Euro 2020 fillon sot. Gara më e rëndësishme europiane e kombëtareve të futbollit ishte programuar të zhvillohej verën e vitit të kaluar, por organizatorët u detyruan ta shtynin për shkak të pandemisë.

UEFA vendosi ta quajë sërish Euro 2020. Kampionati europian do të fillojë nga data 11 qershor deri në 11 korrik 2021.

Pritet të jetë një turne fantastik për Skocinë, pasi është kampionati i parë që nga viti 1998, ndërsa Anglia mund të ketë avantazh në pothuajse çdo ndeshje ndërsa për sa i përket Uellsit është viti i dytë radhazi në një kampionatin europian.

Anglia dhe Skocia, ekipe që janë në të njëjtin grup në Euro 2020 (D), janë dy nga vendet pritëse të Evropianit të parë që do të zhvillohet në të gjithë kontinentin e vjetër. Këto do të jenë ndeshjet e para që do të luhen në Britani që prej Euro 1996 (turneu u luajt në Angli).

Me stadiumin “Wembley” që pret ndeshje të fazës së grupeve, të raundit të 1/16-ve, dy gjysmëfinalet dhe finalen e madhe, Anglia do duhet të luajë vetëm një ndeshje jashtë, gjithmonë nëse del në vend të parë në grupin D .

Kur do të luhen ndeshjet dhe ku mund ti shikojmë?

Ndeshja e parë e kampionatit është Itali – Turqi dhe do të luhet në Romë të premten, 11 Qershor dhe finalja do të luhet në Wembley në Londër të dielën, 11 Korrik.

Vendet pritëse do të jenë 11: Anglia (Londër), Skocia (Gllasgou), Italia (Romë), Holanda (Amsterdam), Rusia (Shën Petersburg), Hungaria (Budapest), Rumania (Bukuresht), Azerbajxhani (Baku), Danimarka (Kopenhagen), Gjermania (Mynih) dhe Spanja (Sevilja).

A do të ketë tifozë?

Situata e Covid-19 është përmirësuar kohët e fundit, vaksinimet po japin efektin e shumëpritur dhe numri i personave të infektuar po ulet nga dita në ditë. Europian pa tifozë nuk ka kuptim dhe nuk krijon asnjë emocion, kështu që UEFA ka vendosur hapjen e pjesshme e diku edhe të plotë të stadiumeve.

Pra sigurisht që do të ketë tifozë në të gjitha 51 ndeshjet që do të zhvillohen deri në fund të kampionatit. Ndeshjet që ishin planifikuar të zhvillohen në Dublin do të zhvillohen në Shën Petersburg dhe Londër.

Numri i tifozëve do të jetë deri në 68,000 në Puskas Arena në Budapest – e cila po planifikon të hapet me një kapacitet deri në 100%. Stadiumi Wembley dhe Hampden Park po planifikojnë të hapen me një kapacitet rreth 25% – përkatësisht 22,500 dhe 12,000 tifozë.

Wembley, në të cilën do të mbahet gjysmëfinalja dhe finalja, mund të presë më shumë tifozë. Një numër deri në 90,000 tifozë ende nuk është përjashtuar si ide për finalen e madhe nëse kufizimet e Covid hiqen deri me 21 qershor, raporton abcnews.al

Në Shën Petersburg dhe Baku, kapaciteti do të jetë deri në 50%, ndërsa në qytetet e tjera si- Amsterdam, Bukuresht, Kopenhagen, Mynih, Romë dhe Sevilje – diku midis 22% dhe 45%.

Vendimi se sa tifozë mund të merrnin pjesë u vendos nga rajonet dhe vendet dhe jo nga Uefa.

A do të testohen tifozët?

Maskat janë të detyrueshme brenda dhe përreth stadiumit. Duhet të mbahet një distancë minimale prej 1.50 metrash. Vetëm vendi i treguar në biletë mund të përdoret. Rekomandohet larja dhe dezinfektimi i duarve. Dezinfektuesit do të jetë në dispozicion në të gjithë stadiumin.

Duhet të shmangen shtrëngimet e duarve, përqafimet dhe kontakti i ngushtë me të tjerët. Të gjithë duhet gjithashtu të qëndrojnë në vendet e tyre gjatë pjesës së parë dhe të kufizojnë lëvizjen sa më shumë që të jetë e mundur. Shenjat në stadium do të tregojnë rrugën. Kushdo që ndihet keq ose ka simptoma të Covid-19 nuk duhet të shkojë në stadium. Përveç kësaj, të njëmbëdhjetë vendet kanë udhëzime të ndryshme për pranimin në stadium.

Tifozëve do tu kërkohet të qëndrojnë në vendet e tyre, duke shmangur lëvizjet e shpeshta dhe të shmangin kontaktet e afërta me tifozët e tjerë. Glasgow, Mynih dhe Baku ende nuk kanë deklaruar ende nëse tifozët do të kenë nevojë për një test negativ por kjo ende mund të ndryshojë.

Në Londër, Bukuresht, Budapest, Kopenhagen dhe Romë, tifozët do të duhen të kenë një test negativ ose të jenë të vaksinuar. Tifozët kanë nevojë për një test negativ për të ndjekur ndeshjet në Amsterdam dhe Sevilje. Shën Petersburg do të kontrollojë vetëm temperaturën e tifozëve.

Skuadrat më favorite

Sipas analistëve favoritja shihet Anglia dhe më pas Belgjika. Disa të tjerë e kanë vendosur Anglinë në listën e 9 ekipeve favorite për fitimin e trofeut.Franca konsiderohet gjithashtu favorite. Kampionët e botës (dhe finalistët e Euro 2016) kanë një avantazh edhe nga rikthimi i sulmuesit të Real Madrid, Karim Benzema .

Ata janë në një grup të vështirë me kampionët në fuqi të Portugalinë dhe Gjermaninë fituese të Kupës së Botës në vitin 2014. Megjithatë, të tre skuadrat mund të kualifikohen për në raundin pasardhës, raporton abcnews.al

Ky mund të jetë një nga shanset e fundit për brezin e artë të Belgjikës për të fituar një turne të madh. Ata kryesojnë renditjen botërore të FIFA-s.

Euro 2020 starts today. The most important European football national team match was scheduled to take place last summer, but organizers were forced to postpone it due to the pandemic.

UEFA decided to call it Euro 2020 again. The European Championship will start from June 11 to July 11, 2021.

It is expected to be a fantastic tournament for Scotland, as it is the first championship since 1998, while England can have an advantage in almost every match, while in terms of Wales it is the second year in a row in a European championship.

England and Scotland, teams that are in the same group at Euro 2020 (D), are two of the host countries of the first European to take place across the old continent. These will be the first matches to be played in Britain since Euro 1996 (the tournament was played in England), reports abcnews.al

With Wembley Stadium hosting group stage matches, the 1/16 round, two semi-finals and the grand final, England will only have to play one away game, always if they finish first in Group D.

When will the matches be played and where can we watch them?

The first match of the championship is Italy – Turkey and will be played in Rome on Friday, June 11 and the final will be played at Wembley in London on Sunday, July 11.

The host countries will be 11: England (London), Scotland (Glasgow), Italy (Rome), the Netherlands (Amsterdam), Russia (St. Petersburg), Hungary (Budapest), Romania (Bucharest), Azerbaijan (Baku), Denmark ( Copenhagen), Germany (Munich) and Spain (Seville).

Will there be fans?

The situation of Covid-19 has improved recently, vaccinations are giving the long-awaited effect and the number of infected persons is decreasing day by day. European without fans does not make sense and does not create any emotion, so UEFA has decided to partially and somewhere even fully open the stadiums.

So of course there will be fans in all 51 games that will take place until the end of the championship. The matches that were scheduled to take place in Dublin will take place in St. Petersburg and London.

The number of fans will be up to 68,000 at the Puskas Arena in Budapest – which is planning to open with a capacity of up to 100%. Wembley Stadium and Hampden Park are planning to open with a capacity of about 25% – 22,500 and 12,000 fans respectively.

Wembley, in which the semifinals and finals will be held, can expect more fans. A number of up to 90,000 fans have not yet been ruled out as an idea for the grand final if Covid restrictions are lifted by June 21st, reports abcnews.al

In St. Petersburg and Baku, the capacity will be up to 50%, while in other cities such as Amsterdam, Bucharest, Copenhagen, Munich, Rome and Seville – somewhere between 22% and 45%.

The decision on how many fans could participate was decided by regions and countries and not by Uefa.

Will the fans be tested?

Masks are mandatory inside and around the stadium. A minimum distance of 1.50 meters must be maintained. Only the place shown on the ticket can be used. Hand washing and disinfection is recommended. Disinfectants will be available throughout the stadium.

Handshakes, hugs and close contact with others should be avoided. Everyone should also stay in their seats during the first half and restrict movement as much as possible. Signs in the stadium will show the way. Anyone feeling unwell or having symptoms of Covid-19 should not go to the stadium. In addition, the eleven countries have different admission guidelines at the stadium.

Fans will be required to stay in their seats, avoiding frequent movements and avoiding close contact with other fans. Glasgow, Munich and Baku have not yet stated whether fans will need a negative test but that may still change.

In London, Bucharest, Budapest, Copenhagen and Rome, fans will have to have a negative test or be vaccinated. Fans need a negative test to watch the matches in Amsterdam and Seville. St. Petersburg will only control the temperature of the fans.

Favorite teams

According to analysts, the favorite is England and then Belgium. Some others have put England on the list of 9 favorite teams to win the trophy.France is also considered the favorite. The world champions (and Euro 2016 finalists) also have an advantage over the return of Real Madrid striker Karim Benzema.

They are in a difficult group with the reigning champions Portugal and Germany winning the World Cup in 2014. However, all three teams can qualify for the next round, reports abcnews.al

This could be one of the last chances for the golden belt of Belgium to win a big tournament. They top the FIFA world rankings.