Sonte, sipas kalendarit islamik të myslimanëve për muajin e shenjtë të Ramazanit, është Natë e madhe, e njohur për të gjithë “Nata e Kadrit”. Sipas fesë islame agjërimi gjatë kësaj nate konsiderohet i vlefshëm sa 1000 muaj.

Këtë vit ajo mendohet se do të jetë në të gdhirë të ditës së mërkurë. Me këtë rast myftiu i Elbasanit Agim Duka fton të gjithë besimtarët musliman të agjerojnë.

Kjo natë është një nga netët teke në dhjetë ditshin e fundit të Muajit të Madhërishëm. Myslimanët besojnë se në këtë natë, Zoti i bekon të gjithë, i falë të gjitha mëkatet, i pranon të gjitha lutjet dhe se engjëjt zbresin në Tokë.

Mbi të gjitha, synimi i kësaj natë është vlera e dashurisë dhe mirësisë që duhet të transmetohet tek të gjithë dhe tek secili.

 

Tonight, according to the Islamic calendar of Muslims for the holy month of Ramadan, is the great night, known to all as the “Night of Honor.” According to the Islamic religion, fasting during this night is considered valid for 1000 months.

This year she is thought to be at dawn on Wednesday. On this occasion, the mufti of Elbasan, Agim Duka, invites all Muslim believers to fast.

This night is one of the only nights in the last ten days of the Great Month. Muslims believe that on this night, God blesses all, forgives all sins, accepts all prayers, and that the angels descend to Earth.

Above all, the goal of this night is the value of love and kindness that should be transmitted to everyone and to everyone.