Mediat greke shkruajnë se kryeministri Edi Rama është i gatshëm t’i japë Turqisë Pashalimanin, për ta shndërruar në një bazë ushtarake detare.

Në një shkrim të gjatë ku shprehet shqetësimi se Greqia po rrethohet nga baza detare ushtarake turke, thekson se shteti grek nuk po merr asnjë masë ndaj këtij fakti.

Media greke “Estia” e lidh zhvillimin e bazës së Pashalimanit me Turqinë, si edhe me aeroportin që pritet të ndërtohet në qytetin e Vlorës po me këtë shtet, që të forcojë ‘rrethimin’ e Greqisë.

“Në ujërat e Jonit nuk do të shohim vetëm luftëanije turke, por edhe avionë që do të ngrihen nga aeroporti i Vlorës dhe do të kontrollojnë lëvizjet në det,” thuhet në artikullin e gazetës greke “Estia”,

Në artikullin në fjalë, media akuzon edhe qeverinë greke se nuk ka bërë mjaftueshëm për të prishur planet e kryeministrit Edi Rama dhe mikut të tij, presidentit turk Rexhep Taip Erdogan, duke i vendosur veton për anëtarësimin në Bashkimin Europian.

“Tirana është në proces të kërkimit të bisedimeve të pranimit me Bashkimin Evropian. Athina mund ta pengojë lehtësisht këtë përpjekje. Është shtet anëtar i BE-së dhe ka të drejtën e vetos. E megjithatë ai as nuk e ka thirrur atë. Në këtë mënyrë lejon që Shqipëria të bëhet Turqia e Erdoganit pa reaguar.”- thuhet në artikull.

Po ashtu në artikull komentohen si shqetësim për të ardhmen e minoritarëve grekë në jug të Shqipërisë.

Artikulli ne median Greke.

Athina po përballet me zhvillime jashtëzakonisht shqetësuese, të cilat – si zakonisht – përqendrohen në problemet aktuale dhe i lënë të tjerët të pengohen. Më e keqja, të gjitha, këto probleme zhvillohen dhe shpërthejnë në një pikë, duke çuar në situata të pakontrollueshme. Greqia po përballet sot me probleme të tilla, duke rrezikuar një rrethim strategjik nga Turqia, i cili po përfiton nga situatat dhe ndikimin që ajo ushtron në vendet e Mesdheut dhe Ballkanit. Këto lëvizje janë plotësisht të parashikueshme. Sidoqoftë, vendi ynë i degradon dhe pretendon t’i injorojë, deri në ditën kur situata nuk do t’i lërë më këtë mundësi.

Kjo ditë po afron në Shqipëri, e cila është pothuajse e gatshme për të aktivizuar bazën e Portit Pasha Limanit në Gjirin e Vlorës për Marinën Turke, me të cilën ka pasur një marrëveshje bashkëpunimi ushtarak afatgjatë. Kjo do të thotë që shumë shpejt në ujërat e Jonit nuk do të shohim vetëm luftëanije turke, por edhe avionë që do të ngrihen nga aeroporti i Vlorës dhe do të kontrollojnë lëvizjet në det. Në fakt, pasi ndërtimi i aeroplanit turk të aeroplanit “Anadolu” është afër përfundimit, ne mund të shohim se ai charter të ngrihet në Vlorë dhe të koordinojë lëvizjet e anijeve të tjera luftarake turke nga atje.

Si e kemi lejuar të ndodhë? Pse nuk kemi ushtruar ndikimin që mundemi për ta detyruar Shqipërinë të pezullojë planet e saj? Tirana është në proces të kërkimit të bisedimeve të pranimit me Bashkimin Evropian. Athina mund ta pengojë lehtësisht këtë përpjekje. Është shtet anëtar i BE-së dhe ka të drejtën e vetos. E megjithatë ai as nuk e ka thirrur atë. Kjo lejon që Shqipëria të bëhet Turqia e Erdoganit pa reaguar.

Dhe të mendosh se janë ndërmarrë veprime nga qeveria shqiptare kundër pakicës Greke në Epirin e Veriut. Athina nuk u kujdes, siç bëri për vrasjen e bashkatdhetarit tonë Konstantinos Katsifas. Më parë, ne nuk kemi reaguar ndaj refuzimit të Shqipërisë për të pranuar demarkacionin e kufijve detarë, siç u mor vesh nga ministritë e jashtme të dy vendeve.

Me fjalë të tjera, ekziston një përshkallëzim i veprimeve që ne kemi lejuar. Ato ndodhin pa reaguar. Dhe, ndërsa mund të kishim zgjeruar ujërat territoriale në Jon, ne ende duhet të mbajmë fjalën tonë. Përkundrazi, duhet të sigurohemi që Shqipëria të protestojë nëse ecim përpara. Sidomos nëse ai ka flotën turke në Ionia për ta mbështetur atë.

Libia kohët e fundit është shtuar në taktikat turke të rrethimit strategjik të vendit tonë. Një vend me të cilin dikur kemi pasur një marrëdhënie të veçantë. Por vitet e fundit ne kemi injoruar problemet e saj. Ne e lëmë Italinë të udhëheqë politikën evropiane duke njohur qeverinë e Sarajevës. Dhe ne kujtuam që Libia ekziston vetëm në ditën kur Saraj nënshkroi me Erdogan memorandumin e famshëm për demarkacionin e deteve jo pronësore. Deri atëherë, Libia ishte një problem për të cilin menduam se ishte jashtë diskutimit. Një ndalesë më e shkurtër e syve nuk mund të ekzistonte…

Për momentin, Saraj, me pjesëmarrjen aktive të forcave turke, mund të ketë sukses territorial, por kjo nuk do të thotë se më në fund ka mbizotëruar. Lufta civile Libiane ka evoluar në një luftë, e cila do të zgjasë për shumë vite të tjera. Dhe Saraj do të vazhdojë të kontrollojë një pjesë të territorit të vendit, i cili aktualisht përfshin Al Ëatiyya, bazën më të madhe ajrore të Libisë. Kjo bazë mund të jetë një pikë fillestare për Forcën Ajrore Turke dhe planet e saj për të kontrolluar dhe monitoruar Mesdheun qendror. Porti i Tripolit është tashmë një bazë informale, jashtë së cilës aeroplanët e luftës turke po forcojnë përpjekjen e Sarajevës. Dhe sigurisht që ata mund të drejtojnë bizneset e tyre.

Greqia dhe detet e saj janë nën presionin turk nga tre pika. Nga vetë Turqia, nga Vlora në Shqipëri dhe nga Libia në Saraj. Kundërshtari i këtij të fundit, Khalifa Haftar, vërtet forcohet nga Egjipti fqinj. Një vend me të cilin jemi të lidhur me miqësi dhe interesa të përbashkëta. Dhe që nuk arrin ta kuptojë nënshtrimin që shfaqim. Dhe mbase atje, në reflektimin e tij, është interpretimi i faktit që ende nuk ka vendosur të nënshkruajë me ne një demarkacion të zonave detare që u përkasin të dy vendeve.

Greek media write that Prime Minister Edi Rama is ready to give Turkey Pashaliman, to turn it into a naval base.

In a lengthy article expressing concern that Greece is being surrounded by a Turkish naval base, it stresses that the Greek state is not taking any action against this fact.

Greek media “Estia” connects the development of Pashaliman’s base with Turkey, as well as the airport that is expected to be built in the city of Vlora with this country, to strengthen the ‘siege’ of Greece.

“In the Ionian waters we will not only see Turkish warships, but also planes that will take off from Vlora airport and control sea movements,” reads the article in the Greek newspaper “Estia”.

In the article in question, the media also accuses the Greek government of not doing enough to thwart the plans of Prime Minister Edi Rama and his friend, Turkish President Recep Tayyip Erdogan, by vetoing membership in the European Union.

“Tirana is in the process of seeking accession talks with the European Union. Athens could easily thwart this attempt. It is an EU member state and has the right to veto. And yet he did not even call her. In this way, it allows Albania to become Erdogan’s Turkey without reacting, “the article reads.

The article also comments on the future of Greek minorities in southern Albania.

Article in Greek media.

Athens is facing extremely worrying developments, which – as usual – focus on current problems and let others stumble. Worst of all, these problems develop and explode at one point, leading to uncontrollable situations. Greece is facing such problems today, risking a strategic siege by Turkey, which is taking advantage of the situation and the impact it has on the Mediterranean and the Balkans. These movements are completely predictable. However, our country degrades them and claims to ignore them, until the day when the situation will no longer allow them to do so.

This day is approaching in Albania, which is almost ready to activate the Pasha Port base in the Gulf of Vlora for the Turkish Navy, with which there has been a long-term military cooperation agreement. This means that very soon in the Ionian waters we will not only see Turkish warships, but also planes that will take off from Vlora airport and control sea movements. In fact, since the construction of the Turkish Anadolu aircraft is nearing completion, we can see that it is charter to take off in Vlora and coordinate the movements of other Turkish warships from there.

How did we allow it to happen? Why haven’t we exerted the influence we can to force Albania to suspend its plans? Tirana is in the process of seeking accession talks with the European Union. Athens could easily thwart this attempt. It is an EU member state and has the right to veto. And yet he did not even call her. This allows Albania to become Erdogan’s Turkey without reacting.

And to think that actions have been taken by the Albanian government against the Greek minority in Northern Epirus. Athens did not care, as it did for the murder of our compatriot Konstantinos Katsifas. Previously, we have not reacted to Albania’s refusal to accept the demarcation of maritime borders, as agreed by the two countries’ foreign ministries.

In other words, there is an escalation of actions that we have allowed. They happen without reacting. And while we could have expanded the territorial waters in the Ionian, we still have to keep our word. On the contrary, we need to make sure that Albania protests if we move forward. Especially if he has the Turkish fleet in Ionia to support him.

Libya has recently been added to the Turkish tactics of the strategic siege of our country. A place with which we once had a special relationship. But in recent years we have ignored her problems. We let Italy lead European politics by recognizing the Sarajevo government. And we remembered that Libya only exists on the day Saraj signed with Erdogan the famous memorandum on the demarcation of non-property seas. Until then, Libya was a problem that we thought was out of the question. A shorter eye stop could not exist…

At the moment, Saraj, with the active participation of Turkish forces, may have territorial success, but this does not mean that it has finally prevailed. The Libyan civil war has evolved into a war that will last for many more years. And Saraj will continue to control part of the country’s territory, which currently includes Al Ëatiyya, Libya’s largest air base. This base could be a starting point for the Turkish Air Force and its plans to control and mon