Drejtori i Transportit Rrugor, Blendi Gonxhe ka bërë me dije se për 10 mijë punonjës të këtij shërbimi në vendin tonë do të ketë një shpërblim për fundvitin. Përmes një statusi në Facebook, ai shkruan se punonjësit do të përfitojnë nga 10 mijë të reja, dhe bëhet fjalë për të punësuarit dhe ish-të punësuarit në vitin 2020 në subjektet e transportit publik, qytetas, ndërqytetës dhe shërbim taksi.

Njoftimi i plotë:

NJË TJETËR AKT SOLIDARITETI në prag të festave të fundvitit🎄nga DPSHTRR – MIE për sektorin e Transportit Rrugor të Udhëtarëve, më i godituri në Pandemi! 🥳🎅🏻🎄🎁🥳🚌🚕

🎁 DPSHTRR vuri në dispozicion të Qeverisë Shqiptare fondin vjetor të bonusit nga realizimi i bilancit të 2019-ës si ent, duke e hequr nga vetja për tua shpërndarë 10,000 individëve për Vitin e Ri! Akti i tretë ❤️ sivjet nga DPSHTRR! 🤝

🎁 U miratua sot VKM për Ndihmën Solidare në vlerën 10,000 Lekë për secilin nga 10,000 të punësuarit dhe ish-të punësuarit në vitin 2020 në subjektet e transportit publik, qytetas, ndërqytetës dhe shërbim taksi, që do kalojë direkt në numrat e llogarive bankare sipas listës dhe brenda Dhjetorit 2020! 🙏

🎁 U miratua gjithashtu edhe shtesa për 420 Paga Lufte (26,000 Lekë) për punonjësit dhe ish-punonjësit në subjektet e transportit publik, qytetas dhe ndërqytetës të cilët nuk mundën ta përfitonin te Paketa e Qershorit (poashtu financuar nga DPSHTRR)! 🙏

PS: në ditët në vijim detajet teknike!

 

The Director of Road Transport, Blendi Gonxhe has announced that for 10 thousand employees of this service in our country there will be a bonus for the end of the year. Through a Facebook status, he writes that employees will benefit from 10 thousand new ones, and it is about employees and former employees in 2020 in the subjects of public transport, citizens, intercity and taxi service.

Full notice:

ANOTHER ACT OF SOLIDARITY on the eve of the end-of-year holidays from DPSHTRR – MEI for the Road Passenger Transport sector, the most affected in the Pandemic! 🥳🎅🏻🎄🎁🥳🚌🚕

🎁 DPSHTRR made available to the Albanian Government the annual bonus fund from the realization of the balance sheet of 2019 as an entity, removing it from itself to distribute to 10,000 individuals for the New Year! Third act ❤️ this year by DPSHTRR! 🤝

Sot The DCM on Solidarity Assistance in the amount of 10,000 Lekë was approved today for each of the 10,000 employees and former employees in 2020 in the subjects of public transport, city, intercity and taxi service, which will be transferred directly to the bank account numbers according to the list and within December 2020! 🙏

Esa The supplement for 420 War Wages (26,000 Lekë) was also approved for employees and former employees in public transport entities, urban and intercity who could not benefit from the June Package (also funded by DPSHTRR)! 🙏

PS: in the following days the technical details!