Prioritetet e shumë njerëzve kanë ndryshuar gjatë mbylljes dhe duket se njerëzit janë shqetësuar më shumë për mbushjen plot të frigoriferëve të tyre sesa ruajtjen e higjienës personale.

Sipas shifrave të muajve të fundit, shitjet e akulloreve janë rritur, por shitjet e deodorantëve kanë rënë. Ndërmarrja e mallrave të konsumit, Unilever, zbuloi se shitjet e artikujve të saj për kujdes personal kanë rënë.

Megjithatë, ndërsa Unilever pati një rënie të shitjeve për markat e saj të deodorantëve, markat e tjera të akulloreve si Ben&Jerry po ashtu edhe Magnum kanë patur rritje të konsiderueshme blerjesh. Në fillim të vitit, markat e tij të akullores patën një rritje me 15%, që më pas shkoi në ndjekur 26% gjatë Prillit dhe Qershorit.

The priorities of many people have changed during the closure and it seems that people are more concerned about the full filling of their refrigerators than maintaining personal hygiene.

According to figures from recent months, ice cream sales have risen, but deodorant sales have fallen. The consumer goods company, Unilever, found that sales of its personal care items have fallen.

However, while Unilever had a drop in sales for its deodorant brands, other ice cream brands like Ben & Jerry as well as Magnum have seen significant increase in purchases. At the beginning of the year, its ice cream brands had a 15% increase, which then went to follow 26% during April and June.