Gjatë qershorit të 97-ës, një prej ditëve kur Altin Dardha qarkullonte me bandën pranë turizmit, i shpëton mrekullisht një atentati. Ai ndodhej në mjetin luksoz tip kadillak. Nga kalaja qëllon me snajper Burhan Tomori por pa rezultat. Kadillaku i Altin Dardhës ishte shndërruar në tmerrin e Beratit. Sa e shikonin të afrohej, njerëzit ulnin kokën dhe largoheshin.

“Padiskutim, padiskutim sepse vetë situata edhe pasi u krijua komiteti shpëitmit, ishin po këta, po ky grup që nxori tanket te ura, ose që kontrollini gjithandej në Berat, por kadillaku ishte i vecantë, nuk ishte se kishte disa të tillë” u shpreh Zylyftar Plaku, Ish-reporter në Berat.

Në 3 Korrik të vitit 1997 në afërsi të Urës Vajgurore organizohet vrasja e Shefqet Tomorit, i cili ishte një njeri pa asnjë lidhje me veprimtarinë kriminale të të vëllait. Një burim nga policia shkencore i tha Top Story se ekzekutori i drejtëpërdrejtë i Shefqet Tomorit ishte Altin Dardha.

Vetëm 6 ditë nga vrasja e të vëllait, Burhan Tomori reagon sërish. Në 9 Korrik të vitit 1997 në qendër te Beratit, të vendi i quajtur Anxhesia, njerëzit e tij vrasin Shpëtim Dardhën, babain e Altinit. Në fakt, qëllimi ishte ta merrte peng dhe të tërhiqte Altinin. Në një moment Dardha çon dorën pas dhe ushtari i Tomorit i quajtur Mandi Lajthia, duke iu trembur armës e ekzekuton në vend. Në atë kohë, roli i shtetit ishte inekzistent. Edhe pse u vra mes shumë dëshmitarëve, dosja u hap disa muaj më vonë, vetëm në 23 tetor.

“Ka pasur shumë tardhëti se edhe Malushi u vra, edhe shumë efektivë për shkak të tradhëtisë apo dekonspirimit, që poltika ka marrë më qafë policinë” u shpreh Lefter Maliqi, Ish- Shef Krimesh në Berat. Në atë kohë, askush nuk guxonte të dëshmonte për krimet. Pas kësaj ngjarjeje, Altin Dardha pëson një krizë duke vrarë edhe njerëz pa asnjë shkak rrugëve. “Pastaj atë ditë, janë vrarë 9 persona brenda ditës, dy ditë më vonë dicka e tillë, por të gjithë ata ishin të niveleve jo të liderit”u shpreh Zylyftar Plaku, Ish- reporter në Berat.

Dëshmitarë të kohës rrëfejnë se atë ditë, Altin Dardha shkon dhe rrëmben tankun në polici për të sulmuar lagjen e Vakëfit. Policia nuk kishte fuqi të ndalonte grabitjen e tankut, por ata morën masa duke i hequr gjilpërën e topit. Altini tentoi nga Kalaja të sulmonte Vakëfin por nuk ia arriti.
Çmenduria arriti deri aty sa tentoi të ngrejë në ajër një avion të bazës së Kuçovës për të sulmuar lagjen e armiqve. Arriti ta nxjerrë deri në pistë edhe pse ushtarakët i thanë se avionët ishin jashtë funksioni. Altini u ndal pasi i doli para miku Edmond Merko, një i fortë i zonës që kishte familjen në Vakët.

“Nuk ishte cudi ngritja avionit. Shkova në Gjirokastër takova këta të komitetit të shpëtimit, skishte as polici asgjë, edhe po kalonte një tank, them ca ndodh, janë nisur lazaratsit të sumojnë Tepelenën. Kisha kaluar nga Tepelena ishte mbushur me topa. I dal para tankut e ndaloj. U them ku shkoni: Më thotë do shkojmë të sulmojmë Tepelenën. U them mos shkoni se do ju bëjnë hi, e ke parë si është Tepelena, artileri e gjallë, do ju bëjnë pluhur. Tjerët vinin me benza, me automatikët e nxjerrë nga dritaret” u shpreh Neritan Ceka, Ish-Ministër i Brendshëm.

During June 1997, one of the days when Altin Dardha was circulating with the gang near tourism, he miraculously escaped an assassination attempt. He was in a luxury Cadillac vehicle. Burhan Tomori shoots from the castle with a sniper but to no avail. Altin Dardha’s Cadillac had turned into the horror of Berat. As they watched him approach, people lowered their heads and walked away.

“Undisputed, indisputable because the situation itself even after the rescue committee was created, were the same, the same group that took the tanks to the bridge, or that check everywhere in Berat, but the Cadillac was special, it was not that there were some” Zylyftar Plaku, Former reporter in Berat.

On July 3, 1997, near the Vajgurore Bridge, the assassination of Shefqet Tomori, who was a man with no connection to his brother’s criminal activity, took place. A source from the scientific police told Top Story that the direct executor of Shefqet Tomori was Altin Dardha.

Just 6 days after the murder of his brother, Burhan Tomori reacts again. On July 9, 1997, in the center of Berat, in a place called Anxhesia, his men killed Shpëtim Dardha, Altin’s father. In fact, the goal was to take him hostage and pull Altin. At one point Dardha leads his hand behind and Tomor’s soldier named Mandi Lajthia, scared of the gun, executes him on the spot. At that time, the role of the state was non-existent. Although he was killed among many witnesses, the file was opened a few months later, only on October 23rd.

“There have been many rumors that Malushi was killed, also very effective due to betrayal or deconstruction, that politics has taken the police by storm,” said Lefter Maliqi, former Chief of Crimes in Berat. At that time, no one dared to testify about the crimes. After this event, Altin Dardha suffers a crisis killing people for no reason on the streets. “Then that day, 9 people were killed during the day, two days later something like that, but all of them were of non-leader levels” said Zylyftar Plaku, Former reporter in Berat.

Witnesses at the time confess that that day, Altin Dardha went and grabbed the tank at the police station to attack the Waqf neighborhood. Police had no power to stop the robbery of the tank, but they took action by removing the needle of the cannon. Altini tried from the Castle to attack Waqf but failed.
The madness went so far as to try to blow up a plane from the Kuçova base to attack the enemy neighborhood. He managed to get it to the runway even though the military told him the planes were out of order. Altin stopped after appearing in front of his friend Edmond Merko, a local strongman who had family in Vakët.

“It was no wonder the plane took off. I went to Gjirokastra, I met those of the rescue committee, the police did not even have anything, and a tank was passing by, I say what is happening, the Lazarats have started to sum up Tepelena. I had passed by Tepelena was full of balls. I go in front of the tank and stop. I tell you where you are going: He tells me we are going to attack Tepelena. I tell you do not go because they will make you ashes, you have seen what Tepelena is like, live artillery, they will make you dust. The others came with petrol, with automatic weapons coming out of the windows “said Neritan Ceka, Former Minister of Interior.