treguan se binjakët kishin baba të ndryshëm.

Nëse këto teste të rralla të shtatzënive nuk do të kishin ndodhur, burrat mund të mos kishin mësuar kurrë për pabesinë e grave të tyre dhe kjo është një dëshmi se karma funksionon në mënyra misterioze.

A Chinese man was left confused after discovering he was not the only father of his newborn twins. Biologically we have learned that all twin babies develop from the same egg, which divides and forms two embryos, and non-identical twins develop from two fertilized eggs.

In the vast majority of these cases, a sperm is needed to fertilize the eggs, so it is certain that the embryo has only one father.

But this does not apply to two twin babies in China, because after undergoing a DNA test as standard parts to record their births, it turned out that the babies had different fathers, indicating that their mother had cheated on the father.

Deng Yajun, director of the Beijing Forensic Medicine Identification Center and the doctor who signed the paternity report, said the cases occur one in a million.

She explained:

First, the mother must produce two eggs to have twins and she must have intercourse with two males in a short span of time. The results showed that children have the same mother but not the same father. They have at least two fathers.
The rare phenomenon is known as heteropateral overlap and usually occurs when women have sex with two different men within a day before or after ovulation, allowing the two eggs produced to be fertilized. As a result, the twins will not be identical. Beyond the shock that is expected, it is still not clear how the husband reacted to his wife after this news and whether he will raise babies like his own.

 Although the situation is extremely rare, another case of heteropaterial overlap occurred in China last year, when a mother in Xiamen sought a paternity test to record the birth of her children. The father had wondered why the twins did not look the same, as a child had different eyes, mouth and nose that did not resemble him in any way.

 The husband never questioned the possibility of not being a biological father to one of the two children, but learned that his wife had cheated on him after test results showed that the twins had different fathers.

If these rare pregnancy tests hadn’t happened, men might never have learned about their women’s infidelity, and that’s proof that karma works in mysterious ways.