Në ekran shumë prej figurave të njohura të Show Bizit, shfaqen shumë të kuruara dhe joshëse, por edhe me një të shkuar të hidhur. Konkretisht aktorja e njohur Arjola Demiri, e cila njihet për ‘dashurinë‘ dhe mbështetjen ndaj Ramës ka rrëfyer se jeta e ka bërë të përjetojë shumë pengesa dhe vështirësi. Demiri tregon se është divorcuar në moshë të re nga bashkëshorti, ndërsa thekson se për shumë vite jeta e saj kaloi në përkushtim të fëmijëve.

E ftuar në rubrikën “Trotuar”, në “E Diell”, bukuroshja tropojane deklaron se karrierën si aktore e ka nisur në një moshë të madhe, teksa ‘prek’ edhe përfshirjen e saj në politikë. Ajo shprehet se suksesi i saj është vetëm falë punës dhe përkushtimit, edhe pse sipas saj publiku i gjerë mendon që ajo ka arritur përmes shalës dhe gjoksit.

Arjola Demiri deklaron se:

Në momentin që unë thash një mendim të sinqertë, për partinë që dua ta përkrah në zgjedhjet e ardhshme, plasi një bombardim komentesh nga më ofendueset, nga më fyeset. Ishin edhe titujt pikant, masturbimi i hapi rrugët drejtë televizionit, teatrit, filmit. Nga një shfaqje që del një lajm pikant, kjo ka qenë pjesë e shfaqjes. Nuk e di se si njerëzit janë kaq të cekët kaq të rëndomtë dhe ulen me një telefon në dorë, e dy gishta shprehin mendime diskriminuese. Nuk jam mërzitur, sepse kam qenë një nënë me kohë të plotë dhe nuk pyeti askush se si i rrita këto tre fëmijë. Një 10-vjeçar i jetës sime, unë kam qenë mami me kohë të fortë, kam qenë duke rritur fëmijët. Ku janë këta njerëz, që të thellohen pak më shumë në mendime. Aktore nuk u bëra pa dashje, erdha nga Tropoja në 2003, fitova e mbarova me 10. Kam hequr picirin për t’u arsimuar. njerëzit priren të shohin gjoksin tim, shalën time, çfarë pozash kam marrë unë në film, cektësia e njerëzve është për të ardhur keq. Në një status nga shumë që kam thënë, nuk më vjen turp që jam femër e fortë, e ja kam dalë vetë. Nuk i përulem askujt veç punës time, vullnetit tim dhe familjes time që më ka mbështetur deri në pikën e fundit.

On the screen many of the famous figures of Show Bizit, appear very curated and seductive, but also with a bitter past. Specifically, the well-known actress Arjola Demiri, who is known for her ‘love’ and support for Rama, confessed that life has made her experience many obstacles and difficulties. Demiri says that she divorced her husband at a young age, while emphasizing that for many years her life was spent in the devotion of children.

Invited to the column “Pavement”, in “The Sun”, the Tropojan beauty declares that she started her career as an actress at a great age, while ‘touching’ her involvement in politics. She says that her success is only due to her work and dedication, although according to her the general public thinks that she has achieved through the saddle and the chest.

Arjola Demiri states:

The moment I said a sincere opinion, about the party I want to support in the next elections, a bombardment of comments from the most offensive, from the most insulting. There were also spicy titles, masturbation paved the way for television, theater, film. From a show that comes out spicy news, this has been part of the show. I do not know how people are so shallow so ordinary and sit with a phone in their hand, two fingers express discriminatory thoughts. I was not upset because I was a full time mother and no one asked how I raised these three children. A 10-year-old of my life, I was a strong-time mom, I was raising kids. Where are these people, to delve a little deeper into the thoughts. I did not become an actress unintentionally, I came from Tropoja in 2003, I won and I finished with 10. I removed the pizza to be educated. people tend to see my chest, my saddle, what poses I took in the movie, people’s shallowness is unfortunate. In a status from many that I have said, I am not ashamed that I am a strong woman, I did it myself. I do not bow to anyone but my work, my will and my family who have supported me to the last point.