Në vitin 1961 u zbulua një lloj gjaku i cili i përkiste një gruaje Aborigjene Australiane. Me pas u tregua se vetem 43 persona e kanë këtë lloj gjaku në gjithë botën. “Gjaku i artë” duket se është pikëpyetja më e fundit për stafet mjekësore. Ky është një tip gjaku që është i ngjashëm me grupin e gjakut zero negativ. Këtë lloj e ka një në 160 milionë persona, ose 43 në total në të gjithë botën. Janë të dy dhurues universalë, por mund të marrin gjak vetëm nga persona me grupin e tyre të gjakut.

Mirëpo, ata ka edhe vështirësi, pasi personat me këtë lloj gjaku jetojnë në vende kaq të largëta si Japonia, Brazili, Irlanda, apo e SHBA, gjë që vështirëson dërgimin e një sasie gjaku nëse kërkohet me urgjencë. Në rastin e një operacioni të programuar të ndonjërit prej personave me këtë lloj gjaku, më parë ata japin gjak që u ruhet në bankat e gjakut për 45 ditë.

Burimi:Bigthink| joq.al

In 1961 a blood type was discovered which belonged to an Aboriginal Australian woman. It was later revealed that only 43 people have this type of blood worldwide. “Golden blood” seems to be the latest question mark for medical staff. This is a blood type that is similar to the zero negative blood type. This species has one in 160 million people, or 43 in total worldwide. They are both universal donors, but can only receive blood from people with their own blood type.

However, they also have difficulties, as people with this type of blood live in countries as far away as Japan, Brazil, Ireland, or the US, which makes it difficult to send a quantity of blood if urgently needed. In the case of a scheduled operation of any of the persons with this type of blood, they first give blood that is stored in blood banks for 45 days.