Prokuroria Pranë Gjykatës së Shkallës së Parë në Tiranë ka sekuestruar një pasuri që kap vlerën 6 milionë euro, në pronësi të një shtetasi të dënuar për trafik droge.

Bëhet fjalë për shtetasin Alban Xhepa, i cili rezulton i dënuar 3 herë në Itali në fushën e narkotikëve, falsifikimit dhe për krime kundër personit.

Mes pasurive të sekuestruara në pronësi të tij janë automjete luksoze “Benz Mercedez”, “Benz-M S350 Bluetec” si dhe dy biznese bar-restorante.

Po ashtu janë sekuestruar edhe pasuri të patundshme në emër të familjarëve të tij, të tilla si truaje, dyqane, ambiente biznesi, rezorte në Jug të vendit si dhe apartamente dhe bar-restorante.

Organi i akuzës bën me dije se janë sekuestruar pranë bankave të nivelit të dytë të gjitha llogaritë bankare në emër të Alban Xhepës dhe dy shtetasve me inicialet L.XH dhe N.XH.

NJOFTIMI

Vijon puna për gjurmimin, identifikimin dhe sekuestrimin e pasurive qe rrjedhin nga aktiviteti kriminal. Finalizohet operacioni policor i koduar “Transferta e gabuar”.

Operacioni i zhvilluar nga Seksioni për Hetimin e Pastrimit të Parave dhe Aseteve Kriminale në DVP Tiranë, në bashkëpunim me Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë.

Sekuestrohen pasuri që arrijnë vlerën 6 milion euro, në ngarkim të një shtetasi me precedent penal në fushën e narkotikëve, i dënuar më parë në Itali.

Në vijim të punës gjurmuese për evidentimin dhe sekuestrimin e pasurive që rrjedhin nga veprimtaria kriminale, specialistët e Seksionit për Hetimin e Pastrimit të Parave në DVP Tiranë, në vitin 2016, mbi bazën e informacioneve të siguruara më parë në rrugë operative dhe provave të siguruara, kishin dërguar materialet paraprake hetimore në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Tiranë, e cila ka regjistruar procedimin penal për veprën penale “Pastrimi i produkteve të veprës penale ose të veprimtarisë kriminale”.

Në zbatim të këtij procedimi, nën drejtimin e Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, pas një pune të mirorganizuar u finalizua operacioni policor i koduar “Transferta e gabuar”, në kuadër të të cilit u bë ekzekutimi i vendimit të prokurorit për vendosjen e sekuestros preventive ndaj pasurive të luajtshme dhe të paluajtshme në ngarkim të shtetasit:

A. Xh., 37 vjeç, me precedent të mëparshëm penal në fushën e narkotikëve.

Gjatë operacionit u vendos sekuestro për pasuritë në pronësi të shtetasit A. Xh. dhe për disa pasuri që ky shtetas i ka kaluar në emër të familjarëve të tij, konkretisht:

10 automjete, 3 njësi sipërfaqe toke, 1 apartament, 5 dyqane, 2 ambiente bar-restorant dhe disa biznese call center, me një vlerë të përafërt rreth 6 milion euro, pasuri e dyshuar se është përfituar nga aktiviteti kriminal në fushën e narkotikëve.

Nga hetimet e kryera rezultoi se transfertat e parave të kryera nëpërmjet call center-ave janë kryer nga kompani të dyshimta dhe paratë dyshohet se rrjedhin nga veprimtaria kriminale në fushën e narkotikëve.

Nën drejtimin e Prokurorisë po vijon puna për të zbuluar asete të tjera që këta shtetas dhe familjarët e tyre mund t’i kenë regjistruar në emër të personave të tjerë.

The Prosecution at the Court of First Instance in Tirana has seized a property worth 6 million euros, owned by a citizen convicted of drug trafficking.

It is about the citizen Alban Xhepa, who has been convicted 3 times in Italy in the field of narcotics, counterfeiting and crimes against the person.

Among the seized assets owned by him are luxury vehicles “Benz Mercedes”, “Benz-M S350 Bluetec” as well as two bar-restaurant businesses.

Real estate was also seized on behalf of his family, such as land, shops, business premises, resorts in the South of the country as well as apartments and bars-restaurants.

The prosecution body informs that all bank accounts in the name of Alban Xhepa and two citizens with the initials L.XH and N.XH were seized from the second level banks.

NOTICE

Work continues to trace, identify and seize assets derived from criminal activity. The police operation codenamed “Wrong transfer” is finalized.

Operation conducted by the Section for Investigation of Money Laundering and Criminal Assets in DVP Tirana, in cooperation with the Prosecution at the Court of First Instance Tirana.

Assets worth up to 6 million euros were seized from a citizen with a criminal record in the field of narcotics, previously convicted in Italy.

Following the tracing work for the identification and sequestration of assets deriving from criminal activity, the specialists of the Section for Investigation of Money Laundering in DVP Tirana, in 2016, on the basis of information previously provided through operational channels and evidence provided, had sent preliminary investigative materials to the Prosecutor’s Office of the Tirana Judicial District, which has registered criminal proceedings for the criminal offense “Laundering the proceeds of crime or criminal activity.”

Pursuant to this proceeding, under the direction of the Prosecution at the Court of First Instance Tirana, after a well-organized work, the police operation codenamed “Wrong Transfer” was finalized, in the framework of which the prosecutor’s decision for the placement of preventive seizure of movable and immovable property in charge of the citizen:

A. Xh., 37 years old, with a previous criminal record in the field of narcotics.

During the operation it was decided to seize the assets owned by the citizen A. Xh. and for some assets that this citizen has transferred on behalf of his family, namely:

10 vehicles, 3 units of land, 1 apartment, 5 shops, 2 bar-restaurant premises and some call center businesses, with an approximate value of about 6 million euros, property suspected of having benefited from criminal activity in the field of narcotics.

Investigations have shown that the money transfers made through call centers were made by suspicious companies and the money is suspected to be derived from criminal activity in the field of narcotics.

Under the direction of the Prosecution, work is underway to uncover other assets that these citizens and their families may have registered in the name of other persons.