“…Një ‘Mercedes-Benz 600 Pullman’ tip limuzine ka qenë ‘diamanti’ mbi kurorën e makinave me të cilat ka udhëtuar drejtuesi i lartë i shtetit komunist Shqiptar, diktatori Enver Hoxha”.

Kështu e ka nisur një shkrim interesant të disa viteve më parë mjeshtri i dossier-ëve, gazetari Leonard Veizi, botuar për gazetën “Dita”.

Mbi automobilat që përdorte në vitet e komunizmit ish-diktatori kanë shkruar edhe mjaftë media dhe autorë të tjerë, raporton gazeta Atheu.

Por ajo që nuk është zbardhur deri në fund, ka qenë arsyeja se, përse automjeti super- i shtrenjtë dhe tepër i rrallë, nuk ekziston më në fondin e Parkut Qeveritar ose “Parkut të Delegacioneve”.

“Gazetaatdheu.com” sjell sot fakte ekskluzive dhe foto po ashtu ekskluzive, të automjetit që ishte i pari në radhën e makinave qeveritare, më luksoze dhe më të shtrenjta.

‘Mercedes-Benz 600 Pullman’ konsiderohej nga ekspertët si “Maja e diamantit” në radhën e automjeteve që përdorte qeveria dhe shteti shqiptarë në ato vite.

Sipas informacioneve, ky superautomjet iu shit një koleksionisti të pasur anglez dhe më pas ai një tjetri gjerman që e siguroi atë nëpërmjet një ankandi.

Pullman-i i ish-diktatorit Hoxha, mbeti për një kohë të gjatë pa u përdorur në garazhet e “Parkut të Delegacioneve” për shkak të një defekti në një pjesë tepër të vështirë për ta siguruar.

Aq e vështirë ishte për qeverinë e atëhershme shqiptare sigurimi i një pjese të tillë, sa që ish-diktatorit ju vu në dispozicion një tjetër autoveturë e ngjashme.

Një “Mercedes-Benz 300 SEL” i blinduar, që gjithsesi kryente “misionin bazë” atë të transportimit të ish-diktatorit, por nuk kishte shkëlqimin dhe komoditetin e limuzinës “600 Pullman”.

Në ditët e sotme gjetja e një “Pullman 600” që nuk është në pronësi të dikujt, cilësohet si një gjë mjaft e vështirë.

Duhet pasur parasysh se nga ky tip i shtrenjtë e plot shkëlqim, i projektuar dhe montuar mes viteve 1963 dhe 1981, janë në qarkullim vetëm 2677 ekzemplarë.

Sot në këtë shkrim, mbështetur edhe mbi fakte të botuara më parë në shtypin shqiptar, “Gazetaatdheu.com” sjell edhe këtë fotogaleri të rrallë nga automjeti origjinal ‘Mercedes-Benz 600 Pullman’.

Ky automjet në fotogaleri ka qenë orogjinali i përdorur nga ish-diktatori Enver Hoxha, sot në posedim të një koleksionisti të famshëm automjetesh.

Ky i fundit e ka ekspozuar këtë mjet të rrallë në një set fotografik të kërkuar si reklamë nga “Daimler-Benz”, me rastin e përvjetorit të këtij prototipi.

Kompania “Daimler” e ka të rregjistruar në adresën e rregjistrit të saj të fabrikimit këtë prototip, të cilin e ka të sigluar si “I prodhuar për R.P.S. të Shqipërisë/ qëllimi transport VIP qeveritar”.

Kur erdhi “Mercedes-Benzi 600 Pullman” në ish-Bllok

Pas viteve ’70 në “Bllok” u rikthyen sërish makinat perëndimore. Në atë kohë, nga qeveria shqiptare u porositën dhe 8 Benz-a në Gjermani.

7 prej tyre ishin “280 SEL” që i morën anëtarët e Byrosë Politike. Makina e 8-të ishte pikërisht “Mercedes-Benzi 600 Pullman” tip limuzinë me 6 dyer, për Enver Hoxhën.

Sipas njerëzve që i shërbyen nga afër udhëheqësit komunist “Benzi 600” tip limuzinë, me 6 dyer ishte elektronik, me sofieta që ngrihej kur kishte rrugë të këqija.

Ai kishte brenda kabinës xham që pengonte komunikimin me shoferin, e me sediljet e pasme që mblidheshin për të krijuar një hapësirë të madhe.

Shpenzonte gjithsej 15-16 litra benzinë për 100 km.

“Mercedes-Benz 600 Pullman” i rrallë i Enver Hoxhës tani nuk është më në listën e “Parkut të Delegacioneve”, ku ai pati shërbyer për vite më radhë.

“Gazetaatdheu.com” mësoi se “Mercedes-Benz 600 Pullman” prodhim i viteve ’70-të ju shit një koleksionisti gjerman dhe më pas Parku i Delegacioneve e ndërroi atë me një tjetër “Mercedes 600 serie”, shumë më modern por me shumë më pak vlera (ai në foton kryesore të shkrimit).

VIP-at dhe diktatorët që përdornin “Mercedes-Benz 600 Pullman”

Po t’i referohesh revistave të kohës për automobilizmin, do të gjesh materiale që flasin për prodhimin e prototipit luksoz “Mercedes-Benz 600 Pullman”.

Po ashtu aty gjenden edhe të dhëna interesante për njerëzit që kishin mundësi të kishin në përdorim të tyre një prej ekzemplarëve të rrallë.

Projektuar dhe ndërtuar bukur, modeli i limuzinës “Mercedes 600 Pullman” ishte shumë ekskluziv dhe astronomikisht i shtrenjtë (makina më e shtrenjtë në botë, në vitin 1965, shkonte në më shumë se 22,000 dollarë).

Ajo pati klientë të shquar, ku përfshiheshin diplomatë, industrialistë dhe yje të skenës dhe kinemasë.

Personazhe të famshëm kanë pasur në pronësi “Mercedes-Benz 600 Pullman”, kanë qenë: Coco Chanel, Elvis Presley, Elizabeth Taylor, John Lennon, Aristotel Onassis, Jack Nicholson dhe Bob Jane.

Trendi i këtyre makinave u shndërrua në trendin e makinave të diplomatëve dhe personazheve politikë, shumë prej të cilëve, krerë komunistë.

Kanë pasur në pronësi “Mercedes-Benz 600 Pullman” në vite: Hirohito, Idi Amin, Jomo Kenyatta, Nicolae Ceauşescu, Leonid Brezhnev, Enver Hoxha, Pol Pot, Fidel Castro, Josip Broz Tito, Saddam Hussein dhe Kim Il Sung.

Makinat që ish-diktaroti Hoxha përdori pas luftës

Për shumë vite, disa nga makinat e ish-diktatorit Enver Hoxha, kanë qenë në fondin e Kinostudios e cila i përdorte për të luajtur filmat e kohës.

Menjëherë pas Luftës, Enver Hoxha ka përdorur një Fiat “Millecento” e pas saj, ka marrë një “Alfa Romeo”, të dyja prodhim italian.

Pas kësaj periudhe filloi futja e makinave të prodhimit lindor. Për delegacione të nivelit të lartë, si në rastet kur në Shqipëri erdhi Hrushovi, Sianuku e Çu En Lai nxirrej ZIM-i sovjetik, i zbuluar (cabriolete).

Enveri kishte pasur një “ZIM” që në vitin 1950, dhuratë nga Stalini, me targën “0331”.

Në 1954 e ndërroi po me një “ZIM”, pasi rusët në atë kohë sollën makina të këtij lloji për gjithë udhëheqjen.

Në vitet ’60-të, për të erdhi dhe një makinë kineze “Flamuri i Kuq”.

Ndërkohë Enver Hoxha përdorte dhe një “Gaz 69” 4×4 për rrugë malore, që ishte një prodhim sovjetik shumë cilësor.

Lista e makinat të cilat ka përdorur gjatë viteve Enver Hoxha:

‘Fiat Millecento’

‘Alfa Romeo’

‘ZIM’

‘Flamuri i Kuq’

‘Skoda 5337’

‘Gaz 67’

‘Gaz 69’

‘Cadillac’

‘Mercedes-Benz 300 SEL’

‘Mercedes-Benz 600 Pullman’ (Limuzinë)

“… A ‘Mercedes-Benz 600 Pullman’ limousine type was the ‘diamond’ on the crown of the cars with which the high leader of the Albanian communist state, the dictator Enver Hoxha, traveled”.

Thus began an interesting article a few years ago by the master of dossiers, journalist Leonard Veizi, published for the newspaper “Dita”.

Many media and other authors have written about the cars that the former dictator used in the years of communism, reports the newspaper Attdheu.

But what has not been fully clarified has been the reason why the super-expensive and extremely rare vehicle no longer exists in the Government Park or “Delegation Park” fund.

“Gazetaatdheu.com” brings today exclusive facts and also exclusive photos of the vehicle that was the first in the line of government cars, the most luxurious and expensive.

‘Mercedes-Benz 600 Pullman’ was considered by experts as the “Diamond tip” in the line of vehicles used by the Albanian government and state in those years.

According to the information, this supercar was sold to a rich English collector and then he to another German who secured it through an auction.

The ull of the former dictator Hoxha, remained for a long time unused in the garages of the “Delegation Park” due to a defect in a very difficult part to secure.

It was so difficult for the then Albanian government to secure such a part, that the former dictator was provided with another similar car.

Enver’s last vacation outside Albania – Telegrafi

An armored “Mercedes-Benz 300 SEL”, which still performed the “basic mission” of transporting the former dictator, but did not have the splendor and comfort of the limousine “600 Pullman”.

Nowadays, finding a “Pullman 600” that is not owned by anyone is considered a very difficult thing.

It should be borne in mind that of this expensive and shiny type, designed and assembled between 1963 and 1981, only 2677 specimens are in circulation.

Today in this article, based on facts previously published in the Albanian press, “Gazetaatdheu.com” brings this rare photo gallery from the original vehicle ‘Mercedes-Benz 600 Pullman’.

This vehicle in the photo gallery was the original used by the former dictator Enver Hoxha, today in the possession of a famous vehicle collector.

The latter has exhibited this rare tool in a photo set requested as an advertisement by “Daimler-Benz”, on the occasion of the anniversary of this prototype.

The company “Daimler” has registered in the address of its manufacturing register this prototype, which it has marked as “Manufactured for R.P.S. of Albania / purpose of government VIP transport ”.

When the “Mercedes-Benz 600 Pullman” came to the former Bloc

After the ’70s, Western cars returned to “Bllok”. At that time, the Albanian government also ordered 8 Benzes in Germany.

7 of them were “280 SEL” taken by the members of the Politburo. The 8th car was exactly the “Mercedes-Benzi 600 Pullman” type 6-door limousine, for Enver Hoxha.

According to the people who served the communist leader “Benzi 600” type limousine, with 6 doors it was electronic, with sofas that were raised when there were bad roads.

It had glass inside the cabin that prevented communication with the driver, and with the rear seats folded down to create a large space.

Consumed a total of 15-16 liters of gasoline per 100 km.

Enver Hoxha’s rare “Mercedes-Benz 600 Pullman” is no longer on the list of “Delegation Park”, where he had served for years.

“Gazetaatdheu.com” learned that the “Mercedes-Benz 600 Pullman” production of the ’70s was sold to a German collector and then the Delegation Park replaced it with another “Mercedes 600 series”, much more modern but with more less value (the one in the main picture of the text).

albanian benz 1966 | Mercedes, Benz, Mercedes benz

VIPs and dictators who used “Mercedes-Benz 600 Pullman”

If you refer to the magazines of the time for automotive, you will find materials that talk about the production of the luxury prototype “Mercedes-Benz 600 Pullman”.

There is also interesting information about people who had the opportunity to use one of the rare specimens.

Beautifully designed and built, the Mercedes 600 Pullman limousine was very exclusive and astronomically expensive (the most expensive car in the world, in 1965, cost more than $ 22,000).

It had prominent clients, including diplomats, industrialists, and movie and movie stars.

Celebrities have owned the Mercedes-Benz 600 Pullman, including Coco Chanel, Elvis Presley, Elizabeth Taylor, John Lennon, Aristotle Onassis, Jack Nicholson and Bob Jane.

The type of these cars became the trend of cars of diplomats and political figures, many of whom were communist leaders.

They have owned “Mercedes-Benz 600 Pullman” for years: Hirohito, Idi Amin, Jomo Kenyatta, Nicolae Ceauşescu, Leonid Brezhnev, Enver Hoxha, Pol Pot, Fidel Castro, Josip Broz Tito, Saddam Hussein and Kim Il Sung.

The cars that the former dictator Hoxha used after the war

For many years, some of the cars of the former dictator Enver Hoxha, have been in the fund of Kinostudios which used them to play movies of the time.

Immediately after the war, Enver Hoxha used a Fiat “Millecento” and after that, he got an “Alfa Romeo”, both made in Italy.

After this period the introduction of eastern production machines began. For high-level delegations, as in the cases when Khrushchev, Sianuku and Chu En Lai came to Albania, the Soviet ZIM (cabriolete) was issued.

Enver had had a “ZIM” since 1950, a gift from Stalin, with the license plate “0331”.

In 1954 he changed it to a “ZIM”, as the Russians at that time brought cars of this type for the entire leadership.

In the ’60s, a Chinese “Red Flag” car came to him.

Meanwhile, Enver Hoxha used a “Gaz 69” 4 × 4 for mountain roads, which was a very high quality Soviet product.

Enver Hoxha forerunner of LGBT “(PHOTO) – Gazeta Standard Online

List of cars that Enver Hoxha has used over the years:

‘Fiat Millecento’

‘Alfa Romeo’

‘ZIM’

‘Red Flag’

‘Skoda 5337’

‘Gas 67’

‘Gas 69’

“Cadillac”

‘Mercedes-Benz 300 SEL’

‘Mercedes-Benz 600 Pullman’ (Limousine)