Në një kohë që presidenti amerikan Donald Trump refuzon të pranojë faktin se një dimër i vështirë pret SHBA , referuar situatës së shkaktuar nga Covid-19, tre nga paraardhësit e tij janë treguar vullnetarë për të rritur besimin e qytetarëve të vaksina anti-COVID.

Obama, Clinton dhe George W.Bush kanë deklaruar se do të realizojnë vaksinën për koronavirus drejtpërdrejtë në televizion, një mënyrë kjo sipas tyre për t’i treguar qytetarëve rëndësinë e vaksinimit.

Freddy Ford, kreu i stafit të Bush, deklaroi për CNN se presidenti i 43- kishte kontaktuar Dr. Anthony Fauci – drejtori i Institutit Kombëtar të Alergjisë dhe Sëmundjeve Infektive dhe eksperti kryesor i sëmundjeve infektive të vendit – dhe Dr. koordinatori i përgjigjes për koronavirusin e Shtëpisë së Bardhë, për të ofruar kontributin e tij në promovimin e vaksinës.

Nga ana tjetër sekretari i shtypit i Klinton u shpreh se edhe ai ishte i gatshëm ta merrte vaksinën në një mjedis të hapur, për ta promovuar atë duke rritur në këtë mënyrë edhe besimin e qytetarëve.

Ndërkohë, Obama u shpreh se kishte besim në fjalët e Faucit, “Unë mund ta marr vaksinën në Tv, ose ta filmojë momentin e vaksinimin që njerëzit të shikojnë se unë i besoj kësaj shkence”, tha Obama.

Sakaq tre ish-presidentët shpresojnë që kjo të shihet si një fushatë ndërgjegjësimi për të promovuar besimin në sigurinë dhe efektivitetin e saj.

Ish presidentët po rriten ndërsa Amerika zhytet në betejën e saj më të ashpër kundër Covid-19, ku ditën e djeshme shënoi edhe rekordin më të lartë të viktimave 3.157 viktima, 20 % më shumë se rekordi i mëparshëm prej 2,603 viktima. Në total, 273,799 njerëz në SHBA kanë vdekur nga virusi dhe më shumë se 13.9 milion janë infektuar.

Ndërhyrja e ish-presidentëve nuk do të jetë e para në historinë e vendit, të tilla si në rastin kur Clinton dhe ish-Presidenti i ndjerë George H.W. Bush punuan së bashku pas katastrofës së tsunamit në Azinë Juglindore në 2004. Në 2017, Clinton, ish-presidenti Bush dhe ish-Presidenti Jimmy Carter bënë një apel të përbashkët për dhurimet e ndihmave nga uraganet.

Trump, ka shprehur pak interes për t’u bashkuar me klubin e ish presidentëve.

At a time when US President Donald Trump refuses to accept the fact that a tough winter awaits the US, referring to the situation caused by Covid-19, three of his predecessors have volunteered to boost citizens’ confidence in anti-COVID vaccines.

Obama, Clinton and George W. Bush have stated that they will carry out the coronavirus vaccine live on television, a way they say to show citizens the importance of vaccination.

Freddy Ford, Bush’s chief of staff, told CNN that the 43rd president had contacted Dr. Anthony Fauci – director of the National Institute of Allergy and Infectious Diseases and the country’s leading infectious disease expert – and Dr. White House Coronavirus Response Coordinator, to provide his / her contribution to vaccine promotion.

On the other hand, Clinton’s press secretary said that he was also ready to receive the vaccine in an open environment, to promote it, thus increasing the trust of the citizens.

Obama, meanwhile, said he believed Fauci’s words, “I can get the vaccine on TV, or film the moment of vaccination so people can see that I believe in this science,” Obama said.

The three former presidents hope that this will be seen as an awareness campaign to promote confidence in its security and effectiveness.

Former presidents are on the rise as America plunges into its fiercest battle against Covid-19, where yesterday also set a record high of 3,157 casualties, 20% more than the previous record of 2,603 ​​casualties. In total, 273,799 people in the US have died from the virus and more than 13.9 million have been infected.

The intervention of former presidents will not be the first in the country’s history, such as in the case when Clinton and the late former President George H.W. Bush worked together after the tsunami disaster in Southeast Asia in 2004. In 2017, Clinton, former President Bush and former President Jimmy Carter made a joint appeal for hurricane aid donations.

Trump has expressed little interest in joining the club of former presidents.