Tani që kanë mbetur vetëm dy javë deri në zgjedhjet presidenciale, shqiptaro-amerikanët e shohin veten si një kategori votuesish që në shtete të caktuara mund të ndikojnë tek rezultati i votimeve.

Por, ashtu si në zgjedhjet e mëparshme, ata nuk paraqiten si një bllok i vetëm në favor të një kandidati të caktuar. Kolegu ynë Ilir Ikonomi bisedoi në Skype me disa veprimtarë të komunitetit. Preferencat e tyre ndryshojnë, ndërkohë që disa prej tyre thonë se shqiptarët e Amerikës nuk duhet t’ia mbyllin dyert asnjërës prej partive politike.

Nëse do ta hedhin votën me postë apo do të paraqiten fizikisht në qendrat e votimit, shqiptaro-amerikanët janë të ndarë në preferencat e tyre për zgjedhjet që po afrojnë.

Të dy kandidatët janë angazhuar personalisht në çështje që lidhen me shqiptarët, Presidenti Donald Trump duke sjellë në Shtëpinë e Bardhë udhëheqësit e Kosovës dhe Serbisë, ndërsa rivali i tij demokrat, ish-nënpresidenti Joe Biden duke u kujtuar atyre se ka një vizion pro Shqipërisë dhe Kosovës.

Peter Lumaj, një avokat i cili dy vjet më parë garoi për t’u zgjedhur si guvernator i shtetit Konektikat, thotë se ka arsyet e tij se përse e mbështet presidentin Donald Trump.

“Çdo premtim që bëri në vitin 2016 për votuesit ai e ka mbajtur. Po të shihni fuqizimin e ekonomisë, të dollarit, investimet, emigracionin, fuqizimin e ushtrisë, amerikanizmin që e vuri para çdo gjëje, këto janë premtime që në historinë e vonë të Amerikës presidentët e mëparshëm nuk i kanë mbajtur gjatë fushatës, ndërsa Presidenti Trump është i veçantë dhe i mbajti të gjitha.”

Pyetjes së Zërit të Amerikës nëse Presidenti Trump rizgjidhet, a do të ndikonte kjo për t’u dhënë një shtytje reformave në Shqipëri dhe për të arritur një marrëveshje Kosovë-Serbi për njohje reciproke, zoti Lumaj i përgjigjet:

“Administrata Trump është jashtëzakonisht e interesuar për të luftuar korrupsionin dhe për të zhvilluar ekonominë. Shqipëria dhe Ballkani njihen për një ekonomi të dobët dhe korrupsion. Po të shohësh premtimet e tij për hapa konkrete për zgjidhjen e konfliktit në Lindjen e Mesme lidhur me Izraelin, ai ishte i vetmi që arriti një gjë të tillë. Bëri të njëjtën gjë për sa i përket Serbisë dhe Kosovës. I detyroi të vinin në Uashington dhe të diskutojnë të paktën hapin e parë sa i përket lehtësimit të marrëdhënieve ekonomike dhe fuqizimit të ekonomisë midis këtyre dy shteteve. Unë besoj se rizgjedhja e zotit Trump ,që e shoh se mund të ndodhë dhe ka mundësi jashtëzakonisht të lartë që të ndodhë përsëri, kjo do të ishte pozitive për krejt Ballkanin, duke përfshirë Kosovën dhe Shqipërinë.”

Në Nju Jork, Avni Mustafaj është pjesë e një grupi të quajtur Shqiptaro-Amerikanët për Bidenin. Ai thotë se fushata e këtij grupi përqendrohet në shtete të tilla si Miçigani, që mund të jenë vendimtare për zgjedhjet. Zoti Mustafaj rendit disa nga arsyet e mbështetjes së së tij për zotin Biden:

“Për Joe Biden, ne e dimë se ai ka qenë aktiv në çështjet e shqiptarëve, ka qenë shumë agresiv dhe shumë proshqiptar.”

Zoti Mustafaj e ilustron këtë me përvojën e tij nga dita kur Natoja filloi bombardimet kundër forcave të Millosheviçit në vitin 1999 dhe kur ai bashkë me shqiptarë të tjerë ndodheshin në një sallë të Kongresit:

“Kur mora vesh që nisi bombardimi, unë dola në korridor dhe njeriu i parë që pashë ishte në atë kohë senatori Joe Biden. I thashë: Zoti Senator, faleminderit shumë që shpëtove popullin tonë.”

Zoti Mustafaj i tregoi Zërit të Amerikës një letër që ai thotë se shpreh vizionin e zotit Biden për Shqipërinë dhe Kosovën.

“Kjo letër tregon për marrëdhëniet që ai do të ketë me çështjet e shqiptarëve në të ardhmen. Ai e ka bërë të qartë se… do të përkrahë Kosovën, që Serbia ta njohë Kosovën pa ndryshime të kufirit, por ashtu siç është. Nënpresidenti Biden thotë se do të angazhohet të ndihmojë Shqipërinë të anëtarësohet sa më shpejt në Bashkimin Evropian.”

Richard Lukaj, themelues i grupit bankar Bank Street në Stamford të shtetit Konektikat, është i regjistruar si republikan, por ka marrë pjesë në aktivitetet e demokratëve, si për shembull në vitin 2014, kur i ftuar në shtëpinë e tij ishte nënpresidenti Joe Biden për mbledhje fondesh.

“Është jashtëzakonisht e rëndësishme që komuniteti shqiptar të mos lejojë që çështjet tona të bëhen çështje partiake në këtë vend. Ne kemi një trashëgimi të gjatë angazhimi dypartiak për interesin tonë në Evropën Juglindore. Është me shumë rëndësi që ta ruajmë një qëndrim të tillë.”

Zoti Lukaj thotë se nuk dëshiron ta minimizojë aspak rëndësinë e këtyre zgjedhjeve, ku ai mendon se komuniteti shqiptar ka shumë për të ofruar, por beson se shqiptaro-amerikanët nuk duhet t’i mbyllin dyert asnjërës forcë politike:

“Disa personalitete në komunitetin tonë janë bërë më aktivë në emër të kësaj ose asaj fushate. Sinqerisht mendoj se ta bësh këtë për hir të asaj që ata e quajnë ‘çështja shqiptare’ është paksa e rrezikshme. Mendoj se duhet punuar me të dyja palët. Pavarësisht se kush i fiton zgjedhjet, komunitetit shqiptar do t’i duhet të lundrojë në ujëra komplekse dhe këtu ne na duhet të jemi të qëndrueshëm dhe të kemi miq afatgjatë në dyja anët e spektrit.”

Por sa shpresa duhet të varin shqiptarët tek cilido që do të vijë në Shtëpinë e Bardhë? Zoti Lukaj ka një përgjigje konkrete.

“Shqiptarët duhet të ndihmojnë veten e tyre, pavarësisht se kush vjen në Shtëpinë e Bardhë në këtë kapitull të ri, sepse tani për tani, pengesa më e madhe për përparimin tek ata janë ndarjet dhe qeverisja relativisht e paqëndrueshme që ekziston në Kosovë. Mendoj se ne duhet të pastrojmë shtëpinë tonë dhe ta vëmë veten në pozitën që të jemi partner i besueshëm në tryezën e bisedimeve.”

Uk Lushi, specialist i tregut të aksioneve në Nju Jork, thotë se nuk ka preferenca partiake dhe ende nuk ka vendosur se për cilin kandidat do të votojë:

I pyetur nga Zëri i Amerikës se nëse zoti Trump rizgjidhet, a do t’i vazhdonte përpjekjet për arritjen e një njohjeje reciproke Kosovë-Serbi dhe nëse zgjidhet zoti Biden a do të bënte ai të njëjtën gjë, zoti Lushi thotë:

“Po. Përgjigja është pa ekuivoke po. Unë mendoj se pavarësisht se kush do të jetë në Shtëpinë e Bardhë, edhe Presidenti Trump edhe Presidenti Biden, nëse zgjidhet, ata të dy do të angazhohen për njohjen dhe forcimin e shtetit të Kosovës, për arësye se shteti i Kosovës është shtet ku pleksen interesat amerikane dhe ku mbrohen interesat amerikane. Organet dhe institucionet e tjera të shtetit amerikan që punojnë jashtëzakonisht shumë për rajonin dhe për Evropën, kanë një interes të fortë që Kosovën ta bëjnë anëtare të Kombeve të Bashkuara.”

Now that there are only two weeks left until the presidential election, Albanian-Americans see themselves as a category of voters who in certain countries can influence the outcome of the vote.

But, as in previous elections, they do not present themselves as a single bloc in favor of a particular candidate. Our colleague Ilir Ikonomi talked on Skype with some community activists. Their preferences vary, with some saying that Albanians in America should not close their doors to any of the political parties.

Whether they cast their ballots by mail or go to the polls, Albanian-Americans are divided on their preferences for the upcoming elections.

Both candidates have been personally involved in issues related to Albanians, President Donald Trump bringing the leaders of Kosovo and Serbia to the White House, while his Democratic rival, former Vice President Joe Biden reminding them that he has a pro-Albania vision and Kosovo.

Peter Lumaj, a lawyer who ran for governor of Connecticut two years ago, says he has his reasons for supporting President Donald Trump.

“Every promise he made in 2016 to the voters he has kept. If you look at the strengthening of the economy, the dollar, investment, immigration, the strengthening of the military, the Americanism that put it first, these are promises that in recent American history previous presidents have not kept during the campaign, while President Trump is special and kept them all. ”

To the question of VOA if President Trump is re-elected, would this affect the impetus for reforms in Albania and reach a Kosovo-Serbia agreement for mutual recognition, Mr. Lumaj answers:

“The Trump administration is extremely interested in fighting corruption and developing the economy. Albania and the Balkans are known for their weak economies and corruption. If you look at his promises of concrete steps to resolve the Middle East conflict over Israel, he was the only one who achieved that. He did the same with Serbia and Kosovo. It forced them to come to Washington and discuss at least the first step in terms of easing economic relations and strengthening the economy between the two states. “I believe that the re-election of Mr. Trump, which I see could happen and has an extremely high probability of happening again, would be positive for the entire Balkans, including Kosovo and Albania.”

In New York, Avni Mustafaj is part of a group called Albanian-Americans for Biden. He says the group’s campaign focuses on states such as Michigan, which could be crucial to the election. Mr. Mustafaj lists some of the reasons for his support for Mr. Biden:

“For Joe Biden, we know that he has been active in Albanian affairs, he has been very aggressive and very pro-Albanian.”

Mr. Mustafaj illustrates this with his experience from the day NATO began bombing Milosevic’s forces in 1999 and when he and other Albanians were in a Congress hall:

“When I heard the bombing started, I went out into the hallway and the first person I saw was then-Senator Joe Biden. I said, “Mr. Senator, thank you very much for saving our people.”

Mr. Mustafaj showed VOA a letter that he says expresses Mr. Biden’s vision for Albania and Kosovo.

“This letter shows the relations he will have with the issues of Albanians in the future. He made it clear that… he will support Kosovo, that Serbia recognizes Kosovo without border changes, but as it is. “Vice President Biden says he will be committed to helping Albania join the European Union as soon as possible.”

Richard Lukaj, founder of Bank Street banking group in Stamford, Connecticut, is a registered Republican but has participated in Democrat activities, such as in 2014, when Vice President Joe Biden was invited to his meeting fundraiser.

“It is extremely important that the Albanian community does not allow our issues to become partisan issues in this country. We have a long legacy of bipartisan commitment to our interest in Southeast Europe. It is very important that we maintain such an attitude. ”

Mr. Lukaj says that he does not want to minimize the importance of these elections, where he thinks that the Albanian community has a lot to offer, but he believes that the Albanian-Americans should not close the doors to any political force:

“Some personalities in our community have become more active in the name of this or that campaign. I honestly think that doing this for the sake of what they call the ‘Albanian issue’ is a bit dangerous. I think we need to work with both parties. “Regardless of who wins the election, the Albanian community will have to navigate complex waters, and here we need to be resilient and have long-term friends on both sides of the spectrum.”

But how much hope should Albanians have for anyone who comes to the White House? Mr. Lukaj has a concrete answer.

“Albanians need to help themselves, regardless of who comes to the White House in this new chapter, because for now, the biggest obstacle to their progress is the divisions and relatively unstable governance that exists in Kosovo. “I think we need to clean our house and put ourselves in a position to be a reliable partner at the negotiating table.”

Uk Lushi, a stock market specialist in New York, says he has no party preferences and has not yet decided which candidate to vote for:

Asked by VOA if Mr. Trump is re-elected, would he continue his efforts to achieve mutual recognition of Kosovo-Serbia, and if Mr. Biden is elected, would he do the same, Mr. Lushi says:

“Yes. The answer is unequivocally yes. I think that regardless of who will be in the White House, both President Trump and President Biden, if elected, they will both be committed to recognizing and strengthening the state of Kosovo, because the state of Kosovo is a country where interests are at stake. American and where American interests are protected. “Other US state bodies and institutions that work extremely hard for the region and for Europe have a strong interest in making Kosovo a member of the United Nations.”