Rriten pensionet e pleqërisë, ato të banorëve të zonave rurale, pensionet e posaçme, etj. Po kështu, përfitojnë edhe ata që marrin pensione për invaliditet, që trajtohen si veteranë të luftës antifashiste, ushtarakët, minatorët e të tjerë që marrin pensione të posaçme.

Nga dita e mërkurë, 1 prill, qeveria ka vendosur që të gjitha pensionet rriten në masën 2.3 për qind. Këshilli i Ministrave ka miratuar indeksimin, në masën 2.3 për qind, të të gjitha kategorive të pensioneve në Republikën e Shqipërisë.

Sipas këtij vendimi, rriten në këtë masë pensionet e pleqërisë, ato të banorëve të zonave rurale, pensionet e posaçme, etj. Po kështu, përfitojnë edhe ata që marrin pensione për invaliditet, që trajtohen si veteranë të luftës antifashiste, ushtarakët, minatorët e të tjerë që marrin pensione të posaçme.

Në këtë masë përfitojnë edhe pensionet që do të caktohen nga data 1 prill 2020 e në vazhdim, me kusht që data e fillimit të pensionit të jetë deri më 31.3.2020, përfshirë edhe këtë datë.

Në VKM përcaktohet që pensionet e plota të pleqërisë, pensionet e plota të invaliditetit dhe pensionet e plota familjare, që kanë datë fillimi të të drejtës deri më 31.12.2014, pas datës 1.4.2020 nuk do të jenë më pak se 14.069 lekë dhe jo më shumë se 28.139 lekë në muaj.

Ndërsa pensionet e parakohshme, nuk do të jenë më pak se 14 069 lekë në muaj. Efektet financiare për zbatimin e këtij vendimi, përllogariten në shumën 2 miliardë e njëqind milionë lekë, që do të përballohen nga buxheti i shtetit në zërin e shpenzimeve për sigurimet shoqërore.

Përfitojnë
543.500 individë që marrin pension qyteti
121.200 pensionistë në fshat
2.600 pensione sociale

Sqarimi i plotë nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Këshilli i Ministrave miraton indeksimin e pensioneve me 2.3%, efekti financiar 2.1 miliardë lekë. Këshilli i Ministrave miraton indeksimin e pensioneve të pensionistëve dhe kategorive të tjera që trajtohen financiarisht me pensione ose të ardhura që jepen nga sistemi i sigurimeve shoqërore. Kjo masë, megjithëse merret në një situatë të veçantë, është një përpjekje e qeverisë për të mbuluar sa më mirë nevojat ekonomike të kësaj shtrese të popullatës.

Efektet financiare nga zbatimi i këtij vendimi parashikohen në masën 2.1 miliard lekë dhe, bazuar në përllogaritjet e shtesës së indeksit të çmimeve për vitin 2019 ndaj 2018-s, projekti parashikon rikuperimin total të efekteve negative të rritjes së çmimeve të mallrave e shërbimeve të shportës së pensionistëve.

Evidentojmë faktin se, ndërsa ndryshimi i indeksit mesatar të çmimeve për gjithë popullatën është 1,4 %, indeksimi i pensioneve është bazuar në ndryshimin e çmimeve të mallrave dhe shërbimeve të shportës të pensionistëve, ku pesha specifike më e madhe i adresohet zërit ushqime dhe pije jo alkoolike.

Nga zbatimi i këtij vendimi do të përfitojnë mbi 669 500 pensionistë, mbi 12 mijë nëna të cilat janë të vetëpunësuara në sektorin bujqësor e që përfitojnë barrëlindjen dhe 14 mijë përfitues të ardhshëm, duke e çuar në total numrin e përfituesve në 682 800.

Pagesat me shtesat e rritura do të nisin të përfitohen menjëherë që në muajin prill të këtij viti.

Ky vendim i Këshillit të Ministrave plotëson detyrimet ligjore për indeksimin e pensioneve për shkak të ndryshimit të indeksit të çmimeve dhe është i mbështetur në filozofinë e zbatimit të politikave të rritjes së të ardhurave të shtresave të caktuara të popullsisë, sipas politikave buxhetore të miratuara.

Më poshtë paraqiten detajimet për efektet financiare në buxhetin e shtetit:

• Efekti financiar për 543.500 individë që marrin pension qyteti është 1.73 miliardë lekë;

• Shuma që shtohet nga buxheti për 121.200 pensionistë në fshat është 214.3 milion lekë;

• Shtohen në buxhet 3.2 milion lekë për 2.600 pensione sociale;

• Shtohen 10.3 milionë lekë për rritjen e shpërblimeve të nënave me leje barrëlindje në fshat;

• Shtohen 117.7 milionë lekë për rritjen e pensioneve të parakohshme dhe suplementare të ushtarakëve, policisë, ish- punonjësve të minierave, industrisë së naftës dhe metalurgjisë, një pjesë e të cilëve janë në proces të llogaritjeve dhe të marrjes së përfitimeve për shkak të zbatimit të ligjit nr. 29/2019, për përfitimet e punonjësve të profesioneve të vështira .

Rritjen 2.3% e përfitojnë të gjithë personat që marrin pension invaliditeti, familjar, të parakohshëm dhe ata që kanë punuar në punë të vështira e industri të rënda.

 

Old-age pensions, rural residents, special pensions, etc. are increasing. They also benefit those who receive disability pensions, who are treated as anti-fascist war veterans, the military, miners, and others who receive special pensions.

As of Wednesday, April 1, the government has decided that all pensions will increase by 2.3 percent. The Council of Ministers approved the indexation of 2.3 percent of all pension categories in the Republic of Albania.

According to this decision, the old age pensions, those of rural residents, special pensions, etc. are increased to this extent. They also benefit those who receive disability pensions, who are treated as anti-fascist war veterans, the military, miners, and others who receive special pensions.

This measure also benefits pensions that will be fixed from April 1, 2020 onwards, provided that the pension start date is until 31.3.2020, including this date.

The DCM stipulates that full old-age pensions, full disability pensions and full family pensions, which have a starting date of 31.12.2014, after 1.4.2020, shall not be less than 14.069 ALL. more than ALL 28,139 per month.

While early pensions will not be less than ALL 14 069 per month. The financial implications for the implementation of this decision are estimated at ALL 2 billion and one hundred million, which will be borne by the state budget in the line of social security spending.

benefit
543,500 individuals receiving city pension
121,200 pensioners in the village
2,600 social pensions

Full explanation by the Ministry of Finance and Economy
The Council of Ministers approves the indexation of pensions by 2.3%, the financial effect of ALL 2.1 billion. The Council of Ministers approves the indexation of pensions for pensioners and other categories that are financially treated with pensions or income provided by the social security system. This measure, although taken in a special situation, is a government effort to better meet the economic needs of this population.

The financial effects of the implementation of this decision are projected at ALL 2.1 billion and, based on the calculation of the price index surplus for 2019 to 2018, the project foresees the total recovery of the negative effects of the increase in the prices of goods and services in the basket. pensioners.

We note the fact that while the average price index change for the entire population is 1.4%, the pension indexation is based on the change in the prices of retirement basket goods and services, with the largest specific weight being addressed to food and beverage items. not alcoholic.

Implementation of this decision will benefit over 669 500 retirees, over 12,000 self-employed mothers in the agricultural sector who receive childbirth and 14,000 prospective beneficiaries, bringing the total number of beneficiaries to 682 800.

Payments with increased allowances will begin to be received immediately as of April this year.

This decision of the Council of Ministers fulfills the legal obligations for indexing pensions due to the change in the price index and is based on the philosophy of implementing the policies of increasing the income of certain strata of the population, according to the approved budgetary policies.

The following are the details of the financial effects on the state budget:

• The financial effect for 543,500 individuals receiving city pension is ALL 1.73 billion;

• The amount added from the budget for 121,200 pensioners in the village is ALL 214.3 million;

• 3.2 million ALL for 2,600 social pensions are added to the budget;

• Lek 10.3 million added to increase rewards for maternity leave in the village;

• ALL 117.7 million is added to increase the early and supplementary pensions of military, police, former mining employees, the oil and metallurgy industry, some of which are in the process of calculating and receiving benefits due to the implementation of law no. 29/2019, on the benefits of hard-working employees.

The 2.3% increase benefits all those who receive disability, family, early retirement and those who have worked in hard jobs and heavy industries.