Në rast se një nxënës ose një mësues do të rezultojë pozitiv me COVID-19, atëherë i gjithë grupi do t’i nënshtrohet testit dhe do mbyllet klasa, ose shkolla nëse të infektuarit kanë pasur kontakte më të gjera! Ky informacion vjen si një përgjigje nga ministrja e Arsimit, Besa Shahini, për të gjithë prindërit e shqetësuar dhe të frikësuar për fëmijët e tyre pas vendimit për rifillimin e shkollës në shtator.

Në rast se një nxënës ose një mësues do të rezultojë pozitiv me COVID-19, atëherë i gjithë grupi do t’i nënshtrohet testit dhe do mbyllet klasa, ose shkolla nëse të infektuarit kanë pasur kontakte më të gjera! Ky informacion vjen si një përgjigje nga ministrja e Arsimit, Besa Shahini, për të gjithë prindërit e shqetësuar dhe të frikësuar për fëmijët e tyre pas vendimit për rifillimin e shkollës në shtator. Ajo ka dhënë me detaje se çfarë parashikon protokolli në një rast të tillë.

“Protokollet e sigurisë së shëndetit e përcaktojnë qartë se si do të veprohet në rast se një nxënës, një mësues, apo një grup nxënësish del që është infektuar me Covid-19. Tamponimi ndodh për të gjithë grupin. Mbyllet klasa apo e gjithë shkolla në rast se klasa ka patur komunikim apo kontakt me të tjerët dhe për një periudhë kohore të paracaktuar, që mund të jenë 2 apo 3 javë, grupi i nxënësve që do të jetë karantinuar do të vijojë mësimin në kushte shtëpie. Kjo është dhe arsyeja pse RTSH Shkolla do të punojë paralelisht me të gjithë procesin mësimor që do të zhvillohet në objektet shkollore”, tha Shahini.

Shahini ka sqaruar se ministria e Arsimit ka gati një buxhet për të paguar orët ekstra të mësuesve apo edhe shtrimin e tyre në rast se do të jetë nevoja.

“Ne kemi planifikuar shtimin e numrit të mësuesve sipas nevojave. Nëse sëmuret një mësues apo nëse do duhet të mbulohen turne, ne kemi buxhet tashmë të shtuar për të mbuluar çfarëdo nevoje që mund të dalë gjatë vitit për të siguruar një mbarëvajtje sa më të mirë të procesit mësimor”, tha Shahini.

Në lidhje me pyetjen se “pse po vazhdohet me xhirimet në RTSH Shkollë kur është deklaruar që shkollat do të hapen”, ministrja tha se ky kanal i dedikuar do të transmetojë të njëjtat orë mësimore që do të zhvillohen në shkollë në mënyrë që nxënësi të ketë mundësi të ndjekë leksionet edhe në rast se qëndron në shtëpi.

In case a student or teacher tests positive for COVID-19, then the whole group will be tested and the classroom or school will be closed if the infected have had wider contacts! This information comes as a response from the Minister of Education, Besa Shahini, to all parents worried and scared for their children after the decision to resume school in September.

In case a student or teacher tests positive for COVID-19, then the whole group will be tested and the classroom or school will be closed if the infected have had wider contacts! This information comes as a response from the Minister of Education, Besa Shahini, to all parents worried and scared for their children after the decision to resume school in September. She provided in detail what the protocol provides in such a case.

“Health safety protocols clearly define what to do if a student, teacher, or group of students turns out to be infected with Covid-19. Tamponade occurs for the entire group. The classroom or the entire school in if the class has had communication or contact with others and for a predetermined period of time, which may be 2 or 3 weeks, the group of students who will be quarantined will attend classes at home.This is why RTSH The school will work in parallel with the whole teaching process that will take place in the school facilities “, said Shahini.

Shahini clarified that the Ministry of Education has almost a budget to pay for the extra hours of teachers or even their hospitalization in case of need.

“We have planned to increase the number of teachers as needed. If a teacher falls ill or if shifts will have to be covered, we already have an increased budget to cover any needs that may arise during the year to ensure the best possible of the learning process “, said Shahini.

Regarding the question “why is the filming going on in ART Shkolla when it is stated that the schools will be opened”, the minister said that this dedicated channel will broadcast the same lessons that will take place in the school so that the student has opportunity to attend lectures even if staying at home.