Report Tv sjell ekskluzivisht ndryshimet në pasurinë e krerëve të shtetit shqiptar, rrjedhimisht edhe të politikës, gjatë vitit 2019. Referuar deklaratës së pasurisë, çifti Ilir Meta dhe Monika Kryemadhi, i pari President dhe e dyta kryetare e LSI-së, vijojnë të arkëtojnë të ardhura nga shitja e mëparshme të apartamenteve në pallatin e Kryemadhit në Tiranë. Gjatë vitit 2016, Kryemadhi ka arkëtuar edhe 137 mijë euro nga shitja e apartamenteve, ndërsa deklaron pakësimin e një llogarie bankare me rreth 80 mijë euro, për arsye të paspecifikuara. Kryetarja e LSI e ka ndërtuar pallatin në një sipërfaqe toke që i ka falur vëllai që në vitin 1995 si dhe në një truall shtesë të blerë përmes një kredie 5 milionë lekë.

Që nga viti 2014, kryetarja e LSI Monika Kryemadhi ka shitur 10 apartamente me vlerë rreth 900 mijë euro. Kryemadhi deklaron gjatë vitit 2019 edhe 1.4 milionë pagën si deputete deri në muajin mars dhe më pas gjysmën e pagës i ish-deputete, ndërsa të ardhurat e Metës nga paga dhe dita si President janë rreth 3 milionë lekë në vit ose rreth 27 mijë USD.

Ndërkaq, kryeministri Edi Rama deklaron 2 024 485 lekë të ardhura nga paga si kreu i qeverisë si dhe 4 633 760 lekë nga të ardhura nga krijimtaria artiske. Djali Gregori deklaron 27 150 euro të ardhura nga shitja e veprave të artit. Ndërkaq, të ardhurat e Linda Ramës për vitin 2019 janë 2 380 000 lekë nga paga, 1 876 793 lekë nga konsulenca dhe ekspertiza të ndryshme si dhe 2 717 178 lekë nga dhënia me qira e apartamentit. Zonja Rama deklaron edhe blerjen e një toke truall me sipërfaqe 80 m2, me vlerë 3 000 000 lekë.

Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha dhe bashkëshortja e tij, Aurela, rezultojnë me zero të ardhura që nga data 25 shkurt e vitit 2019. Kjo datë përkon me dorëzimin e mandatit të deputetit nga Basha, në kuadër të skenarit politik për të rrëzuar qeverinë. Por, çuditërisht, pas datës 25 shkurt 2019, edhe bashkëshortja e Bashës nuk rezulton më në marrëdhënie pune. Kryetari i Kuvendit, Gramoz Ruçi, gjatë vitit 2019 deklaron pagën 2 499 876 lekë, ku ka kursyer rreth 900 000 lekë. Bashkëshortja e Ruçit, Erfane Ruçi deklaron 132 000 lekë të ardhura nga pensioni si dhe 31 470 946 lekë nga noteria. Djali Ledian Ruçi, deklaron 1 755 250 lekë të ardhura nga paga në Albkontroll si dhe rreth 30 mijë euro nga qiratë.

Ilir Meta dhe Monika Kryemadhi, pasuria për vitin 2019
Paga si President, 2 264 128 lekë, 6420 euro dieta jashtë vendit, 2 220 USD dieta brenda vendit.
Pakësim llogarie bankare, 1 250 800 lekë.
Shtim i llogarisë së përbashkët Ilir Meta dhe Besar Meta, 1 244 lekë.
Monika Kryemadhi, arkëtim nga shitja e apartamenteve më parë, 8 061 euro, 5267 euro, 12 176 euro, 18 212 euro, 93 404 euro.
Pakësim i llogarive, 80 314 euro dhe 785 589 lekë.
Llogari në paund, 60 001 GBP
Të ardhura nga paga si deputete dhe ish-deputete, 1 393 475 lekë.
Overdraft, 2 231 174 lekë, shlyer 761 euro.
Llogari dyemërore, Bora Meta dhe Kryemadhi, 9 521 lekë.
Pakësim i debitit me kartën visa, 158 357 lekë.
Vajza Bora, përfituar nga kthimi mbrapssh i një pagesa në Universitetin Strathclyde, 2480 GBP.
Vajza Bora, ovedraft 571 724 lekë.
Djali Besari, debit në kartën visa, 575 047 lekë.
Likuidim i overdraftit nga mamaja, Monika Kryemadhi, 306 001 lekë.

Pasuria e kryeministrit Edi Rama për vitin 2019
Të ardhura nga paga si kryeministër, 2 024 485 lekë.
Të ardhura nga krijimtaria artiske, 4 633 760 lekë.
Shtim i llogarisë bankare, 428 348 lekë.
Linda Rama, gjendja e llogarisë bankare shtuar me 6 866 126 nga të ardhurat personale.
Gjendja cash pakësuar me 86 000 lekë.
Blerje tokë truall 80 m2, plus 3 000 000 lekë.
Të ardhura nga paga, 2 380 000 lekë.
Të ardhura nga konsulenca dhe ekspertiza të ndryshme, 1 876 793 lekë.
Të ardhura nga qiraja e apartamentit, 2 717 178 lekë.
Interesa bankare, 2 782 lekë.
Detyrime për një kredi e vitit 2013, shlyer 4 380 euro, detyrimi i mbetur 17 807 euro.
Gregor Rama, shtuar llogaritë bankare me 13 788 lekë dhe 42 961 lekë.
Shitur makina Audi, 12 mijë euro.
Blerë makinë BMW2, 15 mijë euro.
Të ardhura nga shitje e veprave të artit, 27 150 euro.
Kontratë qiraje deri në 7 korrik 2019, 360 000 lekë, nga 1 gusht e këtej 150 000 lekë.

Lulzim Basha, pasuria për vitin 2020
Të ardhura si deputet nga 1 janari 2019 deri në 25 shkurt 2019, 205 600 lekë.
Të ardhura nga mbulimi i shpenzimeve të telefonisë nga Kuvendi, 34 000 lekë.
Të ardhura nga mbulimi i shpenzimeve për karburant nga Kuvendi, 60 032 lekë.
Të ardhura nga paga e bashkëshortes si drejtore programesh, 6 130 euro.

Pasuria e Gramoz Ruçit për vitin 2019
Shtuar llogaria e pagës me 213 326 lekë.
Shtuar gjendja cash, 700 000 lekë.
Të ardhura nga paga si kryetar Kuvendi, 2 499 876 lekë.
Të ardhura nga pensioni i bashkëshortes, Erfane Ruçi, 132 000 lekë.
Bashkëshortja, shtuar depozita bankare me 922 350 lekë.
Ndryshime në llogari dhe depozita, – 168 164 lekë, + 261 630 lekë, + 501 250 lekë, + 229 547 lekë.
Të ardhura nga noteria, 31 470 946 lekë.
Djali Ledian Ruçi, shtuar llogaria me 24 mijë euro, pakësuar llogaria e pagës me 15 784 lekë.
Të ardhura nga paga në Albkontroll, 1 755 250 lekë.
Të ardhura nga kontratat e qirave, 24 mijë euro dhe 900 000 lekë.

Deklarata e pasurisë së Ilir Metës për vitin 2019

Deklarata e pasurisë së Edi Ramës për vitin 2019

Deklarata e pasurisë së Gramoz Ruçit për vitin 2019

Deklarata e pasurisë së Lulzim Bashës për vitin 2019

 

Revealed changes in the wealth of heads of state and politics during 2019, Lulzim Basha and his wife Aurela ‘without work’ since February 25, 2019, Rama 4 633 760 ALL income from artistic creativity
Report Tv brings exclusively the changes in the wealth of the Albanian heads of state, consequently also of politics, during 2019. Referring to the wealth declaration, the couple Ilir Meta and Monika Kryemadhi, the first President and the second president of the SMI, continue to collect income from the previous sale of apartments in the palace of the Chief in Tirana. During 2016, Kryemadhi has collected another 137 thousand euros from the sale of apartments, while declaring the reduction of a bank account by about 80 thousand euros, for unspecified reasons. The chairwoman of the SMI has built the palace on a plot of land that her brother has given her since 1995 as well as on an additional plot of land purchased through a loan of 5 million ALL.

Since 2014, the chairwoman of the SMI Monika Kryemadhi has sold 10 apartments worth about 900 thousand euros. Kryemadhi declares during 2019 another 1.4 million salary as an MP until March and then half of the salary of a former MP, while Meta’s income from salary and day as President is about 3 million ALL per year or about 27 thousand USD.

Meanwhile, Prime Minister Edi Rama declares 2 024 485 lekë income from salary as head of government and 4 633 760 lekë from income from artistic creativity. Gregory’s son declares 27,150 euros in income from the sale of works of art. Meanwhile, Linda Rama’s income for 2019 is 2 380 000 ALL from salary, 1 876 793 ALL from various consulting and expertise and 2 717 178 ALL from renting the apartment. Mrs. Rama also declares the purchase of a plot of land with an area of ​​80 m2, worth 3,000,000 ALL.

Democratic Party Chairman Lulzim Basha and his wife, Aurela, result in zero income since February 25, 2019. This date coincides with the handover of the mandate of MP from Basha, as part of the political scenario to overthrow the government. But, surprisingly, after February 25, 2019, even Basha’s wife is no longer employed. The President of the Assembly, Gramoz Ruçi, during 2019 declares the salary 2 499 876 ALL, where he has saved about 900 000 ALL. Ruçi’s wife, Erfane Ruçi declares 132 000 lekë income from the pension as well as 31 470 946 lekë from the notary. The son Ledian Ruçi, declares 1 755 250 lekë income from the salary in Albkontroll as well as about 30 thousand euros from the rents.

Ilir Meta and Monika Kryemadhi, assets for 2019
Salary as President, 2 264 128 lekë, 6420 euro diet abroad, 2 220 USD diet within the country.
Reduction of bank account, 1 250 800 ALL.
Increase of the joint account Ilir Meta and Besar Meta, 1 244 ALL.
Monika Kryemadhi, collection from the sale of apartments before, 8 061 euros, 5267 euros, 12 176 euros, 18 212 euros, 93 404 euros.
Reduction of accounts, 80 314 euros and 785 589 ALL.
Account in pounds, 60 001 GBP
Income from salary as a deputy and former deputy, 1 393 475 ALL.
Overdraft, 2 231 174 lekë, repaid 761 euros.
Two-term account, Bora Meta and Kryemadhi, 9 521 ALL.
Reduction of the debit with the visa card, 158 357 ALL.
Daughter Bora, benefited from the return of a payment at the University of Strathclyde, GBP 2480.
Daughter Bora, ovedraft 571 724 lekë.
Son Besari, debit on the visa card, 575 047 ALL.
Liquidation of the overdraft by the mother, Monika Kryemadhi, 306 001 ALL.

Wealth of Prime Minister Edi Rama for 2019
Income from salary as prime minister, 2 024 485 ALL.
Income from artistic creativity, 4 633 760 ALL.
Increase of bank account, 428 348 ALL.
Linda Rama, bank account balance increased by 6 866 126 from personal income.
Cash balance decreased by ALL 86,000.
Purchase of land 80 m2, plus 3 000 000 ALL.
Income from salary, 2 380 000 ALL.
Income from various consulting and expertise, 1 876 793 ALL.
Income from renting the apartment, 2 717 178 ALL.
Bank interest, ALL 2,782.
Liabilities for a loan of 2013, repaid 4 380 euros, the remaining liability 17 807 euros.
Gregor Rama, increased bank accounts with 13 788 ALL and 42 961 ALL.
Sold Audi cars, 12 thousand euros.
Bought a BMW2 car, 15 thousand euros.
Proceeds from the sale of works of art, 27,150 euros.
Lease contract until July 7, 2019, 360,000 ALL, from August 1 onwards 150,000 ALL.

Lulzim Basha, wealth for 2020
Income as a deputy from January 1, 2019 to February 25, 2019, 205,600 ALL.
Income from coverage of telephony expenses by the Assembly, 34,000 ALL.
Revenues from the coverage of fuel expenses by the Assembly, 60 032 ALL.
Income from the wife’s salary as program director, 6,130 euros.

Wealth of Gramoz Ruçi for 2019
Salary account increased by 213 326 ALL.
Cash balance increased, ALL 700,000.
Income from salary as Speaker of the Assembly, 2 499 876 ALL.
Income from the pension of the wife, Erfane Ruçi, 132,000 ALL.
Wife, increased bank deposit with 922 350 ALL.
Changes in accounts and deposits, – 168 164 lekë, + 261 630 lekë, + 501 250 lekë, + 229 547 lekë.
Income from the notary, 31 470 946 ALL.
Son Ledian Ruçi, increased the account by 24 thousand euros, decreased the salary account by 15 784 lekë.
Income from salary in Albkontroll, 1 755 250 ALL.
Income from lease contracts, 24 thousand euros and 900 000 ALL.