Avokati i kryebashkiakut të Gramshit Esmerald Xhafa ka folur për Fax News duke thënë se Klodian Tace ka shkuar në polici vetëm për të bërë deklaratë si dëshmitar për veprën penale të vjedhjes së parave, jo si i akuzuar.

“Klodian Tace ishte i punësuar pranë një subjekti privat dhe një punonjëse ka bërë kallëzim. Më pas Tace është paraqitur në komisariatin e policisë Tiranë, ka bërë deklarimin dhe referuar proces verbalit, është pyetur në cilësinë e personit që ka dijeni për veprën penale, ndërsa nga ana e prokurorisë pranë gjykatës të tiranës, kjo çështje i është kaluar komisariatit për zbulimin e autorit. Duke qenë se nuk është zbuluar autori, është pushuar çështje.

Bazuar në akt deklarimin, Tace nuk ka asnjë pikë që duhet ta bënte të ditur këtë fakt. Fakti është se nuk ka qenë as i ndaluar, as i arrestuar, thjesht ka dijeni për kryerjen e një vepre penale, e cila më pas është pushuar. Nuk është marrë as për tu ripyetur dhe nuk ka pasur asnjë lloj cilësimi tjetër juridik por si person që ka dijeni për veprën penale”, tha Xhafa.

Kryebashkiaku i Gramshit Klodian Taçe dyshohet se ka fshehur hetimin e vitit 2009 nga prokuroria e Tiranës, sipas fakteve te bera publike, ku ai është kallëzuar penalisht nga recepsionistja e një qendre private shëndetësore me akuzèn e vjedhjès së 68 mijë lekëve të reja.

Gramsh Mayor Esmerald Xhafa’s lawyer told Fax News that Klodian Tace had gone to the police only to testify as a witness to the crime of stealing money, not as a defendant.

“Klodian Tace was employed by a private entity and an employee filed a report. Afterwards, Tace appeared at the Tirana Police Station, made a statement and referred to the minutes, was questioned as a person aware of the criminal offense, while the prosecution at the Tirana court passed the case to the police station for detection. of the author. As the perpetrator has not been identified, the case has been dropped.

Based on the declaration act, Tace has no point in disclosing this fact. The fact is that he was neither detained nor arrested, he is simply aware of the commission of a criminal offense, which was later dismissed. It has not even been taken for questioning and there has been no other legal qualification but as a person who is aware of the criminal offense “, said Xhafa.

The mayor of Gramsh, Klodian Taçe, is suspected of hiding the 2009 investigation from the Tirana prosecutor’s office, according to the facts made public, where he was criminally charged by the receptionist of a private health center with the accusation of stealing 68 thousand new lek.