Bashkë me fushatën e vaksinimit kundër koronavirusit, kërkesa për “pasaporta vaksinimi” për udhëtimet ndërkombëtare po futet në agjendën botërore. Shumë vende kanë ndërmarrë hapat e parë dhe kanë bërë plane në lidhje me këtë çështje. Sidoqoftë, nuk duhet të neglizhohet se ekziston një rrezik i madh që vendimet e qeverive për këtë çështje të çojnë në perceptimin e diskriminimit të shoqërive që kanë luftuar prej kohësh me problemet e pandemisë.

Komiteti i Emergjencave të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, rekomandon që të mos vendoset një kërkesë për pasaporta vaksinimi, për udhëtarët ndërkombëtare, por të vazhdojë urgjenca globale. Kjo për shkak të varianteve të reja të koronavirusit. Nga ana tjetër, kërkesa për të provuar se jeni vaksinuar për të hyrë në vende të caktuara, nuk është e re.

Njerëzit që kanë udhëtuar prej shumë kohësh, u është dashur të provojnë se janë vaksinuar kundër sëmundjeve të tilla si i verdhi, rubeola dhe kolera.

Brian Behlendorf, drejtori ekzekutiv i Fondacionit Linux i Shëndetit Publik, një organizatë e përqendruar në teknologji që ndihmon luftën kundër Covid-19, bëri një deklaratë të jashtëzakonshme për BBC për këtë çështje.

“Kushdo që udhëton ndërkombëtarisht në vendet që kërkojnë vaksinim kundër malaries, difterisë dhe sëmundje të tjera, ka marrë një karton të verdhë. Prindërit me fëmijë në shkollat publike duhet të provonin se fëmija i tyre ishte vaksinuar. Kjo nuk është asgjë e re”, tha Behlendorf.

Disa kompani ajrore ndërkombëtare kanë njoftuar se do të fillojnë të përdorin kartën digjitale të udhëtimit, të zhvilluar nga Shoqata Ndërkombëtare e Transportit Ajror, për të siguruar një dokument që udhëtarët janë vaksinuar ose testuar për Covid-19.

Por, çfarë mendojnë vendet për pasaportën e vaksinimit kur as 10% e popullsisë botërore nuk është vaksinuar ende? Le të shohim shkurtimisht!

Bahreini, u bë vendi i parë që filloi përdorimin e një pasaporte digjitale të vaksinimit kundër koronavirusit. Turqia ka thënë se do ta diskutojë me orgnizatën e jashtme. Ndërsa Suedia dhe Danimarka kanë njoftuar se do ta lëshojnë pasaportën për të lejuar qytetarët të udhëtojnë jashtë vendit. Danimarka ka thënë se do të publikojë një regjistër të arritshëm për të kontrolluar statusin e vaksinimit të një personi. Qeveria daneze synon të bëjë më shumë hulumtime dhe të zhvillojë programin përpara se të marrë një vendim përfundimtar nëse pasaportat e vaksinimit mund të përdoren për më shumë sesa thjesht për udhëtim jashtë vendit.

Qeveria britanike, sipas Nadhim Zahawi, zëvendësministri përgjegjës për vaksinat në Mbretërinë e Bashkuar, nuk po e konsideron pasaportën e vaksinimit. Ai tha se ata që udhëtojnë që duhet të provojnë vaksinimin e tyre me një dokument të marrë nga mjeku i familjes, informon abcnews.al.

Ndërsa Greqia ka thënë se do t’i hapë kufijtë e saj për ata që kanë një pasaportë vaksinimi dhe madje do të heqë dhe karantinën për ata që provojnë se janë vaksinuar. Kjo ka bërë që Ministria e Transportit, Ministria e Punëve të Jashtme dhe Ministria e Shëndetësisë në Britani të nisin punën për zhvillimin e një lloj certifikimi të vaksinave.

“Pasaporta e Gjelbër”, marrëveshja mes Greqisë dhe Izraelit

Zyrtarët izraelitë kishin sinjalizuar që një ‘pasaportë e gjelbër’ mund të zbatohej që do të lejonte njerëzit e vaksinuar të hanin në restorante, të shkonin në teatër dhe kinema, të udhëtonin dhe të përjashtoheshin nga karantina në udhëtimet ndërkombëtare. Një hap serioz është ndërmarrë në këtë drejtim.

Së fundmi, kryeministri grek dhe ai izraelit kanë njoftuar se kanë arritur një marrëveshje mbi përdorimin e kësaj pasaporte, mes dy vendeve.

Diferenca e ideve mes vendeve të Bashkimit Europian

Ndërsa Greqia ka qenë dakord për pasaportat e vaksinimit, në Francë, një nga vendet e BE ku hezitimi publik për vaksinim është i lartë, ka pasur kundërshtime pasi shihet si një mënyrë që të detyron të marrësh vaksinën.

Në Gjermani, nga ana tjetër, Këshilli i Etikës, një organ i pavarur që këshillon qeverinë, shprehu mendimin se vaksinuesve nuk duhet t’u jepet asnjë privilegj.

Situata në Kinë dhe Tajvan

Kina synon të përfundojë vaksinimin e 50 milionë njerëzve deri në mes të marsit. Autoritetet po planifikonin të shtonin të dhëna vaksinash në aplikacionet shëndetësore në telefon në mënyrë që ata të përjashtoheshin nga karantinat e aplikuara për të udhëtuar brenda vendit midis qyteteve dhe rajoneve, informon abcnews.al.

Sidoqoftë, ndërsa virusi filloi të përhapet me shpejtësi përsëri në disa rajone, këto plane raportohet se do të mbyllen tani për tani. Në Tajvan, dyshohet se vaksina do të zëvendësojë karantinën ose masa të tjera. Aktualisht, karantina 14-ditore për njerëzit që hyjnë në Tajvan vazhdon, pavarësisht nëse janë vaksinuar apo jo.

Po Amerika?

Nisma e Vaksinimit të Kredencialeve (VCI), e cila përfshin gjigantë të teknologjisë si Microsoft, Oracle, Salesforce dhe organizata të ndryshme shëndetësore nga SHBA, njoftoi se po punon për një pasaportë digjitale të vaksinimit, që mund të shkaktojë polemikë, informon abcnews.al. Sipas deklaratës me shkrim, “VCI ka punuar me parashikimin që qeveritë dhe kompanitë në të gjithë botën së shpejti do të kërkojnë prova se qytetarët janë vaksinuar”.

Rreziku më i madh: Testet e rreme

Një hulumtim i kryer nga BBC, zbuloi se në linjat e transportit ndërkombëtar, udhëtarët po përdorim shumë teste false të Covid. Kjo do të thotë që dokumentet e shtypura që provojnë se jeni vaksinuar mund të falsifikohen lehtësisht. Dokumentet janë në gjuhë dhe formate të ndryshme, gjë që e bën të vështirë kontrollimin.

Avantazhet dhe disavantazhet e ‘pasaportave të vaksinimit’

Avantazhet

– Inkurajon njerëzit: Pasaporta të tilla mund të shërbejnë si një motiv i fuqishëm që njerëzit të vaksinohen.

– Krijon mundësi dhe stimulon turizmin: Kompanitë që nuk mund të bëjnë udhëtime të caktuara biznesi për shkak të pandemisë duke lëshuar pasaporta vaksinimi mund të përfitojnë nga kjo mundësi.

– Ofron privilegje udhëtimi: Pasaportat gjithashtu mund të vlerësohen në aspektin e udhëtimeve ndërkombëtare. Të vaksinoheni do të thotë që keni më pak të ngjarë të infektoheni.

Disavantazhet

– Ju mund ta transmetoni virusin dhe nëse jeni vaksinuar: Shkencëtarët thonë se ende nuk ka asnjë provë konkrete që mund ta parandalojë riinfektimin pasi merrni vaksinën.

– Krijon diskriminim: Pasaporta të tilla do të ofrojnë privilegje për ata që janë vaksinuar dhe supozohet se janë të mbrojtur.

– Mosarritja e vaksinës bëhet viktimë: Duke qenë se administrimi i vaksinimit bazohet në një sistem prioritar, disa njerëz do të vaksinohen para të tjerëve.

– Rritni dokumentet e rreme: Pasaportat mund të inkurajojnë njerëzit që nuk janë vaksinuar ende ose që zgjedhin të mos vaksinohen për të marrë certifikim në tregun e zi.

Along with the coronavirus vaccination campaign, the requirement for “vaccination passports” for international travel is entering the world agenda. Many countries have taken the first steps and made plans in this regard. However, it should not be overlooked that there is a great risk that government decisions on this issue will lead to the perception of discrimination of societies that have long struggled with pandemic problems.

The Emergency Committee of the World Health Organization recommends that a requirement for vaccination passports not be imposed on international travelers, but that global emergencies continue. This is due to new variants of the coronavirus. On the other hand, the requirement to prove that you have been vaccinated to enter certain countries is not new.

People who have traveled for a long time have had to prove that they have been vaccinated against diseases such as jaundice, rubella and cholera.

Brian Behlendorf, executive director of the Linux Foundation for Public Health, a technology-focused organization that helps fight Covid-19, made an extraordinary statement to the BBC on the issue.

“Anyone traveling internationally to countries seeking vaccination against malaria, diphtheria and other diseases has received a yellow card. Parents with children in public schools had to prove that their child had been vaccinated. “This is nothing new,” said Behlendorf.

Several international airlines have announced that they will start using the digital travel card, developed by the International Air Transport Association, to provide a document that passengers have been vaccinated or tested for Covid-19.

But what do countries think about the vaccination passport when not even 10% of the world’s population has been vaccinated yet? Let’s take a brief look!

Bahrain became the first country to start using a digital coronavirus vaccination passport. Turkey has said it will discuss it with the outside organization. Sweden and Denmark have announced that they will issue passports to allow citizens to travel abroad. Denmark has said it will publish an accessible register to check a person’s vaccination status. The Danish government intends to do more research and develop the program before making a final decision on whether vaccination passports can be used for more than just travel abroad.

The British government, according to Nadhim Zahawi, the deputy minister responsible for vaccines in the UK, is not considering a vaccination passport. He said that those who travel should try their vaccination with a document obtained from the family doctor, informs abcnews.al.

Greece has said it will open its borders to those who have a vaccination passport and will even lift the quarantine for those who prove they have been vaccinated. This has prompted the Ministry of Transport, the Ministry of Foreign Affairs and the Ministry of Health in the UK to start work on developing a kind of vaccine certification.

“Green Passport”, the agreement between Greece and Israel

Israeli officials had signaled that a ‘green passport’ could be enforced that would allow vaccinated people to eat in restaurants, go to theaters and cinemas, travel and be quarantined on international travel. A serious step has been taken in this direction.

Recently, the Greek and Israeli prime ministers announced that they have reached an agreement on the use of this passport, between the two countries.

Difference of ideas between European Union countries

While Greece has agreed to vaccination passports, in France, one of the EU countries where public reluctance to vaccinate is high, there has been opposition as it is seen as a way of forcing you to get the vaccine.

In Germany, on the other hand, the Ethics Council, an independent body that advises the government, expressed the view that vaccinators should not be given any privileges.

The situation in China and Taiwan

China aims to complete the vaccination of 50 million people by mid-March. Authorities were planning to add vaccine data to health applications on the phone so that they could be exempted from quarantines applied to travel within the country between cities and regions, informs abcnews.al.

However, as the virus began to spread rapidly again in some regions, these plans are reported to be shut down for now. In Taiwan, it is suspected that the vaccine will replace quarantine or other measures. Currently, the 14-day quarantine for people entering Taiwan continues, regardless of whether they have been vaccinated or not.
After America?

The Credential Vaccination Initiative (VCI), which includes tech giants such as Microsoft, Oracle, Salesforce and various US health organizations, announced that it is working on a digital vaccination passport, which could cause controversy, informs abcnews.al . According to the written statement, “VCI has worked with the prediction that governments and companies around the world will soon seek evidence that citizens have been vaccinated.”

The biggest risk: False tests

A study conducted by the BBC, revealed that on international transport lines, passengers are using many false Covid tests. This means that printed documents proving that you have been vaccinated can be easily forged. Documents are in different languages ​​and formats, which makes them difficult to control.

Advantages and disadvantages of ‘vaccination passports’

Advantages

– Encourages people: Such passports can serve as a powerful motive for people to be vaccinated.

– Creates opportunities and stimulates tourism: Companies that can not make certain business trips due to the pandemic by issuing vaccination passports can take advantage of this opportunity.

– Offers travel privileges: Passports can also be valued in terms of international travel. Getting vaccinated means you are less likely to get infected.

Disadvantages

– You can also transmit the virus if you have been vaccinated: Scientists say there is still no concrete evidence that can prevent re-infection after you get the vaccine.

– Creates discrimination: Such passports will provide privileges to those who have been vaccinated and are presumed to be protected.

– Vaccination failure becomes a victim: Since vaccination administration is based on a priority system, some people will be vaccinated in front of others.

– Increase fake documents: Passports can encourage people who have not yet been vaccinated or who choose not to be vaccinated to obtain certification on the black market