Një kompani që vepron në qytetin Antalya të Turqisë, armët kundër dronëve të dizajnuar nga inxhinierët turq që i ka prodhuar për Forcat e Armatosura Turke (TSK) ka filluar t’i eksportojë në Shqipëri dhe Katar, raporton Anadolu Agency.

Kompania “Ulusal Harp Teknolojileri Savunma Sistemleri AŞ” (Sistemet e Mbrojtjes së Teknologjive Kombëtare të Luftimit) që si rezultat i inspektimeve të Ministrisë turke të Mbrojtjes posedon një lloj certifikate të sigurisë të NATO-s, 25 vite zhvillon punime të modelimit të armëve anti-dron.

Koordinatori i Hulumtimit dhe Zhvillimit të kompanisë, Bekir Yalçın, në një prononcim për Anadolu Agency (AA) tha se janë një kompani që prodhojnë jammer (bllokues valësh), ndërsa pas kërkesës së TSK-së kanë filluar prodhimin e armëve anti-dron për të luftuar kundër rreziqeve si tregtia e drogës, sulmet terroriste, spiunazh.

Yalçın produktin “IHAMAX” e konsideron si një armë të zhvilluar kundër dronëve kërcënues. “Ka tipare shumë më të larta se sa produktet ekuivalente. Është një aparat i rëndë mesatarisht 3-4 kilogramë, mund të bartet nga një person. Produktet ekuivalente barten nga më shumë se një person. Bateria e lëvizshme dhe e ndryshueshme e bën pajisjen tonë superiore”, u shpreh ai.

Duke iu referuar faktit se pajisja ofron mbrojtje lineare dhe rrethore, Yalçın tha se në rast të sulmit me dron personi përgjegjës duke e drejtuar pajisjen kundër dronit, mund ta çaktivizojë atë.

Ai tha se IHAMAX ofron zgjidhje efektive ndaj sulmeve me dronë që do të bëhet në mënyrë tufash me mbrojtjen rrethore. Më tej ai shton se pas intervenimit të IHAMAX në varësi prej veçorive të dronit, ai mund të mbetet në ajër deri sa t’i përfundojë bateria ose të “kthehet në shtëpi” nëse e ka të aktivizuar këtë opsion.

Pajisja është vepër 100 për qind e inxhinierëve turq

Yalçın gjithashtu tregoi se pajisja në varësi të kushteve gjeografike dhe lidhjes mes qendrës komanduese dhe dronit është efektive në një distancë prej 2 kilometrash, koha e punës së pajisjes është 60 deri në 80 minuta si dhe deri në 30 ditë mund të qëndrojë në “stand by”.

Ai theksoi se pajisja është vendase dhe kombëtare, duke shtuar se të gjithë pjesët i kanë dizajnuar si ekip.

Eksporti i parë në Shqipëri dhe Katar

Yalçın potencoi se që dy vite pajisjen e kanë ofruar në përdorimin e TSK-së dhe disa institucione dhe organizata private që duhet të mbrohen.

“Në drejtim të lejeve të dhëna nga Ministria e Mbrojtjes këtë vit filluam edhe shitjet jashtë vendit. Kemi eksportuar në Shqipëri dhe Katar. Jemi në bisedime edhe me shtete tjera. Ka rritje në kërkesa në varësi me ngjarjet shoqërore dhe aktuale”, theksoi Yalçın.Abcnews.al

A company operating in the Turkish city of Antalya has begun exporting anti-drone weapons designed by Turkish engineers to the Turkish Armed Forces (TSK) to Albania and Qatar, the Anadolu Agency reports.

The company “Ulusal Harp Teknolojileri Savunma Sistemleri AŞ” (Defense Systems of National Combat Technologies), which as a result of the inspections of the Turkish Ministry of Defense possesses a kind of NATO security certificate, has been developing anti-weapons modeling for 25 years. drone.

The Coordinator of Research and Development of the company, Bekir Yalçın, in a statement for Anadolu Agency (AA) said that they are a company that produces jammers (wave blockers), while after the request of TSK they have started producing anti-drone weapons for fighting risks like drug trafficking, terrorist attacks, espionage.

Yalçın considers the “IHAMAX” product as a weapon developed against threatening drones. “It has much higher features than the equivalent products. It is a device weighing on average 3-4 kilograms, can be carried by one person. Equivalent products are carried by more than one person. “The portable and changeable battery makes our device superior”, he said.

Referring to the fact that the device provides linear and circular protection, Yalçın said that in case of a drone attack the responsible person directing the device against the drone, can deactivate it.

He said IHAMAX offers effective solutions to drone strikes that will be carried out in clusters with circular defense. He further adds that after the intervention of IHAMAX, depending on the features of the drone, it can remain in the air until the battery runs out or “returns home” if it has this option activated.

The equipment is the work of 100 percent of Turkish engineers

Yalçın also showed that the device depending on the geographical conditions and the connection between the command center and the drone is effective at a distance of 2 kilometers, the working time of the device is 60 to 80 minutes and up to 30 days can stand in “stand by “.

He stressed that the device is local and national, adding that all parts have been designed as a team.

The first export to Albania and Qatar

Yalçın pointed out that for two years the device has been offered for use by the TSK and some private institutions and organizations that need to be protected.

“In terms of permits issued by the Ministry of Defense this year we started sales abroad. We have exported to Albania and Qatar. We are in talks with other countries as well. There is an increase in demand depending on social and current events “, stressed