Presidenti Donald Trump ka zgjatur mbylljen kombëtare të Amerikës për një muaj, duke u përkulur para ekspertëve të shëndetit publik dhe realitetit shkencor, dhe duke paralajmëruar se më e keqja e pandemisë së koronavirusit nuk ka ardhur ende.

Duke folur në Shtëpinë e Bardhë, presidenti amerikan pretendoi se, nëse administrata e tij mban numrin e vdekjeve në 100,000, ajo do të kishte bërë “një punë shumë të mirë” – një zhvendosje befasuese nga parashikimet e tij optimiste të disa ditëve më parë kur tha ai shpresonte të rifillonte ekonominë deri në Pashkë.

Kjo është një pikë kthese e beftë e Trump, që në fillim deklaronte se Covid 19 ishte thjesht një grip kinez, dhe nuk e mori seriozisht situatën, ndërsa masat sipas ekspertëve u morën shumë vonë.

Trump njoftoi se periudha fillestare 15-ditore e distancës sociale e nxitur nga qeveria federale, e cila do të skadonte të hënën, do të zgjerohej në 30 prill, dhe tha se shpresonte që normaliteti të kthehej deri më 1 qershor.

Udhëzimet rekomandojnë shmangien e grumbullimeve dhe nxisin të moshuarit dhe cilindo që ka probleme ekzistuese shëndetësore të qëndrojnë në shtëpi. Njerëzit gjithashtu u nxitën të punojnë në shtëpi kur është e mundur dhe të shmangin restorantet, baret, udhëtimet jo thelbësore dhe udhëtimet për blerje.

“Piku i pandemisë pritet që të jetë brenda dy javëve të ardhshme,” u tha Trump gazetarëve, ndërsa në SHBA tashmë janë regjsitruar më shumë se 2 mijë e 400 viktima. “Asgjë nuk do të ishte më keq sesa të shpallësh fitoren para fitores. Kjo do të ishte humbja më e madhe për të gjithë”, vijoi më tej presidenti amerikan.

Ai shtoi: “Mund të presim që nga 1 qershori se do të jemi në rrugën e duhur për t’u shëruar”.

Këto deklarata të Trump, vijnë pas atyre të Dr Anthony Fauci, eksperti më i lartë i qeverisë për sëmundje infektive, i cili tha që SH.B.A. mund të përjetojë më shumë se 100,000 vdekje dhe miliona infeksione. Fauci vlerësoi shtrirjen si një vendim “të mençur dhe të kujdesshëm nga ana e qeverisë federale”.

Trump përmendi modelet e projeksionit që thonë se potencialisht 2.2 milion njerëz ose më shumë mund të kishin vdekur nëse vendi nuk do të vendoste masa për distanciin social.

“Nëse nuk do të merrnim masa, numri i të vdekurve do të shkonte në 2.2 milionë, nëse ne arrijmë të mbajmë një shifër ndërmjet 100-200 mijë, kemi bërë një punë shumë të mirë”, tha Trump.

Të njëjtën sjelle në fakt, pati në fillimet e pandemisë dhe kreu i qeverisë Edi Rama, që refuzoi deri në fund që të mbyllte kufijtë me Italinë, e cila e njohu kurbën e përhapjes rreth 1 muaj më parë se ne.

Anullimi i fluturimeve nga Italia u bë vetëm kur Conte e vendosi vendin në karantinë, ndërkohë që drejt Shqipërisë pati një numër shumë të madh qytetarësh që u kthyen, dhe që përbëjnë potencialisht një rrezik të shtuar për përhapjen e virusit.

President Donald Trump has prolonged America’s national shutdown for a month, bowing to public health and scientific reality experts, and warning that the worst of the coronavirus pandemic has yet to come.

Speaking at the White House, the US president claimed that, if his administration kept the death toll at 100,000, it would have done “a very good job” – a startling shift from his optimistic forecasts of a few days ago when said he hoped to restart the economy by Easter.

This is a sharp turning point for Trump, who initially claimed that Covid 19 was simply a Chinese flu, and did not take the situation seriously, according to experts.

Trump announced that the initial 15-day period of social distance prompted by the federal government, which was due to expire on Monday, would be extended to April 30, and said he hoped normalcy would return by June 1.

The guidelines recommend avoiding crowding and encourage seniors and anyone with existing health problems to stay home. People were also encouraged to work at home when possible and avoid restaurants, bars, non-essential trips and shopping trips.

“The peak of the pandemic is expected to be within the next couple of weeks,” Trump told reporters, with more than 2,400 casualties already registered in the US. “Nothing would be worse than declaring victory before victory. That would be the biggest loss for all, ”the US president continued.

He added: “We can expect from June 1 that we will be on the right track to healing.”

These Trump statements come after those of Dr. Anthony Fauci, the government’s top expert on infectious diseases, who said the US could experience more than 100,000 deaths and millions of infections. Fauci praised the extension as a “wise and careful decision by the federal government”.

Trump cited projection models that say potentially 2.2 million people or more could have died if the country had not imposed measures on social distance.

“If we didn’t take action, the death toll would rise to 2.2 million, if we can keep a figure between 100-200 thousand, we have done a very good job,” Trump said.

The same attitude was in fact at the beginning of the pandemic and the head of government Edi Rama, who refused to completely close the borders with Italy, which recognized the spread curve about a month ago than us.

The cancellation of flights from Italy was only made when Conte quarantined the country, while there were a large number of returning citizens to Albania, potentially posing an increased risk of spreading the virus.