Autoriteti Civil grek ka lëshuar udhëzime të reja për brenda Greqisë që kanë si destinacion ishujt grekë. Në urdhrin e ri kategorizohen pasagjerët që duhet të plotësojnë kushtet e reja. Rregullat do të hyjnë në fuqi pas datës 5 korrik.

Çfarë kushtesh duhen plotësuar

(a) Pasagjerët duhet të jenë vaksinuar kundër COVID të paktën 14 ditë përpara dhe të paraqesin një certifikatë vaksinimi të lëshuar përmes faqes përkatëse të internetit. Do pranohen gjithashtu edhe certifikatat e vaksinimit nga Bashkimi Evropian (çertifikata dixhitale COVID) si dhe nga vendet e treta.

(b) Pasagjerët duhet të jenë testuar negativisht ose të kenë një test PCR të kryer në 72 orët e fundit para kohës së planifikuar të udhëtimit. Të huajt nga jashtë vendit mund të paraqesin një certifikatë negative të testit në greqisht, anglisht, frëngjisht, gjermanisht, italisht ose rusisht.

Kushtet e mëposhtme përjashtohen për

Të miturit deri në dymbëdhjetë (12) vjeç (të lindur pas 1.7.2009), ndërsa për të miturit nga 12-18 vjeç (të lindur para 30.6.2009) detyrimi mbulohet nga një test negativ të lëshuar nga kujdestari.

Pasagjerët që udhëtojnë çdo ditë ndërmjet njësive të ndryshme Rajonale për qëllime pune, të cilët mund të bëjnë udhëtimet e tyre duke kryer një vetë-test javor.

Pasagjerët që udhëtojnë në lidhje ajrore midis ishujve të së njëjtës Njësi Rajonale, të cilët mund të bëjnë udhëtimet e tyre, qoftë në bazë javore, siç zbatohet zakonisht, ose brenda 24 orëve para kohës së planifikuar të udhëtimit.

The Greek Civil Authority has issued new guidelines for the interior of Greece targeting the Greek islands. The new order categorizes passengers who must meet the new conditions. The rules will take effect after July 5th.

What conditions must be met

(a) Passengers must have been vaccinated against COVID at least 14 days in advance and present a vaccination certificate issued through the relevant website. Vaccination certificates from the European Union (COVID digital certificate) as well as from third countries will also be accepted.

(b) Passengers must have tested negative or have a PCR test performed in the last 72 hours before the scheduled travel time. Foreigners from abroad can present a negative test certificate in Greek, English, French, German, Italian or Russian.

The following conditions are excluded for

Minors up to twelve (12) years old (born after 1.7.2009), while for minors from 12-18 years old (born before 30.6.2009) the obligation is covered by a negative test issued by the guardian.

Passengers traveling daily between different Regional units for work purposes, who can make their trips by conducting a weekly self-test.

Passengers traveling by air between the islands of the same Regional Unit, who can make their trips, either on a weekly basis, as is usually the case, or within 24 hours before the scheduled travel time.