Teknologjia vazhdon të na mahnisë çdo ditë. Qëllimet e përdorimit janë të ndryshme. Aktivistët e të drejtave të njeriut, gazetarët dhe avokatët në të gjithë botën kanë qenë në shënjestër të qeverive autoritare, falë një programi kompjuterik izraelit që spiunon celularët e tyre. Hetimi është konfirmuar nga Guardian dhe 16 media të tjera, të cilat thanë se programi është krijuar për të lejuar qeveritë që të ndjekin terroristë dhe kriminelë.

Programi në fjalë, infekton iPhone dhe celularët Android për të lejuar ata që e përdorin që të kenë qasje tek mesazhet, fotografitë, e-mail-et si dhe për të aktivizuar mikrofonin e aparatit. Lista e numrave të telefonit të sinjalizuar nga hetimi për Pegasus përfshin më shumë se 50 mijë numra, raporton abcnews.al

Guardian dhe partnerët e tij mediatikë do të zbulojnë identitetet e personave në ditët në vijim. Ata përfshijnë qindra drejtues biznesi, personalitete fetare, akademikë, punonjës të OJQ-ve, zyrtarë të sindikatës dhe zyrtarë të qeverisë, duke përfshirë ministrat e kabinetit, presidentët dhe kryeministrat.

Lista përmban gjithashtu numrat e anëtarëve të familjes së ngushtë të një udhëheqësi të një vendi, duke sugjeruar që ky i fundit mund të ketë udhëzuar agjencitë e tyre të inteligjencës për të shqyrtuar mundësinë e monitorimit të të afërmve të tyre.

Të dielën u zbulua se numrat e më shumë se 180 gazetarëve ishin pjesë e të dhënave të programit kompjuterik, duke përfshirë reporterë, redaktorë dhe drejtues në Financial Times, CNN, New York Times, France 24, The Economist, Associated Press dhe Reuters.

Numri i telefonit të një reporteri të pavarur meksikan, Cecilio Pineda Birto ishte gjithashtu në listë. NSO tha se edhe nëse telefoni i Pineda ishte shënjestruar, kjo nuk do të thoshte se të dhënat e nga telefoni i tij kontribuuan në ndonjë mënyrë për vdekjen e tij, duke theksuar se qeveritë mund të kishin zbuluar vendndodhjen e tij me mjete të tjera.

Ai ishte midis të paktën 25 gazetarëve meksikanë që me sa duket u zgjodhën si kandidatë për mbikëqyrje gjatë një periudhe dy vjeçare. Analiza e kësaj liste nxjerr në pah se shteti që përgjon më shumë është ai i Meksikës, me më shumë se 15 mijë numra. Maroku dhe Emiratet e Bashkuara Arabe kanë më shumë se 10 mijë.

Numrat e telefonit që u përzgjodhën përfshinin më shumë se 45 vende në të katër kontinentet. Pa ekzaminim mjeko-ligjor të telefonave celularë, është e pamundur të dimë nëse telefonat kanë qenë pjesë e një sulmi në tentativë ose të suksesshëm duke përdorur Pegasus, raporton abcnews.al

Në deklaratat e lëshuara përmes avokatëve të saj, NSO mohoi “pretendimet e rreme” në lidhje me aktivitetet e klientëve të saj, por tha se “do të vazhdojë të hetojë të gjitha pretendimet e keqpërdorimit dhe do të marrë masat e duhura”.

Ai tha se lista nuk mund të ishte një listë e numrave “të shënjestruar nga qeveritë që përdorin Pegasus”, dhe përshkroi shifrën 50,000 si “të ekzagjeruar”. Kompania iu shet vetëm disa agjencive ushtarake, të zbatimit të ligjit dhe inteligjencës në 40 vende.

Ndërkohë, muajin e kaluar, NSO lëshoi ​​një raport në të cilin pretendonte se kishte respektuar të drejtat e njeriut dhe publikoi fragmente nga kontratat me klientët duke theksuar që programi kompjuterik është për hetime penale dhe të sigurisë kombëtare.

Sidoqoftë, një sërë numrash në listë që u përkasin njerëzve që me sa duket nuk kanë asnjë lidhje me kriminalitetin tregon që disa klientë të NSO po shkelin kontratat e tyre me kompaninë, duke spiunuar aktivistët pro-demokracisë dhe gazetarët që hetojnë korrupsionin, si dhe kundërshtarët politikë dhe qeverinë kritikët.

Kjo tezë mbështetet nga analiza mjeko-ligjore në telefonat e disa gazetarëve, aktivistëve të të drejtave të njeriut dhe avokatëve, numrat e të cilëve u shfaqën në listën e publikuar. Analiza, e kryer nga Amnesty’s Security Lab, një partner teknik në projektin Pegasus, zbuloi gjurmë të Pegasus në 37 nga 67 telefona, raporton abcnews.al

Analiza zbuloi gjithashtu disa korrelacione të njëpasnjëshme midis kohës dhe datës kur një numër u bë pjesë e listës dhe nisjes të aktivitetit të Pegasit në pajisje, e cila në disa raste ndodhi vetëm disa sekonda më vonë.

Amnesty analizoi punën e saj mjeko-ligjore në katër iPhone me Citizen Lab, një grup kërkimor në Universitetin e Torontos që është i specializuar në studimin e Pegasus, i cili konfirmoi se kishte shenja të infeksionit nga Pegasus.

Pegasus ka të ngjarë të nxisë debate mbi mbikëqyrjen e qeverisë në disa vende të dyshuara për përdorimin e teknologjisë. Hetimi sugjeron që qeveria hungareze e Viktor Orban është një nga vendet që përdor programin, duke synuar gazetarë si dhe rrethin e ngushtë të njërit prej pak ekzekutivëve të pavarur të mediave të Hungarisë, raporton abcnews.al

Më tej në deklaratë shtrohet pyetja nëse ky hetim ka përfshirë dhe qeverinë amerikane, britanike, gjermane apo franceze. Pegasus është përdorur dhe nga Arabia Saudite dhe Emiratet e Bashkuara Arabe për të përgjuar celularët e disa personave të njohur të gazetarit të vrarë Jamal kashogi.

Duke hyrë në sensorët e GPS, klientët e NSO mund të siguronin gjithashtu një regjistër të lëvizjeve të kaluara të një personi dhe të gjurmonin vendndodhjen e tyre në kohë reale me saktësi të plotë, për shembull duke zbuluar vendndodhjen dhe shpejtësinë në të cilën udhëtonte një makinë.

Human rights activists, journalists and lawyers around the world have been targeted by authoritarian governments, thanks to an Israeli computer program that spies on their mobile phones. The investigation has been confirmed by the Guardian and 16 other media outlets, which said the program was created to allow governments to pursue terrorists and criminals.

The program infects the iPhone and Android phones to allow those who use it to access messages, photos, emails and activate the microphone of the device. The list of phone numbers signaled by the investigation for Pegasus includes more than 50 thousand numbers, reports abcnews.al

The Guardian and its media partners will reveal the identities of the individuals in the coming days. They include hundreds of business leaders, religious figures, academics, NGO workers, union officials and government officials, including cabinet ministers, presidents and prime ministers.

The list also contains the numbers of a country leader’s close family members, suggesting that the latter may have instructed their intelligence agencies to consider monitoring their relatives.

On Sunday, it was revealed that the numbers of more than 180 journalists were part of the software program’s data, including reporters, editors and executives at the Financial Times, CNN, the New York Times, France 24, The Economist, the Associated Press and Reuters.

The phone number of an independent Mexican reporter, Cecilio Pineda Birto was also on the list. The NSO said that even if Pineda’s phone was targeted, it did not mean that the data from his phone contributed in any way to his death, noting that governments could have discovered his whereabouts by other means.

He was among at least 25 Mexican journalists apparently selected as candidates for oversight over a two-year term. The analysis of this list reveals that the country that eavesdrops the most is that of Mexico, with more than 15 thousand numbers. Morocco and the UAE have more than 10 thousand.

The phone numbers selected included more than 45 countries on all four continents. Without forensic examination of mobile phones, it is impossible to know whether the phones were part of an attempted or successful attack using Pegasus, reports abcnews.al

In statements issued through its lawyers, the NSO denied “false allegations” about its clients’ activities, but said it would “continue to investigate all allegations of abuse and take appropriate action.”

He said the list could not be a list of numbers “targeted by governments using Pegasus”, and described the 50,000 figure as “exaggerated”. The company sells to only a few military, law enforcement and intelligence agencies in 40 countries.

Meanwhile, last month, the NSO released a report claiming to have respected human rights and publishing excerpts from contracts with clients stressing that the software is for criminal and national security investigations.

However, a series of numbers on the list belonging to people who apparently have nothing to do with crime indicate that some NSO clients are violating their contracts with the company, spying on pro-democracy activists and journalists investigating corruption, as well as opponents. political and government critics.

This thesis is supported by forensic analysis on the phones of several journalists, human rights activists and lawyers, whose numbers appeared in the published list. The analysis, conducted by Amnesty’s Security Lab, a technical partner in the Pegasus project, revealed traces of Pegasus on 37 of 67 phones, reports abcnews.al

The analysis also revealed several consecutive correlations between the time and date when a number became part of the list and the launch of Pegasus activity on the device, which in some cases occurred only seconds later.

Amnesty analyzed its forensic work on four iPhones with Citizen Lab, a research group at the University of Toronto that specializes in the Pegasus study, which confirmed that there were signs of Pegasus infection.

Pegasus is likely to spark debate over government oversight in some countries suspected of using the technology. The investigation suggests that the Hungarian government of Viktor Orban is one of the countries that uses the program, targeting journalists as well as the inner circle of one of the few independent executives of the Hungarian media, reports abcnews.al

The statement further questioned whether the investigation involved the US, British, German or French governments. Pegasus has also been used by Saudi Arabia and the United Arab Emirates to eavesdrop on the cell phones of several well-known journalists.