Një update i ri në WhatsApp do t’i mundësojë përdoruesve të vetë-fshihet një foto, video apo GIF pasi ia kanë dërguar dikujt në bisedën e chat-it. Veçoria quhet “Skadimi”, e ngjashme me një veçori të Snapchat, ku media e dërguar zhduket pasi është parë vetëm njëherë në bisedë.

Gjëja e vetme që duhet të bëni për të fshirë është përzgjedhja e opsionit “shikoje vetëm një herë” para se t’i dërgoni dikujt diçka.

Ata do të mund ta shikojnë ndërkohë që janë duke folur me ju, nëse zgjedhin të dalin nga biseda, do të marrin një mesazh që citon “Nëse largoheni nga chat-i, kjo media do të zhduket”.

A new update to WhatsApp will allow users to self-delete a photo, video or GIF after sending it to someone in the chat. The feature is called “Expiry”, similar to a Snapchat feature, where the sent media disappears after being seen only once in the conversation.

The only thing you need to do to delete is select the “check only once” option before sending something to someone.

They will be able to watch it while talking to you, if they choose to leave the conversation, they will receive a message quoting “If you leave chat, this media will disappear”.