Leon Tolstoi shkruante: “Njerëzit u mbijetojnë tërmeteve, epidemive, tmerrit të sëmundjeve dhe gjithë torturave të shpirtit, por tragjedia më torturuese e të gjitha kohëve ka qenë, është dhe do të jetë tragjedia në dhomën e gjumit”.

Marquis de Luc de Clapiers, shekuj më parë pat thënë: “Objekti më i rëndë në botë është trupi i një gruaje, që nuk e dashuron më “
Sjelljet seksuale të njerëzve janë aq të ndryshme dhe të çuditshme, sa është vështirë të thuash kush është normale e kush jo. A e përfytyroni veten të bëni seks me një robot? A është kjo “normale”? Këto pyetjet e mia mund t’u duken si pyetje prej idioti, por shpejt, do të vijë një ditë, mundet brenda jetës tonë, dhe seksi me partnerë artificialë, do të jetë një gjë e zakonshme në bisedat tona. Mos u çuditni, teknologjia për të bërë këtë lloj seksi, ekziston edhe tani. Natyrshëm, lindin këto pyetje:

Si do të klasifikohet roboti, sipas ligjeve të së ardhmes, pasuri personale, një i rritur i bindur, apo një skllave seksi?

A do të sillemi me robotët, psikologjikisht dhe emocionalisht, ndryshe nga ç’sillemi sot me kukullat seksuale dhe vibratorët?

Kërkuesi në fushën e inteligjencës në University of Maastricht në Holandë, David Levy, paralajmëron se dashuria dhe seksi me robotët, është i paevitueshëm në të ardhmen, dhe , sipas tij, qeveria e parë që do të legalizojë martesat njeri-robot, do të jetë ajo e Massachusetts në Amerikë (atje ndodhet i famshmi Institut i Teknologjisë) Grupi i parë i njerëzve që do të martohen dhe do të bëjnë seks me robotët do të jenë të drithëruarit pas seksit, njerëzit që janë shumë introinvertë dhe kanë probleme psikologjike. Pa dyshim, do të jenë edhe ata, që ndjejnë se janë shumë të shëmtuar dhe nuk tërheqin dot një partner seksual të dëshiruar.

Mos u çuditni. Kujtoni vetëm një shekull më parë. Martesat midis racave të ndryshme ishin të paligjshme kudo në botë dhe quheshin “anormale”, madje një “krim kundër natyrës”. Po kështu ka qenë edhe me martesat me të njëjtin seks. Kudo ato ishin të ndaluara. Tani këto mendime janë hedhur poshtë, sepse kanë ndryshuar sjelljet seksuale të njerëzve dhe bashkë me to dhe mendimi për sjelljet normale seksuale .

Secili nga ne, mund të përfytyrojë disa lloj marrëdhëniesh seksuale midis dy të rriturve, që edhe pse nuk janë me dhunë, janë neveritëse për ne. Gjithkush mund të përfytyrojë ato akte seksuale, jo të dhunshme, por që nuk do të donte ti provonte kurrë, për arsye të edukimit të tij.

Ne jemi qenie të ndërgjegjshme dhe duhet t’i shikojmë në mënyrë kritike dhe ndershmërisht kufizimet tona. Edhe në se vëmë në punë gjithë potencialin tonë intelektual, përsëri do ta kemi të vështirë të themi çfarë është ose nuk është normale në marrëdhëniet seksuale të njerëzve.

Praktikat seksuale që përcaktohen si “normale” ndryshojnë shumë në vende dhe kultura të ndryshme. Ne njohim shumë prej tyre. Por një studim në vitin 2001, i njoftuar në revistën “Sexual and Relationship Therapy”, na thotë: “Me përjashtim të shumë pak vendeve, ne nuk e kemi idenë se çfarë bëjnë njerëzit në shtrat”.

Dëshirat seksuale janë vështirë të kategorizohen duke u bazuar në standarde “normale” dhe “anormale”. Profesori Le Vay, në University of California, San Diego, në librin e tij “The Sexual Brain”, thotë: “Disa njerëz tërhiqen prej partnerëve të pjekur dhe të moshuar, të tjerë prej të rinjve të rritur. Disa kërkojnë partnere të holla, disa të dhjamosura. Disa eksitohen seksualisht nga drita e qiriut dhe muzika e butë, të tjerë nga kamxhikët dhe abuzimi. Disa eksitohen nga kafshët, disa nga motoçikletat, e disa nga të vdekurit. Disa duan seksin në grup; për të tjerë objekti seksual më i fundit është trupi i tyre. Ka njerëz, madje, që kurrë nuk kanë provuar ndjenja seksuale të asnjë lloi”

Dihet pak ose aspak, për shkaqet që ndikojnë në preferencat tona seksuale. Këtu poshtë do të përpiqem të përmbledh, atë që thonë kërkuesit e seksit lidhur me zakonet seksuale në botë:

Në Amerikë, 30 përqind e burrave dhe 28 përqind e grave thonë se nuk kanë bërë kurrë seks (të dëlirë), ose kanë bërë seks vetëm pak herë në vit.
Në Britani, një person mesatar, ka bërë 2,580 herë seks, me pesë partner të ndryshëm, gjatë gjithë jetës së tij, ose të saj.
Në Indi, shumë çifte heqin dorë (abstenojnë) nga aktiviteti seksual, pas moshës pesëdhjetë vjeç, veçanërisht, kur gruaja bëhet gjyshe.
Francezët e moshës gjashtëmbëdhjetë deri dyzet e pesë vjeç, që janë seksualisht aktivë, bëjnë seks mesatarisht 141 herë në vit. Kjo është shpeshtësia më e lartë midis vendeve të studiuara. Banorët e Hong Kongut bëjnë seks vetëm pesëdhjetë e shtatë herë në vit, më e ulta në çdo grup. (Kush di të thotë sa herë bëjnë seks shqiptarët në një vit?)

Në shumë vende të Amerikës Jugore, nënat i mësojnë vajzat e tyre adoleshente si të mbeten “virgjëresha” dhe njëkohësisht të kënaqin dëshirat e tyre seksuale. Ato u mësojnë vajzave të angazhohen në interkursë seksuale anale me djem, në vend që të penetrohen në vaginë para martesës.
Llogaritet që 3 deri 4 përqind e meshkujve të botës dhe 2 përqind e femrave të botës, jetojnë si homoseksualë. Në mbretërinë shtazore, disa përqind e popullatës të rreth 450 specieve gjitare dhe shpendëve, angazhohen në aktivitete seksuale me seks të njëjtë.
Homoseksualiteti mbetet ilegal në pesëdhjetë vende në botë, tetë nga të cilat e dënojnë homoseksualitetin me vdekje: Afganistani, Irani, Pakistani, Mauritania, Arabia Saudite, Sudani, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Jemeni.

Më së paku, 60 përqind e gjithë çifteve në botë janë martuar me shkuesi. Përqindja e divorcit në martesat me shkuesi, është një fraksion i asaj që haset në çiftet që martohen për arsye romantike. Përqindja më e lartë e divorceve është në Hungari dhe në Sh.B.A, dhe më e ulta në Afganistan dhe Indi.
Tradhtia bashkëshortore (e atyre që kanë pranuar të tregojnë në anketime) varion nga 50 përqind tek amerikanët, në 42 përqind tek britanikët, 40 përqind tek gjermanët, 36 përqind tek francezët, 22 përqind tek spanjollët. Në katër vende ka dënim me vdekje për tradhtinë bashkëshortore (natyrisht për gratë jo burrat): Irani, Pakistani, Arabia Saudite dhe Jemeni. Sa është në Shqipëri?

Mund të duket një çudi, por prindërit dhe gjyshërit tanë, kanë bërë seks para martesës ashtu siç bëjmë ne dhe fëmijët tanë. Për këtë flet një studim i vitit 2007, i botuar në revistën “Public Health Reports”. Studimi konkludon: Të dhënat lidhur me seksin para martesës tek amerikanët, tregojnë se sot, amerikanët, bëjnë seks para martesës po aq sa bënin edhe në vitin 1950.

Prej grave që kanë lindur në vitin 1940, njëra në nëntë prej tyre, ka bërë seks para martesës. Sot, kjo shifër është e njëjta, por me disa ndryshime:
Lindjet jashtë martesës janë më të larta sot, nga gjysmë shekulli më parë. Kjo ndodh , pjesërisht, sepse sot nuk ekziston më stigma e fortë për nënat e vetme.
Sot, një djalë e një vajzë që bëjnë seks me njëri-tjetrin, mund të kenë patur shumë partnerë përpara se të martohen. Numri i këtyre të rinjve sot është shumë më i lartë se gjysmë shekulli më parë.

 

Leon Tolstoy wrote: “People survive earthquakes, epidemics, dread of diseases and all the tortures of the soul, but the most excruciating tragedy of all time has been, is and will be the tragedy in the bedroom.”

The Marquis de Luc de Clapiers said centuries ago: “The heaviest object in the world is the body of a woman who no longer loves”
People’s sexual behaviors are so different and weird that it’s hard to tell who’s normal and who’s not. Do you imagine yourself having sex with a robot? Is this “normal”? These questions may seem like idiotic questions to me, but soon, someday, they will come into our lives, and sex with artificial partners will be a commonplace in our conversation. Do not be surprised, the technology to make this kind of sex exists even now. Of course, the following questions arise:

How will the robot, according to the laws of the future, be classified as personal property, an obedient adult, or a sex slave?

Are we going to deal with robots, psychologically and emotionally, as we do today with sex dolls and vibrators?

David Levy, an intelligence researcher at the University of Maastricht in the Netherlands, warns that love and sex with robots is inevitable in the future, and, according to him, the first government to legalize human-robot marriages will be The first group of people to marry and have sex with robots will be post-sex thrills, people who are very introverted and have psychological problems. Undoubtedly, there will be those who feel that they are very ugly and cannot attract a desired sexual partner.

Don’t be surprised. Remember only a century ago. Marriages between different races were illegal all over the world and were called “abnormal”, even a “crime against nature”. So has same-sex marriage. They were banned everywhere. Now these thoughts are rejected because they have changed people’s sexual behaviors and with them the thought of normal sexual behaviors.

Each of us can imagine some kind of sexual intercourse between two adults that, although not violent, is disgusting to us. Everyone can imagine those sexual acts, not violent, but who would never want to try them, for the sake of his education.

We are conscious beings and must look at our limitations critically and honestly. Even if we use all our intellectual potential, we will still find it difficult to say what is or is not normal in people’s sexual relationships.

Sexual practices that are defined as “normal” vary widely in different countries and cultures. We know many of them. But a 2001 study, published in the journal Sexual and Relationship Therapy, tells us: “With the exception of very few countries, we have no idea what people do in bed.”

Sexual desires are difficult to categorize based on “normal” and “abnormal” standards. Professor Le Vay, of the University of California, San Diego, in his book The Sexual Brain, says: “Some people are attracted to mature and older partners, others to young adults. Some require money partners, some obese. Some are sexually aroused by candlelight and soft music, others by whips and abuse. Some are excited by animals, some by motorcycles, and some by the dead. Some want group sex; for others the latest sexual object is their body. There are even people who have never experienced sexual feelings in any way. ”

Little is known about the causes that influence our sexual preferences. Below I will try to summarize what sex researchers say about sexual habits in the world:

In America, 30 percent of men and 28 percent of women say they have never had sex, or have had sex only a few times a year.
In Britain, an average person has had sex 2,580 times, with five different partners, throughout his or her life.
In India, many couples abstain from sexual activity after the age of fifty, especially when a woman becomes a grandmother.
French people aged sixteen to forty-five, who are sexually active, have sex on average 141 times a year. This is the highest frequency among the countries studied. Hong Kong residents have sex only fifty-seven times a year, the lowest of any group. (Who knows how many times Albanians have sex in a year?)

In many South American countries, mothers teach their teenage daughters how to remain “virgins” and at the same time satisfy their sexual desires. They teach girls to engage in anal sexual intercourse with boys instead of penetrating the vagina before marriage.
It is estimated that 3 to 4 percent of the world’s men and 2 percent of the world’s women live as homosexuals. In the animal kingdom, some percent of the population of about 450 mammal and bird species engage in same-sex sexual activity.
Homosexuality remains illegal in fifty countries around the world, eight of which condemn homosexuality to death: Afghanistan, Iran, Pakistan, Mauritania, Saudi Arabia, Sudan, the United Arab Emirates and Yemen.

At the very least, 60 percent of all couples in the world are married to a spouse. The divorce rate in divorced marriages is a fraction of what is found in married couples for romantic reasons. The highest divorce rates are in Hungary and the US, and the lowest in Afghanistan and India.
Spousal adultery (of those who agreed to show in surveys) ranges from 50 percent to Americans, to 42 percent to Britons, 40 percent to Germans, 36 percent to French, 22 percent to Spaniards. There are four death sentences for adultery (of course for women not men): Iran, Pakistan, Saudi Arabia and Yemen. How much is in Albania?

It may seem strange, but our parents and grandparents have had sex before marriage just as we and our children do. This is a 2007 study published in the journal Public Health Reports. The study concludes: Pre-marriage data on Americans shows that Americans today have as much sex before marriage as they did in 1950.

Of the women who were born in 1940, one in nine had sex before marriage. Today, this figure is the same, but with a few changes:
Out-of-wedlock births are higher today than they were half a century ago. This is partly because today there is no longer a strong stigma for single mothers.
Today, a boy and a girl having sex with each other may have had many partners before getting married. The number of these young people today is much higher than half a century ago.