Kryeministri Edi Rama ka komentuar faktin që Lëvizja Vetëvendosja e Albin Kurtit ka hapur një degë edhe në Tiranë, dhe e ka cilësuar këtë lëvizje të politikanit kosovar një lajthitje në një proçes tranzicioni.

Në një intervistë për “Top Channel”, kreu i qeverisë shqiptare, duke reaguar për këtë lëvizje të Albin Kurtit, ku pati dhe zëra se do të drejtohej nga ish-ministri i Jashtëm i Shqipërisë, Ditmir Bushati, deklaroi se duhet njëfarë kohe për t’u bërë kryeministër.

“Mendoni për një moment sikur një degë e PS, natyrisht me miratim nga Kryesia dhe nga unë, të bëjë protestë në ditën e pavarësisë së Kosovës dhe të thotë nuk është koha për të festuar, por për të reflektuar, dhe të bëjë një fletërrufe, që duket sikur është nxjerrë nga printerat e opozitës me qeverinë e Kosovës, çfarë do të mendonin njerëzit?

Unë e konsideroj një lajthitje në një proces tranzicioni nga opozita në qeverisje, në një vakum, ku kam qenë edhe vetë dhe duhet njëfarë kohe për të bërë kryeministrin. Sepse kryeministër zgjidhesh ditën kur fillon, por bëhesh me kalimin e kohës”, tha Rama.

Vetëvendosja in Tirana, Rama attacks Albin Kurti: Swirling, it takes time to become prime minister!

Prime Minister Edi Rama has commented on the fact that Albin Kurti’s Self-Determination Movement has also opened a branch in Tirana, calling the move by the Kosovar politician a breakthrough in a transition process.

In an interview with Top Channel, the head of the Albanian government, reacting to this move by Albin Kurti, where there were rumors that he would be led by former Albanian Foreign Minister Ditmir Bushati, stated that it would take some time for him to do so. ‘became prime minister.

“Think for a moment as if a branch of the SP, with the approval of the Presidency and myself, would protest on Kosovo’s Independence Day and say it is not the time to celebrate, but to reflect, and to make a leaflet, that looks like it was taken out of the printers of the opposition with the kosovo government, what would people think?

I consider it a breakthrough in a process of transition from the opposition to the government, in a vacuum where I have been myself and it takes a while to become prime minister. Because you are prime minister on the day you start, but you do over time, “Rama said.