Kanceri i mushkërive është një ndër llojet më të shpeshta dhe më të rënda të kancerit, ndërkaq diagnoza e kësaj sëmundjeje malinje shpesh është e rëndë, për shkak të simptomave të padallueshme në fazën e hershme të kancerit

Shenjat e sëmundjes kanë tendencë që të zbulohen vetëm kur kanceri ka arritur në fazën më të zhvilluar

Një prej simptomave kyç të kancerit të mushkërive janë ënjtja e majave të gishtave.

Kanceri i mushkërive shkakton tajitje të kimikateve dhe hormoneve, të cilat nxisin qarkullim gjaku më të lartë në gishta.

Kjo më vonë çon deri te majat e gishtave më të trashë dhe më të mëdhenj dhe të thonjve që shkëlqejnë dhe të shtrembëruar.

Rreth 80 për qind të njerëzve të sëmurë nga kjo sëmundje kanë simptomën e gishtave të ënjtur.

– Në fazat e hershme kanceri i mushkërive zakonisht nuk ka simptoma të cilat mund t’i shihni apo t’i ndieni – thekson sajti “ WebMD”.

Simptomat e kancerit tashmë të përhapur janë kolla apo dhembja e gjoksit.

Simptomat e kancerit të mushkërive:

▪ Kolla e cila nuk kalon apo përkeqësohet

▪ Kollitja me gjak

▪ Dhembja e gjoksit

▪ Të ngjirurit e zërit

▪ Humbja e apetitit

▪ Humbja e pashpjegueshme e peshës trupore

▪ Gulçimi

▪ Ndjenja e lodhjes dhe e dobësimit

▪ Infeksionet si p.sh. bronkiti dhe inflamacioni i mushkërive.

Gishtat e ënjtur mund të zbulojnë kancerin, mirëpo edhe infeksionin e mushkërive apo të zemrës.

Lëkura përreth thonjve mund të duket shkëlqyer apo thonjtë mund të deformohen më shumë se zakonisht kur t’i shikoni nga anash.

Është me rëndësi t’i kushtoni kujdes çdo simptome, sepse kanceri i mushkërive është një ndër sëmundjet më të pashërueshme.

Përafërsisht, çdo i treti pacienti jeton më së shumti një vit pas diagnostikimit, ndërsa një në njëzet jeton edhe dhjetë vjet.

Lung cancer is one of the most common and severe types of cancer, and the diagnosis of this malignant disease is often difficult, due to indistinguishable symptoms in the early stage of cancer.

Signs of the disease tend to be detected only when the cancer has reached the most advanced stage

One of the key symptoms of lung cancer is swelling of the fingertips.

Lung cancer causes the secretion of chemicals and hormones, which promote higher blood circulation in the fingers.

This later leads to thicker and larger fingertips and shiny and crooked nails.

About 80 percent of people suffering from this disease have the symptom of swollen fingers.

“In the early stages of lung cancer, there are usually no symptoms that you can see or feel,” says WebMD.

Symptoms of cancer that have already spread are cough or chest pain.

Symptoms of lung cancer:

▪ Cough which does not go away or gets worse

▪ Coughing up blood

. Chest pain

▪ Hoarseness of voice

. Loss of appetite

. Unexplained loss of body weight

▪ Gulçimi

. Feeling tired and weak

Ek Infections such as bronchitis and inflammation of the lungs.

Swollen fingers can detect cancer, but also lung or heart infection.

The skin around the nails may look shiny or the nails may become more deformed than usual when viewed from the side.

It is important to pay attention to any symptoms, because lung cancer is one of the most incurable diseases.

Approximately one in three patients lives at most one year after diagnosis, while one in twenty lives another ten years.