1 Tetor është vendosur si Dita Botërore e të Moshuarve.

Shqiptarët, edhe pse me treguesit ekonomikë dhe të mirëqenies janë më dobët se në rajon, jetojnë më gjatë.

Sipas të dhënave të Eurostat, një shqiptar në moshën 65 vjeç jeton mesatarisht edhe 17.5 vite, më shumë se çdo banor tjetër i rajonit, por 3-5 vite më pak se moshatarët e tyre në vendet e BE.

Jetëgjatësia në vendet e Ballkanit Perëndimor është më pak se 17 vite për personat 65 vjeç. Të dhënat tregojnë se pas shqiptarëve, jetojnë të moshuarit maqedonas me 16.4 vite jetë, malazezët me 16 vite dhe serbët po kaq.

Në BE jetojnë më gjatë 65-vjeçarët në kryeqytetin spanjoll, Madrid me mesatarisht, 23.2 jetë.

Në vitin 2018, një banor i BE-së që ka mbijetuar deri në moshën 65 vjeç, pret të jetojë mesatarisht edhe 20 vite të tjera. Nivelet më të larta të jetëgjatësisë në këtë moshë u regjistruan në një seri rajonesh nga Spanja veriore nëpër pjesën më të madhe të Francës perëndimore dhe jugore dhe në pjesët veriore dhe qendrore të Italisë, si dhe rajonin veriperëndimor grek të Ipeiros.

Një analizë më e detajuar e rajoneve të nivelit të dytë zbulon se në vitin 2018, një person në moshën 65 vjeç që jeton në rajonin e Madridit pret të jetojë edhe 23.2 vjet të tjera, mesatarisht, dhe po kështu edhe 65-vjeçarët e Rajonit Ile de France presin të jetojnë 23.0 vjet.

Në të kundërt, jetëgjatësia për 65-vjeçarët është dukshëm më e ulët në shumicën dërrmuese të rajoneve në vendet anëtare të Lindjes dhe Baltikut. Nivelet më të ulëta të jetëgjatësisë në 65 vjet janë regjistruar në dy rajone bullgare, ku një person 65 vjeç mund të presë të jetojë, mesatarisht, edhe 15,7 vjet.

Në fund të viteve 2030, jetëgjatësia mesatare për burrat shqiptarë do të jetë 80 vjeç dhe për gratë 83.5 vite, sipas projeksioneve bazë të INSTAT të publikuara këto ditë.

Në vitin 2017, jetëgjatësia në lindje u llogarit 77,4 vite për burrat dhe 80 vite për gratë. Kjo do të thotë se gratë jetojnë rreth 3 vite më shumë se burrat. Kjo distancë parashikohet të ruhet edhe në dekadën në vijim.

Projeksionet e jetëgjatësisë morën për bazë indikatorin jetëgjatësinë në lindje. Jetëgjatësia në lindje varet nga gjinia sepse natyralisht gratë kanë gjithmonë jetëgjatësi më të lartë se burrat. Të tria hipotezat e ISTAT projektojnë rritjen e jetëgjatësisë në lindje, por me ritme të ndryshme sipas varianteve./Monitor

October 1 has been designated as World Day of Older Persons.

Albanians, although poorer in economic and welfare indicators than in the region, live longer.

According to Eurostat data, an Albanian at the age of 65 lives on average 17.5 years, more than any other resident in the region, but 3-5 years less than their peers in EU countries.

Life expectancy in the Western Balkans is less than 17 years for people 65 and older. The data show that after Albanians, live Macedonian elderly with 16.4 years of life, Montenegrins with 16 years and Serbs as well.

In the EU, 65-year-olds live longer in the Spanish capital, Madrid, with an average life expectancy of 23.2.

In 2018, an EU resident who has survived to the age of 65 expects to live an average of another 20 years. The highest life expectancy levels at this age were recorded in a series of regions from northern Spain through most of western and southern France and in northern and central Italy, as well as the northwestern Greek region of Ipeiro.

A more detailed analysis of the second tier regions reveals that in 2018, a 65-year-old person living in the Madrid region expects to live another 23.2 years, on average, as well as the 65-year-olds of the Ile Region de France expect to live 23.0 years.

In contrast, life expectancy for 65-year-olds is significantly lower in the vast majority of regions in the Eastern and Baltic member states. The lowest life expectancy at 65 years is recorded in two Bulgarian regions, where a 65-year-old can expect to live an average of 15.7 years.

At the end of 2030, the average life expectancy for Albanian men will be 80 years and for women 83.5 years, according to basic projections of INSTAT published these days.

In 2017, life expectancy at birth was estimated at 77.4 years for men and 80 years for women. This means that women live about 3 years longer than men. This distance is expected to be maintained in the next decade.

Life expectancy projections were based on the life expectancy indicator at birth. Life expectancy at birth depends on gender because naturally women always have a longer life expectancy than men. All three ISTAT hypotheses project to increase life expectancy at birth, but at different rates according to the variants./Monitor