BESARTA BASHA/ Pasditja e sotme shënon afatin e fundit për maturantët që i futen garës për të zënë një vend në universitet. Shumica e maturantëve kanë plotësuar formularin A2 dhe janë në pritje për rezultatin që vonon gati një muaj.

Ndërkohë, ata nuk kanë përse të rrinë në ankth kaq gjatë. Është koha që me laps e letër të përllogarisin vetë pikët që grumbullojnë (bazuar në formulat e universiteteve ku kanë aplikuar), për t’i krahasuar me listat e të regjistruarve të një viti më parë në raundin e parë.

Ndonëse formulat e degëve në fakultete pësojnë ndryshime të lehta vit pas viti dhe ofertë-kërkesa për një degë nuk është e njëjtë çdo vit, ashtu si edhe numri i maturantëve aplikues, sërish një krahasim i tillë për të përllogaritur shanset e të dalurit fitues, bën sens.

Gazeta pasqyron më poshtë universitetet kryesore, të cilat mbajnë edhe peshën kryesore të aplikimeve me A2: Universiteti i Tiranës, ai i Mjekësisë, Politekniku, Universiteti Bujqësor dhe ato në rrethe.

Në pritje të listës zyrtare që shpallet më 31 gusht, maturantët, tashmë kandidatë për studentë, hipotetikisht mund të përllogarisin nëse ID e tyre do të jetë në shtatë fazat e raundit të parë.

Mjaftojnë pesë të dhënat që i kanë tashmë, rezultatet e katër provimeve me detyrim e me zgjedhje, si dhe nota mesatare (si dhe rezultati në lëndë specifike, në varësi të degës që e kërkon) për të bërë kalkulimet e duhura.

Today afternoon marks the deadline for graduates who enter the race to take a place at the university. Most graduates have completed the A2 form and are waiting for the result which is delayed for almost a month.

Meanwhile, they do not have to stay anxious for so long. It is time to calculate with a pencil and paper the points they accumulate (based on the formulas of the universities where they applied), to compare them with the lists of those enrolled a year ago in the first round.

Although the formulas of the branches in the faculties change slightly year after year and the offer-demand for a branch is not the same every year, as well as the number of applying graduates, still such a comparison to calculate the chances of winning, makes sense.

The newspaper reflects below the main universities, which hold the main weight of applications with A2: University of Tirana, University of Medicine, Polytechnic, Agricultural University and those in the districts.

Pending the official list to be announced on August 31st, graduates, already student candidates, can hypothetically calculate if their ID will be in the seven stages of the first round.

The five data they already have, the results of the four compulsory and elective exams, as well as the average grade (as well as the result in specific subjects, depending on the branch that requires it) are enough to make the necessary calculations.