Mjeku Ilir Alimehmeti ka publikuar një studim të fundit të bërë nga studiuesit e Universitetit të Utah dhe Universitetit Stanford, i cili hedh poshtë mitin e lidhjes mes grupit të gjakut të një personi dhe mënyrës sa keq të kap koronavirusi.

Duke risjellë një shprehje të famshme të Dr. David Eagleman “Ajo çka mëson nga një jetë në shkencë është pafundësia e injorancës sonë.”, mjeku Alimehmeti i bën thirrje qytetarëve që të zbatojnë masat, të ruajnë veten, dhe të mos shqetësohen për grupin e gjakut.

Reagimi i plote:

“Ajo çka mëson nga një jetë në shkencë është pafundësia e injorancës sonë.”

Cit.: Dr. David Eagleman

Miqtë e mi, e mbani mend debatin mbi grupin e gjakut dhe COVID-19?

Shumë persona u panikosën, pasi ishin me grup gjaku A pozitiv, megjithëse në praktikë klinike nuk po e vinim re një gjë të këtillë.

Një studim i sapobotuar në JAMA (Journal of the American Medical Association) më 5 prill 2021 hodhi poshtë çdo hije dyshimi mbi këtë çështje.

Studiuesit e Universitetit të Utah dhe Universitetit Stanford studiuan të dhëna nga një rrjet me: 24 spitale, dhe 215 klinika mjekësore, ku u trajtuan 107.796 persona me COVID-19 në total.

Asnjë grup gjaku nuk kishte diferencë për sa i përket: infektimit nga SARS-CoV-2, shtrimit në spital me COVID-19, dhe shtrimit në terapi intensive.

As në analizën e kufizuar vetëm për racën e bardhë nuk u gjet asnjë diferencë ndërmjet grupeve të ndryshme të gjakut.

Autorët dalin në përfundimin e mëposhtëm:

Duke marrë parasysh kampionin e madh të studiuar, metodologjinë prospektive të studimit dhe rezultatet e forta nule, ne mendojmë se nuk ka gjasa që të ketë lidhje të rëndësishme ndërmjet SARS-CoV-2/COVID-19 me grupet e gjakut AB0.

Grupet AB0 të gjakut nuk janë faktorë të lidhur me cënueshmërinë nga sëmundja ose rëndesën e saj qoftë në nivel individual, qoftë në nivel popullate.

Pra, miqtë e mi, zbatoni masat, ruani veten, por të paktën mos u shqetësoni për grupin tuaj të gjakut!

Dr. Ilir Alimehmeti has published a recent study conducted by researchers at the University of Utah and Stanford University, which refutes the myth of the connection between a person’s blood type and how badly the coronavirus is caught.

Recalling a famous expression of Dr. David Eagleman “What you learn from a life in science is the infinity of our ignorance.”, Dr. Alimehmeti calls on citizens to implement the measures, to protect themselves, and not to worry about blood type.

Full response:

“What you learn from a life in science is the infinity of our ignorance.”

Cit .: Dr. David Eagleman

My friends, remember the blood type debate and COVID-19?

Many people panicked because they had a positive blood type A, although in clinical practice we were not noticing this.

A newly published study in the JAMA (Journal of the American Medical Association) on April 5, 2021 dismissed any shadow of doubt on this issue.

Researchers from the University of Utah and Stanford University studied data from a network of: 24 hospitals, and 215 medical clinics, treating 107,796 people with COVID-19 in total.

No blood group was different in terms of: SARS-CoV-2 infection, COVID-19 hospitalization, and intensive care.

Even in the limited analysis for the white race only no difference was found between different blood groups.

The authors come to the following conclusion:

Given the large sample studied, the prospective study methodology, and the strong zero results, we think that there is unlikely to be a significant association between SARS-CoV-2 / COVID-19 with blood groups AB0.

Blood groups AB0 are not factors associated with vulnerability to the disease or its severity either at the individual level or at the population level.

So my friends, implement the measures, save yourself, but at least do not worry about your blood type!