Pamjet që do të shihni në kronikë vijnë nga Britania e Madhe. Atje shumë të rinj shqiptarë qëndrojnë të izoluar në të ashtuquajturat shtëpi të barit.

Ato janë apartamente në të cilat kultivohet hashash, të rinj shqiptarë punojnë atje për llogari të trafikantëve që këtë proces e drejtojnë nga larg. Të tilla shtëpi ka edhe në Holandë apo Belgjikë dhe një i ri na tregoi se si u përfshi në këtë rrjet kriminal.

GAZETARJA: A Ishe një fermer i mirë ti?

FERMERI: Po. Shumë i mirë pasi unë i dua shumë bimët.

GAZETARJA: Bimët që kujdeseshe ti pra çfarë lloji ishte hashashi?

FERMERI: Ajo është farë hibride që rritet për 10 javë. Ajo është raca pehejs ose amnejza. Kjo është raca që ka THC më ta lartë, substanca që të deh. Pastaj në Shqipëri preferohen ato bimët e tjera që rritën shumë dhe kërkojnë 3 muaj-9 muaj kohë. Ne në sera kultivonim këto që rritën sa një lule.

GAZETARJA: Dhe sa paguheshe ti për këtë punë që bëje?

FERMERI: 5-6-7 mijë euro në një sezon dhe një sezon ka 10 javë.

Për fermerin e hashashit në Angli paga është më e lartë. 5 mijë paund në muaj janë ato që joshin djemtë e rinj shqiptarë të cilët më pas marrin guximin të shkojnë me kamion.

GAZETARJA:Sa djem njeh ti që kanë shkuar në Angli për të punuar?

FERMERI:Shumë 20-30

GAZETARJA: Janë kthyer?

FERMERI: Jo, nga ata që njoh unë asnjë.

GAZETARJA:Sa vite kanë andje?

FERMERI: Varet nga 2 deri në 7 vjet.

GAZETARJA: Pa letra?

FERMERI:Pa letra vetëm në një shtëpi bari, si qen.

Të shkosh në Angli në rrugë ilegale pra me kamion minimalisht të duhen 18 mijë paund, për këtë arsye shumë djem të rinj pranojnë që rrugën ta paguaj pronari I shtëpisë së barit, më pas ata do të punojnë si fermer dhe rojë në shtëpinë e drogës deri sa të shlyhen borxhi.

FERMERI: Këta që ikin me kamion për mendimin tim e kanë lakun në fyt. Ose kanë borxhe, ose probleme të tjera madhore.

GAZETARJA:Sa paguhesh?

FERMERI: Por me mirë se në Europë pasi madhësia e shtëpisë barit është e madhe dhe punohet me % 25% të prodhimit. Diku tek 5 mijë euro në muaj i bie.

GAZETARJA: Pra personi që do të paguante ty rrugën për në Angli do të paguante rrugën që shkon diku tek 17-18 mijë paund dhe ti do të punoje për të 1 vit e gjysmë? Më pas çfarë do të ndodhte me ty?

FERMERI: Po, do bëja shtëpinë time të barit.

The images you will see in the chronicle come from the UK. There many young Albanians live isolated in the so-called bar houses.

They are apartments where hashish is grown, young Albanians work there on behalf of the traffickers who run this process from afar. There are such houses in the Netherlands or Belgium and a young man told us how he got involved in this criminal network.

JOURNALIST: Were you a good farmer?

FARMERI: Yes. Very good as I love plants very much.

JOURNALIST: The plants you took care of, so what kind of hashish was it?

FARMER: It is a hybrid seed that grows for 10 weeks. It is the pejes race or amnesia. This is the breed that has the highest THC, the substance to get drunk. Then in Albania are preferred those other plants that grew a lot and require 3 months-9 months time. We in greenhouses cultivated these that grew to the size of a flower.

JOURNALIST: And how much did you get paid for this job you do?

FARMER: 5-6-7 thousand euros in one season and one season has 10 weeks.

For the hashish farmer in England the salary is higher. 5 thousand pounds a month are what attract young Albanian boys who then take the courage to go by truck.

JOURNALIST: How many boys do you know who have gone to England to work?

FARMER: Lots 20-30

JOURNALIST: Are they back?

FARMER: No, of those I know none.

JOURNALIST: How many years have they been there?

FARMER: Depends from 2 to 7 years.

JOURNALIST: No letters?

FARMER: No papers only in a grass house, like a dog.

Going to England on an illegal road by truck requires a minimum of 18 thousand pounds, for this reason many young boys agree that the road is paid for by the owner of the bar house, then they will work as a farmer and guard at the drug house until until the debt is repaid.

FARMER: Those who leave by truck, in my opinion, have a noose around their necks. Either they have debts, or other major problems.

JOURNALIST: How much do you get paid?

FARMER: But better than in Europe as the size of the grass house is large and works with 25% of production. It falls to around 5 thousand euros per month.

JOURNALIST: So the person who would pay you the way to England would pay the way that goes somewhere between 17-18 thousand pounds and you would work for him 1 year and a half? Then what would happen to you?

FARMER: Yes, I would make my own grass house.