Deputeti i opozitës parlamentare Myslim Murrizi në fjalën e tij në Kuvend ka komentuara gjyqtaren e Elbasanit, Enkeleda Kapedani, e cila bëri bujë për videot e Tik Tok nga zyra e gjykatës.

Murrizi tha se 50% e magjistratëve janë bijë e bija të gjyqtarëve të shkarkuar nga vetingu. Duke folur për rastin e gjyqtares Enkelda Kapedani e cila publikonte video duket bërë “sfilata” për TikTok në zyrat e gjykatës, Murrizi tha se 13 gjyqtare kanë më shumë se 30-40 mijë euro kosto financiare për fryerje buzësh, parakolp, prapakolp.

“Për Metanin i nderuar inspektor i lartë nuk mund të merresh me asnjë Tik Tok. të asnjë tik-tokje apo tik-takje që është emëruar në sistemin e drejtësie. Knuk mund të merresh pasi këtu është qelbur burimi ti kërkon që të pastrosh çatitë e shtëpive. Mua më rezulton se 50% janë persona që japin mësim dhe punojnë në zyrat e pedagogëve të tyre, ose bij e bija të gjyqtarëve që janë të shkarkuar ose të larguar nga sistemi i drejtësise. Pasi fitojnë konkursin e veçantë këto botokset të kalojnë në vetting, me ç’fytyrë do të lejohet që i bija e një gjyqtari hajdut të jetë në krye të sistemit të drejtësisë. 13 gjyqtarë që vetëm kosto financiare, fryrje buzësh, parakolp dhe prapakolp shpenzime që shkojnë deri në 30 apo 40 euro. Sa ka si ajo vajza. Tiktok Katari, tik Tok Dubai ku i gjejnë të gjithë këto lekë”, tha Murrizi.
Parliamentary opposition MP Myslim Murrizi in his speech in the Assembly commented on the judge of Elbasan, Enkeleda Kapedani, who made a fuss about Tik Tok videos from the court office.

Hawthorn said 50% of magistrates are the daughters of judges fired by vetting. Speaking about the case of Judge Enkelda Kapedani, who published a video that seems to have become a “fashion show” for TikTok in the court offices, Murrizi said that 13 judges have more than 30-40 thousand euros financial cost for puffy lips, bumper, bumper.

“For Methane, honorable senior inspector, you can not deal with any Tik Tok. of any tick or tick that is appointed in the justice system. Knuk can be obtained as here the stink is the source you ask to clean the roofs of houses. It turns out to me that 50% are people who teach and work in the offices of their professors, or the sons and daughters of judges who have been fired or removed from the justice system. After winning the special competition, these botoxes will be vetted, in what way will the daughter of a thief judge be allowed to be in charge of the justice system. 13 judges that only financial costs, puffy lips, bumper and backward costs that go up to 30 or 40 euros. How many like that girl. Tiktok Qatar, tik Tok Dubai where they find all this money “, said Murrizi.