Seanca e kësaj të mërkure në Kuvend, është e pazakontë jo vetëm nga dita në të cilën zhvillohet, por edhe nga rendi i ditës, që ka për objekt shkarkimin e presidentit të Republikës, që do të ishte në fakt rasti i parë në këtë periudhë post trazicioni.

Seanca pritet të nisë në orën 10:00 dhe fillimisht do të ketë një lexim të raportit të Komisionit Parlamentar Hetimor për shkarkimin e presidentit dhe më pas do të kalohet në votim. Shkarkimi i Metës duhet të bëhet me shumicë të cilësuar, që nënkupton 94 vota, që për mënyrën si janë pozicionuar deputetët duket të jetë e thjeshtë për t’u arritur.

Mazhoranca dhe opozita, që vetëm e tillë nuk mund të quhet në disa raste, kanë treguar dhe më herë sinjale bashkëpunimi, ndërkohë që për votimin e Metës janë shprehur pro Myslim Murrizi apo Kujtim Gjuzi, që duket të ishin disi më opozitarë se opozitarët e tjerë.

Mes deputetëve që pritet të votojnë kundër për shkarkimin e Metës, një pjesë e të cilëve e kanë deklaruar edhe publikisht janë Adriatik Alimadhi, Lefter Maliqi, Fatjona Dhimitri apo Elda Hoti, por megjithatë duket se është e pamundur që të bllokohet shkarkimi.

Por seanca e sotme në Kuvend duket të jetë vetëm pikënisja e një serie përplasjesh të reja institucionale, pasi presidenti Ilir Meta është shprehur se nuk do të njohë asnjë vendim të parlamentit aktual, të cilin e ka konsideruar antikushtetues.

Meta ka thënë se çdo vendim i marrë prej tij është nul, ndërsa shkarkimi pritet që të jetë një objekt shqyrtimi i Gjykatës Kushtetuese, e cila padyshim do të jetë nën një presion të jashtëzakonshëm, njëjtë me vendimin që pritet të japë për vlefshmërinë e zgjedhjeve lokale të 2019-tës.

RENDI I DITËS NË KUVEND:

Në mbështetje të Urdhrit nr. 26, datë 4.6.2021 të Kryetarit të Kuvendit, z. Gramoz Ruçi, rendi i ditës është si më poshtë vijon:

Projektvendim “Për miratimin e raportit përfundimtar të Komisionit Hetimor të Kuvendit “Për hetimin e shkeljeve të rënda kushtetuese nga Presidenti i Republikës së Shqipërisë” së bashku me anekset e tij”. (Neni 112, pika 4 Rregullore Kuvendi, neni 22 e ligjit nr. 8891, datë 2.5.2002 “Për organizimin dhe funksionimin e komisioneve hetimore të Kuvendit”, votim i hapur, shumicë e thjeshtë votash për miratim.)

Projektvendim “Për shkarkimin nga detyra të Presidentit të Republikës për shkak të shkeljeve të rënda të Kushtetutës”. (Neni 90, pika 2 e Kushtetutës, neni 112, pika 4 e Rregullores së Kuvendit, votim i fshehtë, shumicë e cilësuar, jo më pak se 2/3 e të gjithë anëtarëve të Kuvendit) – Paraqitja e raportit nga kryetari i komisionit hetimor – Sipas nenit 112, pika 4 të Rregullores “Në rast se kërkohet nga Presidenti i Republikës për t’u dëgjuar në seancë plenare, Kuvendi është i detyruar ta dëgjojë atë” – Pyetje – Zhvillimi i debatit (Sipas minutazhit të përcaktuar me vendimet nr. 30, datë 25.11.2020 dhe nr. 7, datë 31.05.2021 të Konferencës së Kryetarëve) – Koha e votimit të projektvendimeve.

Socialistët kanë kërkuar ta përdorin momentin për shkarkimin e presidentit për ti shkelur syrin Partisë Demokratike, të cilës i kanë shtrirë dorën për ti dhënë edhe këtë post në mënyrë konsensuale. Deri tani oferta është refuzuar, sa kohë që nuk kishim një shkarkim, mbetet për t’u parë se çfarë qëndrimi do të mbajë Lulzim Basha, i cili është nën ethet e brendshme të garës për kryetar, e cila pritet që të finalizohet të dielën.

This Wednesday session in the Assembly is unusual not only from the day on which it takes place, but also from the agenda, which has as object the dismissal of the President of the Republic, which would be in fact the first case in this post period transitions.

The session is expected to start at 10:00 and will initially have a reading of the report of the Parliamentary Commission of Inquiry for the dismissal of the president and then will pass to the vote. Meta’s dismissal must be done by a qualified majority, which means 94 votes, which for the way the deputies are positioned seems to be easy to achieve.

The majority and the opposition, which alone can not be called in some cases, have shown signs of cooperation, while Myslim Murrizi or Kujtim Gjuzi voted for Meta, who seem to be somewhat more opposition than other oppositionists. .

Among the deputies who are expected to vote against for the dismissal of Meta, some of whom have publicly stated it are Adriatik Alimadhi, Lefter Maliqi, Fatjona Dhimitri or Elda Hoti, but it still seems impossible to block the dismissal.

But today’s session in the Assembly seems to be just the beginning of a series of new institutional clashes, as President Ilir Meta has stated that he will not recognize any decision of the current parliament, which he has considered unconstitutional.

Meta has said that any decision taken by him is null and void, while the dismissal is expected to be an object of review of the Constitutional Court, which will undoubtedly be under tremendous pressure, the same as the decision he is expected to give on the validity of local elections. of 2019.

AGENDA IN THE ASSEMBLY:

In support of Order no. 26, dated 4.6.2021 of the President of the Assembly, Mr. Gramoz Ruçi, the agenda is as follows:

Draft decision “On the approval of the final report of the Commission of Inquiry of the Assembly” On the investigation of serious constitutional violations by the President of the Republic of Albania “together with its annexes”. (Article 112, point 4 Rules of Procedure of the Assembly, Article 22 of Law No. 8891, dated 2.5.2002 “On the organization and functioning of investigative committees of the Assembly”, open voting, simple majority of votes for approval.)

Draft decision “On the dismissal of the President of the Republic due to serious violations of the Constitution”. (Article 90, point 2 of the Constitution, Article 112, point 4 of the Rules of Procedure of the Assembly, secret ballot, qualified majority, not less than 2/3 of all members of the Assembly) – Submission of the report by the chairman of the investigative commission – According to Article 112, point 4 of the Regulation “In case requested by the President of the Republic to be heard in plenary session, the Assembly is obliged to hear it” – Question – Development of the debate (According to the time defined by decisions no. 30, dated 25.11.2020 and No. 7, dated 31.05.2021 of the Conference of Presidents) – Time of voting on draft decisions.

The Socialists have sought to use the moment to oust the president to turn a blind eye to the Democratic Party, to which they have extended their hand to give the post by consensus. So far the offer has been rejected, as long as we did not have a dismissal, it remains to be seen what position Lulzim Basha, who is under the internal fever of the mayoral race, which is expected to be finalized on Sunday, will hold.