‘Planetshine’, e njohur si Toka e shndritshme dhe ‘Hëna e vjetër në krahët e Hënës së re’, fenomeni qiellor zhvillohet disa herë gjatë gjithë vitit, por periudha midis prillit dhe qershorit është koha e parë për të parë shkëlqimin e ‘anës së errët e hënës ‘.

Sonte, Hëna do të jetë e ndriçuar 12%, që do të thotë se drita e saj do të prodhojë efektin e një hëne të ndritshme.

Por, çfarë është saktësisht shndritja e hënës?
Gjatë 29 ditëve, që përkojnë me një cikël të plotë të muajit hënor, ne e shikojmë Hënën teksa shndërrohet nga gjysmëhëna, në formën e saj të plotë (hëna e re).

Në momentin kur ajo humbet në dritën e Diellit, bëhet e vështirë dukshmëria e saj. Ajo çka është e ndryshme dhe e rëndësishme në këtë kohë të vitit, është se në periudhën midis prillit dhe qershorit në Hemisferën Veriore, rrezet e diellit reflektohen në planetin tonë në mënyrë intensive.

Drita në tokë ndodh kur rrezet e diellit reflektohen në planetin tonë nga një pjesë e Hënës për depërtimin e dritës në anën e majtë.

‘Planetshine’, known as the Bright Earth and the ‘Old Moon in the Wings of the New Moon’, the celestial phenomenon develops several times throughout the year, but the period between April and June is the first time to see the brightness of the ‘side of the moon’. dark of the moon ‘.

Tonight, the Moon will be 12% illuminated, which means that its light will produce the effect of a bright moon.

But what exactly is the brightness of the moon?
During the 29 days, which coincide with a full cycle of the lunar month, we see the Moon as it transforms from the crescent, into its full shape (the new moon).

The moment it is lost in the light of the Sun, its visibility becomes difficult. What is different and important at this time of year is that in the period between April and June in the Northern Hemisphere, sunlight is reflected on our planet intensively.

Light on Earth occurs when sunlight is reflected on our planet by a part of the Moon for light penetration on the left side.