Larja e parave nuk është ide e mirë, siç e ka zbuluar një korenao-jugor, por ka futur paratë në rrobalarëse për t’i pastruar ato nga koronavirusi. Zyrtarët thonë se humbjet ishin të konsiderueshme, shkruan agjencia AP.

Personi që jeton në qytetin Ansan, në afërsi të Seoulit, ka vendosur një grumbull të valutave 50 won (42mijë dollarë) në rrobalarëse më herët këtë vit. Disa nga paratë kishin pësuar dëmtime serioze dhe personi ka kontaktuar Bankën e Koresë për të zbuluar nëse mund t’i shkëmbejë me para të reja.

Sipas rregullave të bankës për shkëmbim të parave, personit i janë dhënë para të reja në vlerë 23 milionë won (19.320 dollarë), ka njoftuar Banka e Koresë.

Zyrtarja e bankës, Seo Jee Woun, ka treguar se numri i bankënotave 50 mijë won që banka i ka shkëmbyer me gjysmë-vlere ishte 507. Ajo ka thënë se banka nuk ka llogaritur numrin e bankënotave që nuk ka mundur t’i shkëmbejë për shkak të dëmeve të mëdha.

Ajo ka thënë se zyrtarët e bankës nuk e dinë se sa bankënota ishte munduar të lante personi. Por ka treguar se humbja ishte e konsiderueshme. Personi është identifikuar vetëm me mbiemrin Eom.

Money laundering is not a good idea, as a South Korean has discovered, but he put the money in the washing machine to clean it of the coronavirus. Officials say the losses were significant, writes the AP agency.

The man, who lives in the city of Ansan, near Seoul, put a pile of 50 won ($ 42,000) worth of currency in the laundry earlier this year. Some of the money was badly damaged and the person contacted the Bank of Korea to find out if he could exchange it for new money.

Under the bank’s rules for exchanging money, the person was given new money worth 23 million won ($ 19,320), the Bank of Korea announced.

The bank’s official, Seo Jee Woun, indicated that the number of 50,000 won banknotes the bank had exchanged for half-value was 507. She said the bank had not calculated the number of banknotes it could not exchange due to of large damages.

She said bank officials did not know how many banknotes the person had tried to wash. But it has shown that the loss was considerable. The person is identified only by the surname Eom.