Në qendrën spitalore të Elbasanit është gati hapja e spitalit rajonal Covid.

Sipas konstatimeve në këtë qendër pëgatitjet për vënien e tij në funksion janë drejt fundit dhe është gati për t’u vënë në punë sapo të ezaurohen kapacitete spitalore në të 4 spitalet COVID në Tiranë.

Drejtoresha e Spitalit rajonal të Elbasanit, Desantila Tahiraj tha se ky spital ka burime njerëzore të mjaftueshme, të cilat po trajnohen nga Ministria e Shëndetësisë.

“Edhe spitali rajonal i Elbasanit po bën përgatitjet përfundimtare për të qenë gati për nëse do jetë e nevojshme për t’u hapur si spital COVID. Për fatin tonë të mirë spitali rajonal i Elbasanit ka burime njerëzore të mjaftueshme, të cilat po trajnohen nga Ministria dhe Urgjenca për të qenë të gatshëm për të përballuar” , u shpreh Drejtoresha Tahiraj.

Edhe kryebashkiaku Gledian Llatja u shpreh se qyteti i Elbasani po bëhet gati për të pasur në funksion një spital Covid në në një moment caktuar kur të jetë e nevojshme. Ne kemi shumë qytetarë të Elbasani të shtruar në Tiranë dhe është mjaft e rëndësishme për ata që të shtrohen afër familjeve të tyre, nënvizoi ai.

Kryebashkiaku ndodhej në qendrën spitalore me rastin e dhurimit të disa pajisjeve oksigjeni.

The opening of the Covid regional hospital is ready in the hospital center of Elbasan.

According to the findings in this center, the preparations for its commissioning are nearing completion and it is ready to be put into operation as soon as the hospital capacities in all 4 COVID hospitals in Tirana are exhausted.

The director of the Elbasan Regional Hospital, Desantila Tahiraj said that this hospital has sufficient human resources, which are being trained by the Ministry of Health.

“The regional hospital of Elbasan is also making final preparations to be ready for whether it will be necessary to open as a COVID hospital. “Fortunately for us, the regional hospital of Elbasan has sufficient human resources, which are being trained by the Ministry and the Emergency to be ready to cope”, said Director Tahiraj.

Even the mayor Gledian Llatja said that the city of Elbasan is getting ready to have a Covid hospital in operation at a certain moment when it is needed. We have many citizens of Elbasan hospitalized in Tirana and it is very important for them to be hospitalized close to their families, he underlined.

The mayor was at the hospital center on the occasion of donating some oxygen equipment.