Një 24 vjeçar tenton të përdhunojë gruan e të afërmit të vet 48 vjeçare në kasollen e lopës, por autori lihet me masën arrest shtëpie.

OPGJ nuk administron raportin mjeko-ligjor i cili ‘fle’ në tavolinën e mjekut dhe ku thuhet qartë se mbi trupin e 48 vjeccares janë gjetur shenja të shumta dhune.

Drita Mujo nga fshati Zvirinë e Korçës ankohet në Fiks Fare se personi që ka tentuar ta përdhunojë është lënë i lirë. 24 vjeçari i afërt i bashkëshortit të saj dhe komshi në të njëjtën kohë edhe pse ka tentuar ta përdhunoje endet i lirë në fshat. Ngjarja ka ndodhur ditën që znj Mujo ka shkuar tek i fqinji për të marrë disa kokrra patate. Në shtëpi ka gjetur vetëm djalin e shtëpisë S.M i cili e drejton drejt ahurit të lopës dhe i thotë të zgjedhi në një thes patatet që do.

Pikërisht në këto momente 24 vjeçari ka tentuar ta përdhunojë dhe pasi ka hasur në rezistencën e zonjës Mujo dhe paralajmërimeve se do e denonconte në polici e ka lëshuar. Më pas ai i është vënë nga mbrapa duke i kërkuar që mos ta denoncojë për veprimin që bëri. Gruaja tregon se ka ende shenja të nxira në trup edhe pse ka kaluar 1 javë nga ngjarja dhe për këtë arsye ka shkuar edhe tek mjeku ligjor.

Gazetarëve të Fiksit zonja u tregon se për t’i shpëtuar arrestimit djalin e kanë nxjerrë me probleme të shëndetit mendor kur në të vërtetë ai nuk vuan nga këto shqetësime. Ajo kërkon ndihmën e Fiksit që të bëhet drejtësi, pasi 24 vjeçarin e kanë lënë në gjendje të lirë me masën arrest shtëpie.

Gazetarët e Fiksit i kërkojnë përgjigje me shkrim Prokurorisë së Korçës ku ndër të tjera pyesin se a është referuar rasti në prokurori si arrestim në flagrancë i shtetasit S.M? A ekziston në dosjen e prokurorisë një raport i cili nxjerr me probleme të shëndetit mendor shtetasit S.M?

Në raportin mjekoligjor a thuhet se shtetases 48 vjeçare i janë gjetur në trup shenja dhune dhe në përfundim përse shtetasi S.M është lënë në arrest shtëpie? Në përgjigjen zyrtare të Prokurorisë së Korçës thuhet se shtetasi me iniciale S.M është lënë në arrest shtëpie për shkak se raporti mjeko-ligjor nuk është administruar. Ndërkohë për pyetjet e tjera prokuroria nuk ka asnjë përgjigje.

Pas kthimit të përgjigjes nga prokuroria për mos administrimin e raportit mjeko-ligjor qytetarja shkon takon mjekun. Ai i pohon se raportin e ka përgatitur një ditë pas ngjarjes dhe ka shënuar të gjitha shenjat e dhunës që ka konstatuar në trupin e saj, por OPGJ-ja nuk ka shkuar për ta marrë raportin, dhe si detyrë është që OPGJ-ja merr raportin mjeko-ligjor dhe e administron.

Në këto kushte qytetarja takon edhe OPGJ Ermal Metushi i cili i konfirmon se nuk e ka tërhequr raportin mjeko-ligjor, pasi prokuroria nuk i sjell dosjen dhe do e marri raportin kur t’i duhet. Ndërkohë tjetër përgjigje i kthen gazetares së Fiksit kur ajo e telefonon z. Metushi.

OPGJ tregon se ka bërë veprimet e para, por në dosje nuk thuhet që administrimi i raportit duhet të kryhet nga ai. Gazetarët kërkojnë një tjetër përgjigje zyrtare nga Prokuroria e Korçës ku pyesin se kush e bën administrimin e raportit mjeko-ligjor? Në përgjigjen e saj zyrtare prokuroria thotë se administrimin e raportit mjeko-ligjor e bën OPGJ-ja që është Ermal Metushi, i njëjti OPGJ që bëri veprimet e para, por që gazetarëve të Fiksit u tha se nuk është detyra e tij administrimi i raportit mjeko-ligjor.

A 24-year-old man tries to rape the wife of his 48-year-old relative in the cow hut, but the perpetrator is left under house arrest.

The OPGJ does not administer the forensic report which ‘sleeps’ on the doctor’s desk and where it is clearly stated that numerous signs of violence were found on the body of the 48-year-old.

Drita Mujo from the village of Zvirina in Korça complains to Fiks Fare that the person who tried to rape her has been released. The 24-year-old close to her husband and the neighbor at the same time even though he tried to rape her wanders free in the village. The incident happened the day that Mrs. Mujo went to the neighbor to get some potatoes. At home he has found only the son of the house S.M who leads him towards the cow stable and tells him to choose in a bag the potatoes he wants.

It was at these moments that the 24-year-old tried to rape her and after encountering resistance from Ms. Mujo and warnings that he would report her to the police, he released her. He was then put behind him asking him not to denounce him for the action he did. The woman says that she still has dark marks on her body even though 1 week has passed since the event and for this reason she also went to the forensic doctor.

The lady tells the reporters of Fiks that in order to escape arrest, the boy was taken out with mental health problems when in fact he does not suffer from these concerns. She asks for Fiks’ help to get justice, after the 24-year-old was released under house arrest.

Fiks journalists ask for a written answer to the Korça Prosecutor’s Office, where, among other things, they ask whether the case was referred to the prosecutor’s office as a flagrant arrest of the citizen S.M? Is there a report in the prosecution file which shows that S.M. citizens have mental health problems?

Does the forensic report say that signs of violence were found on the body of the 48-year-old citizen and in the end why the citizen S.M was left under house arrest? The official response of the Korça Prosecutor’s Office states that the citizen with the initials S.M was left under house arrest because the forensic report was not administered. Meanwhile, the prosecution has no answers to other questions.

After returning the answer from the prosecution for not administering the forensic report, the citizen goes to see the doctor. He claims that he prepared the report a day after the event and noted all the signs of violence he found on her body, but the OPGJ did not go to get the report, and the task is for the OPGJ to receive the report. forensic and administers.

In these conditions, the citizen also meets OPGJ Ermal Metushi who confirms that he has not withdrawn the forensic report, as the prosecution does not bring the file and will receive the report when needed. Meanwhile, he replies to the Fiks journalist when she calls Mr. Metushi.

The OPGJ indicates that it has taken the first steps, but the file does not state that the administration of the report should be carried out by him. Journalists ask for another official answer from the Korça Prosecutor’s Office where they ask who administers the forensic report? In its official response, the prosecution says that the administration of the forensic report is done by the OPGJ, which is Ermal Metushi, the same OPGJ that did the first actions, but that the journalists of Fiks were told that it is not their duty to administer the medical report. Forensics.