Mediat angleze i kanë bërë jehonë lajmit të nënshkrimit të marrëveshjes së deportimit me qeverisë shqiptare dhe asaj britanike për të burgosurit.

Gazeta britanike Daily Express e përshkruan si historike marrëveshjen e arritur mes dy vendeve për deportimin e shpejtë të shqiptarëve të dënuar në Britani, përfshirë këtu trafikantët e drogës.

“Gangsterët shqiptarë kanë qenë të lidhur shumë me tregtinë e drogës në Britaninë e Madhe dhe thuhet se kanë marrë kontrollin e shumë tregjeve të kokainës, sipas Agjencisë Kombëtare të Krimit. Pothuajse 16 përqind e kriminelëve prapa hekurave janë shqiptarë – shkelësit më të lartë kombëtarë të huaj në burgjet e Britanisë. Sekretarja e Brendshme Znj. Patel tha: “Unë jam e vendosur të rregulloj sistemin tonë të imigracionit, të ndaloj hyrjen e paligjshme dhe të heq ata që nuk kanë të drejtë të jenë në Britaninë e Madhe sa më shpejt të jetë e mundur”, shkruan media britanike.

Plani ynë i ri për imigracionin, sipas saj, së bashku me këtë marrëveshje të re, do të përshpejtojë largimin e shtetasve shqiptarë të cilët kanë kryer krime në Mbretërinë e Bashkuar dhe tejkaluan mirëpritjen e tyre.

“Unë nuk kërkoj të shfajësohem për heqjen e kriminelëve të huaj të rrezikshëm për të mbrojtur popullin britanik dhe, deri më tani këtë vit, më shumë se 1.000 kriminelë të huaj janë deportuar, me më shumë që janë larguar çdo javë.” Ministria e Brendshme zbuloi dje se marrëveshja e re do të lejojë Britaninë të dëbojë kriminelët e huaj dhe imigrantët e paligjshëm më lehtë. Qeveria ka larguar 254 kriminelë shqiptarë nga Britania, si dhe 85 shtetas të tjerë shqiptarë pa të drejtë leje qëndrimi”, shkruan media britanike.

Gjatë një vizite dy ditore në kryeqytetin shqiptar Tiranë, zonja Patel diskutoi trafikun e drogës, pastrimin e parave dhe krimin e organizuar të kryer nga bandat në rajon.

Ndërsa marrëveshja e nënshkruar sot, për ministrin shqiptar Bledi Çuçi përmes saj rregullohen procedurat e ripranimit dhe tranzitit në rastet e dëbimit të personave, hyrja ose qëndrimi i të cilëve është i paligjshëm në territoret e shteteve të tyre.

“I rikonfirmova ministres gatishmërinë për thellimin e hetimeve të përbashkëta përmes shkëmbimit intensiv të informacionit, për grupe kriminale që operojnë në dy vendet, apo elementë që përpiqen t’i fshihen drejtësisë. Po kështu e njoha me punën për reformimin e vazhdueshëm të Policisë së Shtetit, për të ndërtuar një marrëdhënie të fortë besimi me qytetarët dhe për ta qasur trupën gjithnjë e më shumë si shërbim e jo si forcë. Shqipëria mirëpret asistencën dhe ekspertizën e Britanisë së Madhe në ngritjen e kapaciteteve, sidomos në fusha që lidhen me teknologjinë dhe inovacionin, që ndikojnë drejtpërdrejt në rritjen cilësore dhe efikasitetit e punës së Policisë së Shtetit”, shprehet Çuçi.

Ministrja britanike gjithashtu u takua me Kryeministrin Edi Rama dhe mirëpriti bashkëpunimin e vazhdueshëm midis Britanisë dhe Shqipërisë në luftën kundër krimit. Ata gjithashtu riafirmuan angazhimin e tyre të përbashkët për goditjen e grupeve të krimit të organizuar me bazë në Ballkanin Perëndimor.

Ndërkohë, Zyra e Prokurorisë së Kurorës zbuloi dje se migrantët që drejtojnë gomone nëpër Kanalin Anglez me qëllimin e vetëm për të kërkuar azil nuk do të ndiqen më penalisht.

Udhëzimi i ri ligjor i lëshuar nga CPS deklaroi: “Në rastet që përfshijnë përdorimin e një anijeje kur qëllimi i vetëm është që të përgjohet nga Forca Kufitare në det dhe të futet në port për të bërë kërkesa për azil, nuk do të bëhet shkelje e ligjit të imigracionit”.

The English media have echoed the news of the signing of the deportation agreement with the Albanian and British governments for the prisoners.

The British newspaper Daily Express describes as historic the agreement reached between the two countries for the rapid deportation of convicted Albanians to Britain, including drug traffickers.

“Albanian gangsters have been heavily involved in the UK drug trade and are said to have taken control of many cocaine markets, according to the National Crime Agency. Almost 16 per cent of the criminals behind bars are Albanians – the top national offenders. “I am determined to regulate our immigration system, stop illegal entry and remove those who are not eligible to be in the UK as soon as possible,” said Home Secretary Ms Patel. possible “, writes the British media.

Our new immigration plan, according to her, together with this new agreement, will accelerate the departure of Albanian citizens who have committed crimes in the UK and exceeded their welcome.

“I do not seek to apologize for removing dangerous foreign criminals to protect the British people and, so far this year, more than 1,000 foreign criminals have been deported, with more leaving every week.” The Home Office revealed yesterday that the new deal will allow Britain to deport foreign criminals and illegal immigrants more easily. “The government has expelled 254 Albanian criminals from Britain, as well as 85 other Albanian citizens without the right of residence permit”, writes the British media.

During a two-day visit to the Albanian capital Tirana, Ms. Patel discussed drug trafficking, money laundering and organized crime committed by gangs in the region.

While the agreement signed today, for the Albanian Minister Bledi Çuçi through it regulates the readmission and transit procedures in cases of deportation of persons whose entry or stay is illegal in the territories of their states.

“I reconfirmed to the Minister the readiness to deepen joint investigations through intensive exchange of information, for criminal groups operating in the two countries, or elements trying to hide from justice. I also acquainted him with the work for the continuous reform of the State Police , to build a strong relationship of trust with citizens and to approach the body more and more as a service rather than a force.Albania welcomes UK assistance and expertise in capacity building, especially in areas related to technology and innovation “, which directly affect the quality and efficiency of the work of the State Police”, says Çuçi.

The British Minister also met with Prime Minister Edi Rama and welcomed the ongoing cooperation between Britain and Albania in the fight against crime. They also reaffirmed their joint commitment to crack down on organized groups based in the Western Balkans.

Meanwhile, the Crown Prosecution Office revealed yesterday that migrants driving dinghies across the English Channel with the sole purpose of seeking asylum will no longer be prosecuted.

The new legal instruction issued by the CPS stated: “In cases involving the use of a ship when the sole purpose is to be intercepted by the Border Force at sea and to enter the port to apply for asylum, there will be no violation of the immigration law “.