Në një nga intervistat me Bob Woodward, presidenti Donald Trump foli për një armë të fuqishme lufte: “Unë ndërtova një armë bërthamore … një armë që askush nuk e ka pasur kurrë më parë. Ne kemi diçka që nuk e keni parë kurrë dhe nuk e keni dëgjuar kurrë. Ne kemi diçka që Putin dhe Xi nuk e kanë idenë. Nuk e ka askush ….ajo që kemi ne në dorë është e pabesueshme “.

Sipas Washington Post – “Woodward ka deklaruar se disa burime anonime kanë konfirmuar se ushtria amerikane ka një ushtri të re sekrete, për të cilën ata nuk japin detaje, dhe se pikërisht këto burime ishin të befasuar që Trump e kishte zbuluar atë, raporton la Repubblica

A është e mundur që Pentagoni të këtë një pajisje të tillë?

Ka armë në arsenalin amerikan që mbeten ende sekrete. Provat e kësaj janë zbuluar kur u vra Osama Bin Laden në 2011. Mbetjet e aeroplanit dhe në veçanti bishti kanë treguar se ishte një model i panjohur: për nëntë vite askush nuk e ka zgjidhur ende misterin dhe nuk ka asnjë foto të vetme të këtij aeroplani. Ekspertët janë të sigurt se pjesa e motorit kishte një ndërtim të veçantë, i destinuar për të minimizuar zhurmën, transmeton abcnews.al

Projektimi dhe ndërtimi i një helikopteri të tillë kërkon teknologji të veçanta, por projektimi dhe prodhimi i një arme bërthamore është një gjë tjetër. Nevojiten fonde të mëdha dhe një numër shkencëtarësh me aftësi të ndryshme: vite studimi dhe pune. Dhe që nga fundi i Luftës së Ftohtë nuk është ndërtuar kurrë një projekt kaq kompleks.

Në të vërtetë, shtypi amerikan është shumë i kujdesshëm në shqyrtimin e hollësishëm të kontratave të Pentagonit, të cilat në rastin e investimeve të mëdha duhet të kalojnë provimin e komisioneve parlamentare. Gushtin e kaluar, për shembull, Qendra e Forcave Ajrore për Kërkime Bërthamore kishte paraqitur një kërkesë që ngriti menjëherë alarmin: ndërmarrjeve iu kërkua të paraqisnin plane për një ICBM (Raketa balistike ndërkontinentale), transmeton abcnews.al

Pentagoni më pas shpjegoi se ishte një program i destinuar të mbyllej në 2070 me një kosto prej 85 miliardë dollarësh. Trump, nga ana tjetër, foli me Woodward në lidhje me një pajisje operacionale, duke rikujtuar tensionin me Korenë e Veriut në 2017, transmeton abcnews.al

Tashmë dihet që presidenti ka një pasion për armët bërthamore. Pas shumë vitesh ku Shtetet e Bashkuara janë përqendruar në luftën globale kundër terrorizmit, Trump ka ndezur tensionet me Rusinë dhe Kinën duke u përqendruar tek armët bërthamore

In an interview with Bob Woodward, President Donald Trump spoke of a powerful weapon of war: “I built a nuclear weapon a weapon that no one has ever had before. We have something you have never seen and never heard of. We have something that Putin and Xi have no idea. “Nobody e. What we have in hand is incredible”.

According to the Washington Post – “Woodward has stated that some anonymous sources have confirmed that the US military has a new secret army, about which they do not give details, and that exactly these sources were surprised that Trump had discovered it, reports la Repubblica.

Is it possible for the Pentagon to have such a device?

There are weapons in the American arsenal that still remain secret. Evidence of this was revealed when Osama Bin Laden was killed in 2011. The wreckage of the plane and in particular the tail have shown that it was an unknown model: for nine years no one has yet solved the mystery and there is not a single picture of this plane . Experts are sure that the engine part had a special construction, intended to minimize noise.

The design and construction of such a helicopter requires special technologies, but the design and production of a nuclear weapon is another matter. Large funds are needed and a number of scientists with different skills: years of study and work. And since the end of the Cold War such a complex project has never been built.

Indeed, the American press is very careful in scrutinizing the Pentagon contracts, which in the case of large investments must pass the examination of parliamentary committees. Last August, for example, the Air Force Center for Nuclear Research had submitted a request that immediately raised the alarm: companies were asked to submit plans for an ICBM (Intercontinental Ballistic Missile), reports abcnews.al

The Pentagon then explained that it was a program destined to close in 2070 at a cost of $ 85 billion. Trump, on the other hand, spoke with Woodward about an operational device, recalling the tension with North Korea in 2017, reports abcnews.al

It is already known that the president has a passion for nuclear weapons. After many years where the United States has focused on the global war on terrorism, Trump has fueled tensions with Russia and China by focusing on nuclear weapons.